Kapitel 81.

Kapitel 81.

Paaanke af Domme, afsagte af Underretterne.

§ 939.

Domme, afsagte af en Underret, kunne, med de nedennævnte Undtagelser, af Amtmanden (i København Politidirektøren) eller Tiltalte paaankes til den Landsret til hvis Kreds vedkommende Ret hører. I Forbindelse med Dommen kan Anken om- fatte den forudgaaende Behandling og de under denne faldne Afgørelser.

I Politisager kan Dommen ordentligvis kun paaankes af det Offentlige, naar andre Følger end Bøde eller Konfiskation kunne idømmes efter det Lovbud, Tiltalen lyder paa, og af Tiltalte kun, naar højere Straf er idømt end Bøde af 40 Kr. eller Konfiskation af Genstande af tilsvarende Værdi. Dog kan Justitsministeren undtagel- sesvis paa Andragende — der maa fremsættes inden fjorten Dage efter Dommens Af- sigelse eller, hvis det er Tiltalte, som vil anke, og han ikke har været til Stede ved Dommens Afsigelse, efter dens Forkyndelse — tilstede Anke, naar det findes, at særlig

Forsl. t. L. om Rettens Pleje.

Grund hertil foreligger, navnlig hvor Sagen skønnes at have en almindelig Interesse, eller Dommen medfører videregaaende betydelige Følger for Tiltalte. Under til- svarende Betingelser kan Justitsministeren tilstede, at de i §§ 913—14 ommeldte Af- gørelser paaankes af det Offentlige.

Naar saadant Andragende bevislig er indgivet til Justitsministeren, kan Lands- rettens Formand bestemme, at Fuldbyrdelsen skal udsættes eller standses; dette sker i hvert Fald, naar Anke tilstedes.

§ 940.

Ved Paaanke af de her omtalte Domme blive Reglerne i §§ 918—21 og 923 —28 i det hele at anvende med de Lempelser, som følge af Forholdets Forskellig- heder, samt med følgende nærmere Bestemmelser:

1) Tiltaltes Ankemeddelelse (§ 925, jvf. § 927) kan, naar han afgiver samme personlig, fremsættes mundtlig til vedkommende Bets Retsbog, selv om det ikke sker straks ved Dommens Afsigelse; Dommeren bør være ham behjælpelig herved.

2) Hvor Justitsministeren i Henhold til § 939 har tilstedet Anke, maa fornøden Ankemeddelelse og Begrundelse afgives inden en Uge, efter at Tilladelsen er meddelt.

§ 941.

Saa snart Ankemeddelelse har fundet Sted, har Modparten Adgang til for Landsretten at fremsætte Begæring (jvf. § 826) om Ankesagens Afvisning af nogen af de i § 930 nævnte Grunde, eller fordi Anke er udelukket efter § 939. Saadan Af- visning kan ske — være sig efter Begæring eller uden Paastand — ved Kendelse i et ikke offentligt Retsmøde, efter at der er givet den ankende Adgang til at ytre sig mundtlig eller skriftlig.

§ 942.

Saa snart Paatalemyndigheden har ladet de foreskrevne Meddelelser (§§ 924 og 927) forkynde for Tiltalte eller har modtaget dennes Ankemeddelelse eventuelt med tilhørende Begrundelse, indsender den snarest muligt Sagens Akter til Landsretten. Ved Sagens videre Forberedelse og Behandling blive Reglerne i §§ 931, 932, 2det til 4de Stykke, 933 og 935—38 at anvende med de fornødne Lempelser. Vil nogen af Parterne begære, at der skal indhentes ny Oplysninger, træffer Landsretten i et ikke offentligt Retsmøde Afgørelse herom, efter at der er givet Modparten Lejlighed til at ytre sig skriftlig eller mundtlig, og paalægger eventuelt Undersøgelsesdommeren at fore- tage det fornødne. Paa lignende Maade forholdes, hvis Retten af egen Drift maatte beslutte, at ny Oplysninger skulle tilvejebringes.

Under Domsforhandlingen har den ankende først Ordet. I øvrigt skulle Reg- lerne i Kapitel 77 finde Anvendelse paa denne Behandling, for saa vidt saadant ikke er udelukket ved Forholdets Forskellighed eller særlig Bestemmelse.

§ 943.

Landsrettens Dom i en fra en Underret indanket Sag kan i Reglen ikke yder- ligere paaankes. Dog kan Justitsministeren undtagelsesvis tillade, at Sagen indbringes for Højesteret, naar særlig Grund hertil foreligger, navnlig naar Sagen skønnes at have almindelig Interesse eller videregaaende betydelige Følger for vedkommende. Andragende herom maa fremsættes inden saadan Frist, som bestemt i § 939, 2det

Forelagte Lovforslag m. m.

Stykke, og finde i Henseende til Virkningen af saadant Andragendes Indgivelse og Tilfølgetagelse Reglerne i sidste Stykke af § 939 og i § 940 Nr. 2 tilsvarende An- vendelse.

Landsrettens Dom i en fra Underret indanket Sag om Erstatning for ufor- skyldt Varetægtsfængsel eller for uforskyldt Udstaaelse af Straf kan altid indankes for Højesteret,

Reglerne i Kapitel 80 blive med de fornødne Lempelser at anvende paa Anke, som iværksættes i Henhold til nærværende Paragraf.