Kapitel 60.

Kapitel 60.

Strafferetsplejens Omraade.

§ 674.

Alle Spørgsmaal om Straf, som ikke i Medfør af særlig Hjemmel i Lovgiv- ningen afgøres uden særlig Straffesag eller behandles i den borgerlige Retsplejes For- mer eller henhøre under særlige Domstole, behandles efter de i denne Bog fast- satte Regler. Det samme gælder Ærefornærmelser i navnløse eller med urigtigt eller opdigtet Navn forsynede Skrivelser, for saa vidt den fornærmede forlanger offentlig Paatale, samt Sager om Oprejsning for uforskyldt Anholdelse eller Erstatning for uforskyldt Varetægtsfængsel eller for uforskyldt Udstaaelse af Straf.

§ 675.

Efter denne Bogs Regler behandles endvidere, uden Hensyn til, om der samtidig nedlægges Paastand om Straf, Sager, hvorunder det offentlige nedlægger Paastand om:

1) Særlige Følger, der til Fyldestgørelse for det almene ere fastsatte for Overtrædelser af Love om Politivæsenet, Bygningsvæsenet, Landbovæsenet og lignende Love;

2) Ophævelse af en Forening;

3) Stadfæstelse af Forbud mod Udbredelse af et fremmed Skrift;

4) Anvendelse af Sikkerhedsforanstaltninger mod Undsigende (nu Straffelovens § 299);

5) Sikkerhedsforanstaltninger paa Grund af Forbryderes Utilregnelighed (nu Straffelovens § 38, 2det Stykke);

6) Udbringeise af Riget (nu Straffelovens § 16 og midlertidig Lov om nogle Æn- dringer i Straffelovgivningen af 1. April 1905 §§ 7 og 8);

7) Meddelelse af Afholdspaalæg til Drankere (nu midlertidig Lov om nogle Æn- dringer i Straffelovgivningen af 1. April 1905 § 6);

8) Opholdspaalæg til Forbrydere (nu midlertidig Lov om nogle Ændringer i Straffe- lovgivningen af 1. April 1905 § 8);

9) Inddragelse af Penge eller Gods;

10) Fortabelse af Embede, Bestilling, Rang, Titel, Orden eller Hæderstegn;

11) Fortabelse af Næringsadkomst;

12) Fortabelse af Arveret;

Forsl. t. L. om Rettens Pleje.

13) Omstødelse af Ægteskab, som er indgaaet trods et Slægtskabs- eller Svogerskabs- forhold, der er ubetinget Ægteskabshindring, eller trods et endnu bestaaende Ægteskab eller

14) Mortifikation af Ærefornærmelser, der i Henhold til § 674 paatales offentlig.

§ 676.

Borgerlige Retskrav paa den Sigtede, som følge af strafbare Handlinger, kunne forfølges i Forbindelse med Straffesagen, overensstemmende med de i Kapitel 87 givne nærmere Regler.