Oehlenschläger, Adam Poetiske Skrifter I

JESU CHRISTI GIENTAGNE LIV I DEN AARL1GE
NATUR

Affattelsestid: Eftersommeren 1804 (»Erindringer« I, S. 220); trykt første Gang i »Poetiske Skrifter« I, 1805, hvis Tekst nærværende Udgave følger. Enkelte usikre Læsemaader er kontrollerede efter Originalmanuskriptet (i Samlingen paa Frederiksborg). I den tyske Oversættelse, som Oehl. foretog i Paris 1807, udvidedes Digtningen med otte nye Digte: »Den hellige Familie«, »Barnet lærer i Templet«, »Johannes i Stormen«, »Nicodemus«, »Paulus«, »Transfigurationen«, »Paaske«, og »Pindse«, som optoges i anden danske Udgave: »Samlede Digte« II, 1823. Samtidig ændredes Titlen til »Aarets Evangelium«. Se Indledningen S. XIII og Vilh. Andersen: »Guldhornene«.

182

stolte Pharisær den brændende Solvarme.

Nødtørftigheden Bekymringen for det daglige Brød; den prosaiske Nyttemoral.

183

Sug Vemod ey sødt - Af Maanens Horn! Sml. »Violerne« S. 60.

mægter hen formaar at naa hen.

Troer du da af Brød etc. Matth. Ev. IV, V. 4.

184

axelfaste senere rettet til axefaste.

186 Jeg min Gud vil aldrig friste Matth. IV, V. 7.

Ærgierrigheden og Ynglingen Matth. IV, V. 8-10.

187

med Vand kun jeg døber Matth. III, V. 11.

188

Jesu Lære. Digtet er en Parafrase af Bjærgprædikenen. (Matth. Kap. V-VII).

Tænk ey med Ængst en idag paa den Dag imorgen! Matth. VI, V. 37.

188-

189 Spurven ... Lillier og Græs Matth. VI, V. 26-30.

189

Taber det Kraften Matth. V, V. 13.

190

Hæv da din Aand Matth. V, V. 16: »Lader eders Lys 313 skinne saaledes for Menneskenes Øjne, for at de maa se eders gode Gerninger og prise eders Fader, som er i Himmelen«. Afvigelsen fra Bibelordet karakteristisk for Digtets humanitære Rationalisme.

Ey for hver given Skierv i Basuner du blæse! Matth. VI, V. 2.

Sælg da dit Huus, thi med ham kan du Mamon ey tiene. Luk. XVIII, V. 22 (den rige Yngling) og Matth. VI, V. 24.

191

Jesu Mirakler. Hentydninger til Helbredelsen af den Værkbrudne (Matth. IX), Bespisningen af de 5000 Mand (Matth. XIV), Brylluppet i Kana (Johs. II), Enkens Søn i Nain (Luk. VII). Linjen: Han sover, men ey han er død Matth. IX, V. 24 (Jairi Datter). - Jesus velsigner de smaa Børn (Matth. XIX).

193

Salomons Omgang Johs. X, V. 23.

195

Afrer Afrikaner.

196

Jomfrue-Rosen se Note til S. 151.

200

du skal fange Mennesker! Matth. IV, V. 19.

201

qvalt pint.

202

Naar ved dit Bryst jeg i dit Øie smiler, Johs. XIII, V. 23.

205

Hvis ey du vorder Barnets Lige Matth. XVIII, V. 3.

207

Mens til Caiphas jeg gaaer Matth. XXVI, V. 14-16.

208

Som for Balzazar har skrevet: Mene Tekel Uphrasin. Daniels Bog, Kap. 5, fortæller, at Kong Beltsazar (saaledes rigtigere »Samlede Digte« 1823) i Babel under et Gæstebud saa en Haand skrive en gaadefuld Skrift paa Væggen, der af Profeten Daniel tydedes: Mene Tekel Upharsin [Uphrasin Fejlskrift af Oehl.]: tællet, vejet, og man deler - dvs. du er vejet og fundet for let.

209

Elias Huskefejl for Elisa. Anden Kongernes Bog II, V. 23-24.

Cain giorde ligeledes Første Mosebog IV, V. 14.

Bønnen fra den rige Mand Luk. XVI, V. 24.

210

brustne Legem hænger Matth. XXVII, V. 5.

212

Kedrons Bæk Johs. XVIII, V. 1.

Med Lamper og med røde Blus Johs. XVIII, V. 3.

314

213

isne Vande iskolde Vande.

En eneste uhyre Pande Golgatha betyder Hovedpandested; Matth. XXVII, V. 33.

214

Disciplenes Jubel-Hymnus. Som Digtet »Melancholie« i »Natur-Temperamenter« er ogsaa dette skrevet med Salmen »Gud skal altingl mage« som metrisk Forbillede. Se Note til S. 41.