Kapitel 14.

Kapitel 14.

§ 135.

Det københavnske Politis Ordning berøres ikke af nærværende Lov. Det for- beholdes at underkaste Bestemmelserne om Statens Tilskud til Københavns Politi et Gennemsyn.

§ 136.

Særlige Politimestre, som udenfor København ansættes i Medfør af § 22, 2det Stykke, beskikkes af Kongen og maa fyldestgøre de i § 43, 2det Stykke, angivne Fordringer, dog at Autorisation som Fuldmægtig hos en af de i denne Paragraf nævnte Politimestre ligestilles med Autorisation som Dommerfuldmægtig. Med Hensyn til midlertidig Beskikkelse tinder Beglen i § 45, sidste Punktum, tilsvarende Anvendelse. Justitsministeren bestemmer, hvor i Kredsen den særlige Politimester skal bo.

§ 137.

Den eller de af Politimesteren antagne Fuldmægtige kan der af Amtmanden meddeles Autorisation til at udføre Politimesterens Forretninger. Autorisationen kan kun meddeles Personer, der fyldestgøre de i § 46 angivne Fordringer.

§ 138.

Ved særlig Lov bliver der at træffe Bestemmelse om Antal, Ansættelse og Lønning af Politibetjente udenfor København, samt af de særlige Opdagelsesbetjente, der skulle kunne gøre Tjeneste overalt i Riget. Førend en saadan særlig Lov er given, træder Loven om Retsplejens Ordning ikke i Kraft.

Anden Bog.

Fælles Bestemmelser for borgerlige Sager og Straffesager.