Kapitel 78.

Kapitel 78.

Tiltale og Domsforhandling for Underret samt Sø- og Handelsretten i Sager, som ikke i Medfør af § 704 paatales af Politimesteren.

§ 903.

Har Sigtede under Forundersøgelse inden Retten afgivet en uforbeholden Til- staaelse, hvis Rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende Oplysninger, kan Sagen, naar Sigtede og. hvis han ikke er personlig myndig, hans Værge samtykker heri, og Amtmanden (i København Politidirektøren), efter at der er givet ham Lejlighed til at gøre sig bekendt med det under Sagen fremkomne, erklærer sig enig deri, uden Ud- færdigelse af Anklageordre straks fremmes til Dom ved den Ret, hvor Forundersøgelse har fundet Sted. Forinden Dom afsiges, skal det til Retsbogen betydes Tiltalte, hvad der er Tiltalens Genstand, og Lejlighed gives ham til at fremføre, hvad han maatte have at anføre til sit Forsvar. Findes yderligere Oplysninger at burde fremskaffes, sker dette overensstemmende med Reglerne i Kapitel 73, og Lejlighed gives Tiltalte til at ytre sig over det saaledes fremkomne.

Der skal derhos, hvis Sigtede er fængslet, altid være beskikket ham en Forsvarer og være givet denne Lejlighed til at gøre sig bekendt med Sagen, samtale med Sigtede og udtale sig overfor Retten, inden der gøres Tilførsel til Retsbogen om Sigtedes Samtykke til Sagens Paadømmelse uden Udfærdigelse af Anklageordre og Domsforhandling, hvorhos saavel Forsvareren som Sigtede skal være til Stede, medens denne Tilførsel sker.

Er Sigtede ikke fængslet, skal det, inden Bemærkning om Sigtedes Samtykke til Sagens Paadømmelse uden Udfærdigelse af Anklageordre og Domsforhandling til- føres Retsbogen, udtrykkelig tilkendegives ham, at der, hvis han ønsker det, vil blive beskikket ham en Forsvarer. Erklærer Sigtede, at han ikke ønsker nogen Forsvarer beskikket, tilføjes der Retsbogen Bemærkning herom; i modsat Fald beskikker Retten ham en Forsvarer, hvis Stilling derefter er den samme som angivet med Hensyn til den fængslede Sigtedes Forsvarer.

Indtil Dom er afsagt, kan Dommeren, dersom han finder, at nogen af de i § 808, 1ste Stykke, angivne Forudsætninger er til Stede, eller at nogen foreliggende Omstændighed gør det betænkeligt at paadømme Sagen uden formelig Domsforhandling, beslutte henholdsvis at standse eller slutte Behandlingen overensstemmende med § 808.

Med Dommens Afsigelse og Forkyndelse forholdes overensstemmende med de Regler, som gælde i andre Underretssager.

§ 904.

Udenfor de Tilfælde, hvor den i § 903 hjemlede Fremgangsmaade benyttes, rejses Tiltale for Underretten henholdsvis Sø- og Handelsretten ved en i Overensstem- melse med § 890 affattet Anklageordre, der udfærdiges af Amtmanden (i København Politidirektøren), og ved hvis Indlevering til vedkommende Ret Sagen er tingfæstet,

Samtidig med Anklageordrens Udfærdigelse beskikker Paatalemyndigheden blandt de i § 712 nævnte Sagførere en offentlig Anklager til at udføre Anklagen mod Tiltalte.

Om Udvidelse og Ændring i Tiltalen gælde Reglerne i § 815.

For saa vidt ikke i det efterfølgende afvigende Forskrifter ere givne, finde i øvrigt med Hensyn til Domsforhandlingen og dennes Forberedelse Reglerne i Kapit- lerne 76 og 77 Anvendelse med de fornødne Lempelser.

I Sager om Oprejsning for uforskyldt Anholdelse og om Erstatning for ufor- skyldt Varetægtsfængsel eller uforskyldt Udstaaelse af Straf følges ligeledes med de fornødne Lempelser Reglerne i Kapitlerne 76 og 77, navnlig finder ogsaa § 823 til- svarende Anvendelse ved Underretterne.

§ 905.

Hører Sagen til dem, i hvilke Tiltalte i Medfør af § 678 b og c kan begære Behandling ved Landsret, og har han ikke allerede afgivet Erklæring i saa Henseende, jvf. § 801, skal Anklageordren have en Paategning, hvori Tiltalte gøres opmærksom paa denne sin Ret og opfordres til, saafremt han vil gøre Brug af samme, herom at afgive Erklæring som nedenfor bestemt. Denne Erklæring maa enten afgives ved Anklage- ordrens Forkyndelse for den, der iværksætter denne, eller inden fire Dage fra An- klageordrens Forkyndelse indgives paa Underrettens Kontor eller fremsættes overens- stemmende med § 826 til Undersøgelsesrettens Retsbog eller Fængselsbestyrerens Bog. Paa Indholdet af den ovennævnte Paategning skal den, der iværksætter Forkyndelsen, særlig henlede Tiltaltes Opmærksomhed. Om den Erklæring, som Tiltalte i ommeldte Henseende maatte afgive under Forkyndelsen, optages fornøden Bemærkning i For- kyndelsespaategningen.

§ 906.

Hvor det ikke efter Omstændighederne findes rettest at afvente, om Tiltalte vil begære Behandling ved Landsret, og hvor heller ikke Omfanget af den Forberedelse,

Forsl. t. L. om Rettens Pleje.

som Sagen udkræver, gør det uhensigtsmæssigt, berammer Dommeren, for saa vidt han ikke finder, at Sagen straks maa afvises (§ 824), ufortøvet Tid og Sted til Sagens Foretagelse; i andre Tilfælde foregaar Berammelsen, saa snart ske kan. Hvor Sagen straks er bleven berammet, kan Stævning forkyndes samtidig med Anklageordren.

§ 907.

Er Tiltalte uden Forsvarer, skal Dommeren, foruden selv at undersøge, hvor- vidt Oplysninger bør søges tilvejebragte i Forsvarets Interesse, give Tiltalte Lejlighed til for ham at fremkomme med sine mulige Begæringer vedrørende Sagens Forberedelse eller Fremme,