Kapitel 92.

Kapitel 92.

Slutnmgsbestemmelser.

§ 996.

Bøder, som paalægges i Medfør af denne Lov, tilfalde, naar ikke anderledes i Loven er bestemt, Statskassen.

§ 997.

For saa vidt Embedsmænd, hvem nogen i denne Lov omhandlet Embedsgerning eller Tilsyn med samme er betroet, maatte findes pligtige at lidrede Erstatning til private i Anledning af deres Embedsførelse i saa Henseende, er Statskassen ansvarlig for saadan Erstatnings Udredelse, dersom den ikke kan faas hos vedkommende Em- bedsmand eller i hans Bo.

§ 998.

Denne Lov træder først i Kraft, naar Love 1) om de i § 138 ommeldte For- hold, 2) om Lønninger m. m. for Dommere, Embeds- og Bestillingsmænd ved Højesteret, Landsretterne, Københavns Byret og Sø- og Handelsretten i København samt 3) om Retsafgifter ere udkomne, og derhos ikke før 1. Oktober 1910. Bestemmelserne i § 1001, sidste Stykke, gælde fra 1. April 1808.

Loven gælder ikke for Færøerne; men det vil ved særlig Lov være at bestemme, i hvilken Udstrækning dens Bestemmelser skulle gøres anvendelige der. Østre Lands- ret træder i færøske og vestindiske Appelsager i Stedet for Landsover- samt Hof- og Stadsretten.

§ 999.

De i §§1,9, 11, 22, 2det Stk., 24, 27 og 59 ommeldte Anordninger og Bekendt- gørelser udgaa i betimelig Tid før det Tidspunkt, da Loven træder i Kraft, Frem- deles bliver der før det nævnte Tidspunkt at drage Omsorg for Affattelsen af de i Kapitel 7 og 8 omtalte Lister.

§ 1000.

Samtidig med denne Lovs Ikrafttræden skal der nedsættes et Udvalg, bestaa- ende af 2 Højesteretsdommere, 2 Landsdommere, 2 Underretsdommere, 2 Højesterets- sagførere, 2 Landsretssagførere og 2 Underretssagførere med den Opgave at drøfte saadanne Ændringer i og Tilføjelser til nærværende Lov og de til den knyttede An- ordninger og øvrige Bestemmelser, hvortil der ved Lovens Anvendelse maatte vise sig Trang.

Forsl. t. L. om Rettens Pleje.

Medlemmerne af Udvalget udnævnes for Sagførernes Vedkommende af Justits- ministeren eller efter hans Bestemmelse af de i § 127 omhandlede Sagførerraad, for Underretsdommernes Vedkommende af Justitsministeren og for de øvrige Dommeres Vedkommende ved Valg henholdsvis af Højesteret og af Landsretterne.

Udnævnelsen og Valget, der gælder for 3 Aar ad Gangen, tabe sin Gyldighed for et Medlem, der ophører at være henholdsvis Dommer eller Sagfører.

Udvalget træder sammen mindst een Gang om Aaret, saavel som naar Justits- ministeren ønsker det, og fastsætter selv sin Forretningsorden. Det har at gøre Ind- stilling til rette vedkommende — Justitsministeren, Retternes Formænd og Under- retterne — om saadanne Forandringer, som det skønner fornødne. Hvert enkelt Medlem kan gøre særskilt Indstilling til Justitsministeren, saafremt et af ham stillet Forslag ikke har fundet Støtte hos Udvalget,