Uddrag fra Anmærkninger over Compagniets Handel paa Island, skrevne af Islandophilus. Andet Hæfte.

Man klager i Almindelighed over, at Tilstanden i Island er meget slet, saavel hvad Kompagniets Fordeele, som hvad Indbyggernes angaaer; ja det forstaaer sig selv at hvor der er intet at hente paa et Stæd, der profiterer en Kiøbmand kuns lidet. Saa meget er gandske vist, at alt hvad hidtil er anvendt til Landets Oprejsning, og i sær siden Aaret 1752 med anseelig Bekostning hensadt i Klæde-Manufacturer Svovel-Fabrik eller i de saa kaldte nye Indretninger til Fiskeriets bedre Drift, er næsten altsammen spildt saa at neppe noget andet Stæd kan fremviises, som saa nær i er Seculo har opflugt saa store Penge-Summer, og viist