Uddrag fra Anmærkninger over Compagniets Handel paa Island, skrevne af Islandophilus. Andet Hæfte.

Dag eller i Morgen ophørde, vilde blive deres egne Brødres Udsuere, og siden reise bort med deres Midler; naar hine foragtet for sin Armod og overgivet af alle var tilsidst færdig at opgive Aanden. Denne Ulighed imellem Indbyggerne er en af de vigtige Aarsager, hvorfor Islænderne ey kan bestaae med Frie-Handel; thi nu, saa længe de oktrøyerede Handels-Stæder ere i Landet, kan Indbyggerne den Fattige saavelsom den Riige, altid, og naar de have Lejlighed at kiøbe, faae efter Haanden og paa sine Stæder i smaae Pluk, ligesom fra første Haand af hvad de behøve, og det som deraf følger, efter den fastsatte Pris, som er lige paa alle Tider og for enhver. Ja dette er ikke det eeneste; thi den fornemste Herlighed, som i Almindelighed tilflyder Indbyggerne af Oktrøyen, er den, at naar de ey have Penge og dog behøve noget paa Handelen; da er man forbunden at lade dem faae paa Kredit, uden derfor at vige 1 ß. fra den givne Taxt a). Derimod hvis Handelen blev sadt paa frie Fod; var det jo en Nødvendighed, at