Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 22

Fortsættelse af Fortegnelsen paa alle de som Trykfriheden har givet Anledning til, hvor de sælges, hvad de koste, og hvor mange Ark de indeholde. Med en kort Erindring om et hvert Skrift.

Andet og Tyvende Stykke.

Kiøbenhavn 1771.

Tilkiøbs hos KANNEWORFF i Silkegaden i No. 66.

2

Anmældelse.

Da en Deel Personer have ladet sig merke med at have Lyst til at faae en Samling af de smukkeste smaa Arier som synges paa Hof-Theatret; saa bekiendtgiør Msr. Mereier, som forestaaer Musikken ved den franske Comoedie, at alle saavel Vocal- som Instrumental-Stykker af disse Arietter kan faaes hos ham, enten under et, eller hver for sig, efter Behag til alle Slags Instrumenter; men det maatte mældes ham nogle Dage forud. Prisen paa hver Ariette med sine tilbehørige Stemmer, er 4 Mark dansk. Bemeldte Monfr. Mereier boer paa Østergaden hos Bundtmager Rümeler i No. 44., og findes hiemme fra 8te til 10 om Formiddagen, og fra 2 til 4 om Efter- middagen.

3

No. 298.

Et Skrift Uden Tilel, men sammensat paa det skiønsommeste efter det nu brugelige Arbeide, a quatre Coleurs, og af Forsigtighed trækket igiennem Eddike, samt tørret siden i Enebær-Reg, alt for at forhindre Smitsomheden. Givet til Friskolernes Nytte, i Betragtning af det gamle Ordsprog: Jung gewohnt, Alt gethan. Kiøbenhavn 1771, trykt A. F. Stein, boende i Skidenstrædet. Sælges paa Adresse. Contoirets Lotteri-Contoir for 12 Skilling, stor 4 Ark i 8vo.

4

342

Efter en heel Hob uskyldige satiriske og muntre Betragtninger over Tienere, Tienestefolk og Herskaber, i Anledning af den Skiebne der synes at have forandret de førstes forrige behageligere Udsigt, giver Forfatteren, der selv er Tienere, et Forslag til en Kasse, til hvilken alle ugifte Tienestefolk af begge Kiøn skulde contribuere, for deraf at nyde got i deres Alderdom. Denne sprogkyndige og i sit Slags belæste Forfattere, underskriver sig Christian W. Goebel, der uden Tvivl ogsaa er Autor til nogle forhen udkomne Blade i 4to, under Titel: Altid noget Nyt & c. see Fortegnelsens No. 48.

No. 299.

Emilia eller Elskovs og Venskabs Virkninger. Et nyt Stykke i Tre Meter, Kiøbenhavn 1771, trykt og findes tilkiøbs hos Johan Rudolph Thiele, boende i Peder og hos Kanneworff Sælges sammesteds, saa og hos Kanneworff i Silkegaden i No. 66. og paa Børsens Boglader for 1 Mark, stor 5 1/4 Ark i 8vo.

5

343

Dette Stykke hos hvilket er tilføiet et lidet Hyrdestykke med Titel: Phyllis eller den belønnede Kierlighed i To Acter, af samme Forfattere, er af I. C. Bie, og begge af ham dediceret til den danske Skueplads. Men det giør os ont, at da disse Stykker ere anmeldte som hans sidste Arbeide, de dog ere saa lidet skikkede til at krone hans øvrige Skrifter; thi baade Inventionen, Tankerne og Poesien ere saa lidet lykkelige, saa svage og tvungne, at man ikke uden Misfornøielse kan læse det.

No. 300.

Forsøg til Dannemarks Commercies, samt den danske Coffardiefartes Forbedrelse, formedelst en beqvem og rummelig Havn og Handels Anlæggelse udi Helsingøer. Trykt udi det Kongel. allene privilegerede Bogtrykkerie, 1771. Sælges hos Boghandlerne Rothe og Pelt paa Børsen, Kanneworff i Silkegaden i No. 66., og hos Bertelsen paa lille Kiøbmagergade for 1 Mark, stor 5 1/2 i Ark i 4to.

Forfatteren betragter først Dannemarks nærværende Handels Virkning paa det Almin-

6

344 delige, og formeener at finde i den utrolige Mængde Udenrigs-Vare, hvilke saavel den lovlige som contrabande Handel tilfører os, Hovedkilden til Rigets nærværende Penge-Mangel. Dette vil han bevise ved en Beregning, eller snarere en Formodning om den Summa, som allene fra Kiøbenhavn udgaaer til fremmede Steder. Herpaa taler Forfatteren noget om Handelen, saavel med Landets egne raae eller forarbeidede Produkter, som med Udenrigs-Vare, fra og til fremmede Steder. Om den første siges allene, at den kunde være Landet til Fordeel; den sidste troer han at vilde forfremmes, ved at friegive de Vare, som skulde sendes fra fremmede Pladser, fra Told-Erlæggelse, og ved at indskrænke de Handlendes alt for store Antal, som da kunde lade sig nøie med mindre anseelig Avance, naar der vare ferre som deelte Gevinsten, Det Forslag Forf. giver, ved Premiers Uddeelelse, at opmuntre Coffardie-Farten, kunde være got, dersom dertil kunde udfindes en Fond; thi den foreslagne Collect, vilde ved nærværende Penge-Mangel langt fra ei blive tilstrækkelig. Forslaget om en Havns og Handels Anlæggelse i Helsingøer, er et vidt udseende Project, hvis lykkelige Ud-

7

345

førsel dog vel ikke kunde forhindres, uden ved Stedets naturlige Ubeqvemhed, eller ved Mangel paa de dertil nødvendige Summer. Hvad det første angaaer, da synes de paa en liden Havn og et Bolværk hidindtil med slet Fremgang anvendte anseelige Bekostninger, ei at love meget fordeelagtigt for et større Foretagende. Summerne angaaende, da har Forfatteren vel forud seet, at enhver bemidlet ei vilde være ret beredvillig, til at betroe sin Formue til et Foretagende, hvis Udfald endnu var tvivlsomt, og derfor ei uden Aarsag ønsker en Kongelig Garande for Kapitalens Sikkerhed. Og endelig i Henseende til de Midler, ved hvilke han vil forskaffe sig de til Handelens Begyndelse nødvendige Summer, da kan hans Forslag paa ingen Maade billiges; thi ei at tale om, at de 3 Millioner Gevinst, som han tilskriver en vis Mand i Dannemark, er en temmelig uvis Gisning, saa var det dog aldeles ubilligt, og et med Flids og Arbeidsomheds Forfremmelse stridende Foretagende, at betage en Mand, som ved almindelig nyttige Anlæg var bleven formuende, den Frihed, at bruge sine Midler paa hvad lovlig Maade han got syntes. Men lad endog være, at alle de Vanskeligheder, som

8

346

Havnens Istandsættelse og Kapitalernes Tilveiebringelse kunde være underkastet, vare at hæve, vilde da den af dette Arbeide fremvoxende Fordeel være saa stor, at man ei skulde kunde haabe den lige saa betydelig, om man saaledes, som Autor har det i Sinde med Helsingøer, giorde Kiøbenhavn til er Oplagssted for Udenrigs-Vare, da dog Kiøbenhavn efter hans egen Tilstaaelse har en af de fortræffeligste Havne i Verden, og var den til sin Havns Anlæggelse udforderlige Million ey ulige nyttigere og sikkrere anvent, naar en Deel af omtalte Oplags Vare derfor blev indkiøbt. Overalt kan man paa ingen Maade troe Forfatteren paa hans Ord, naar han uden ringeste Beviis snart paastaaer, at man i Helsingøer skulde vinde 10 pro Cento, snart siger 5 pro Cento, paa en Summe som i Kiøbenhavn ei indrenter uden 1 pro Cento.

No. 301.

Et aabent Brev fundet ved Indgangen til Kongens-Hauge. See! læs og tænk! Tavshed belønner den Fornuftige. Kiøbenhavn 1771, trykt og findes tilkiøbs hos

9

347

Borups Efterleverne boende i store Helliggeist-Strædet. Sælges sammesteds, saa og hos Kanneworsk i Silkegaden og hos Møller og Jonge paa Østergaden for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Intet er i disse Tider saa ubetydeligt, at vore nødlidende Skribentere jo tage deraf Anledning til at skrive et Stykke. Got er det for mange at denne Næringsvei er oplukket; men bedre var det, om en Deel af disse Tiders Skrifter vare lige saa ubetydelige som dette, hvis hellige Forfattere allene tilkiendegiver sin Frygt for de Smukkes Kydskheds Besmittelse i den farlige Rosenborg-Hauge, og til den Ende, saa got, som han kan, giver en vis, hans Allerkiereste, nogle Advarsler, om at imodstaae Fristelser, naar hun vover sig i Haugen.

No. 302.

Philo-Dano-Norvagi oprigtige Tanker til bedste Eftertanke, udgivet i Trykkefrihedens 8de Maaned i Norge. Christiania 1771, trykt hos Samuel Conrad Schwach, og er samme Steds at faae tilkiøbs. Sælges

10

348

her i Mummes Boglade for 1 Mark 4 Skilling, stor 6 Ark i 8vo.

Efterat Forfatteren har igiennemgaaet adskillige af Philopatreias og Philodani Satser, saavel i Henseende til Dannemark som Norge, giør han omsider følgende Forslag til Norges Opkomst, nemlig, at Norge skulde Have 1). et Oeconomie og Commerce-Collegium. 2). En Vexel- og Laane-Banqve. g). Et Universitet, som efter Forfatterens Tanker burde anlægges i Tønsberg, og for det første, underholdes af Norges latinske Skolers mere end fornødne Indkomster, og af Bøxelen, som burde betales dobbelt, paa det at Halvdeelen deraf kunde tilfalde Universitetet. 4). At Finalen af alle Processer i Norge, maatte blive fastsat til Ober-Hofretten. §). En stedsevarende og uindskrænket Tilladelse til alle Skifter i Norge, at indføre udenrigske Korn- og Fede-Varer m.m. 6). At alle Uddrivninger, fornemmelig af Landlægderne, herefter maatte skee med al muelig Forsigtighed og Sparsomhed. 7. At see ved en fornyet Commerce-Tractat med Engeland, at faae Tolden paa de norske Produkter i de 3de Engelske Riger nedsatte til

11

349

det halve af hvad den nu er, imod at Tolden af de engelske Manufaktur-Vare i Norge ligeledes blev modereret til det halve.

No. 303.

Et Syn i en Drøm om store forestaaende Tildragelser af Himlens Tegn. Skriv de Ting som du haver seet, baade de som ere og de som skal skee herefter. Kiøbenhavn 1771. Sælges hos Thiele i Peder Hvitfeldtstrædet, paa Børsens Boglader og hos Kanneworff i Silkegaden i No. 66. for 8 Skilling, stor 2 Ark i 8vo.

Er en Efterabelse af Ole Børgesens Syn, maaskee af samme Forfattere. Den hele Tingest er sammensadt af Bibelske Talemaader, som enhver kan forklare efter got Befindende, og maaskee lede langt meere ud deraf, end Forfatteren selv har tænkt.

No. 304.

Nogle Tanker fra en gammel berømt Hedning, til Overbeviisning for vore Tiders

12

350

hedenske Gierninger. Omnes Virtutes jacere necesse est, Voluptate dominante. Cicero. Kiøbenhavn 1771, trykt og findes tilkiøbs hos Joh. R. Thiele, boende i Peder Hvitfeldts-Strædet. Sælges og paa Stadens Boglader og hos Kanneworff i Silkegaden i No. 66. for 8 Skilling, stor 2 1/4 Ark i 8vo.

Forfatteren fortæller hvad Cicero siger, og hvad han videre siger om Dyds og Vellysters Følger og Virkninger for Menneskene og Stater; men han fortæller det i en Tone, der langt fra ikke er vellydende og behagelig nok til at forskaffe sig Tilhørere.

N0. 305

Frie og grundede Tanker om Boleriet. Samt Religionens Brev til Verdens, især Kiøbenhavns dydige Indvaanere. Dev. Under en alvorlig Titel kan der og være skiult noget got. Kiøbenhavn 1771, trykt og findes tilkiøbs hos Borups Enke. Sælges samme Steds for 6 Skilling, stor 1 1/2 Ark i 8vo.

13

351

Det er uden Tvivl af samme Forfattere, som Brevet fra en Broder til sin Søster, (fee denne Fortegnelses No. 263.) Et Menneske der efter al Anseelse prædiker Dyd for Dagløn; men dette kunde man dog tilgive ham, dersom han ikke skrev saa daarligt.

Ns. 306.

De danske Skriveres Ulyksaligt Skiebne, som en Følge af hemmelige Landsforræderes Intriguer, oplyst for Kongen til forventende allernaadigst Forandring. Kiøbenhavn 1771. Sælges hos Kanneworff i Silkegaden og, paa Børsens Boglader for 6 Skilling, stor 1 1/2 Ark i 8vo.

Dette er uden Tvivl forfattet af en afskediget Skrivere, der er endnu bleven mere vanhældig ved Anordningen om de Militaires Forfremmelse ved Penen og til andre smaa Embeder; thi han skiender derover paa Regieringen og alt det dertil hører, i en forskrækkelig Tone, og truer med Hevn og ødelæggelse.

14

352

No. 307.

Svar paa den nylig udkomne Piece: Jeg ligger for Døden, kom og beret mig. Veritas odium parit. Kiøbenhavn 1771, trykt paa Forleggerens Bekostning. Sælges hos Bogtrykker Svare i Skindergaden, hos Bruun i St. Giertrudstrædet for 2 Skilling, stor 1/2 Ark i 8vo.

Dette er ikke Svar paa Piecen, som der staaer paa Titelen; men en heel Hoben gemeene og dumme Grovheder imod den der i Aviserne af 23 August havde skrevet imod samme, og synes næsten at være af samme Forfattere, som det Skrift, dette udgives for et Svar imod.

No. 308.

M. Th. Brünnichii Zoologiæ Fundamenta Prælectionibus academicis accommodata. Grunde i Dyrelæren. Hafniæ & Lipsiæ MDCCLXXI, apud Frider. Christ. Pelt. Litteris Godichianis. Sælges hos Boghandler Pelt paa Børsen, og hos Forfatteren paa

15

353 Nørregaden lige for tydsk Kirke for 3 Mark, stor 16 Ark i 8vo.

Er en Veiledning til Kundskab om Dyrenes Slægter, som efter disse med megen Flid udarbeidede Tabeller lettere naaes, endog uden mundtlig Underviisning, end efter det Linneiske System. Den hele Afhandling er skreven paa Latin, med dansk Oversættelse ved Siden, hvorved den endnu bliver mere almindelig nyttig, Forfatteren har heller ikke været vanhældig med sine danske Kunstord, hvor han har været nødt til at giøre nye. Prof. von Aphelen har ellers sparet ham herudi en Deel Umage, ved den Nytte Forfatteren har havt af hans gode Oversættelse af Natur-Historien.

No. 309.

Nogle faae Tanker, i Anledning af Philopatreiæ trende Anmærkninger, om de dyre Tider og Handelens Svaghed, om Rettergang og Geistlighedens Indkomster, skrevne og over samme Materier udi trende Afhandlinger, forfattede af von Erdenkloß. Hvor næst følger hans Ansøgning for hans

16

354 nærmeste Ven Philantropos. Den første Afhandling. 1. Om de dyre Tider, hvad der foraarsager samme, og hvorledes de kan forekommes. 2. Om Handelen, samt dens Svaghed og Opkomst. Kiøbenhavn 1771. Er tilkiøbs hos A. Bruun, boende hos Brændeviis-Brænder P. Jørgensen i store Strandstrædet. Sælges der for 10 Skilling, stor 2 1/4 Ark i 8vo.

Saa kiedsommelig og sladdervoren som Titelen er, er og det hele Skrift. Man kan ikke sige at Forfatteren jo for en stor Deel siger det som er sandt; men hans Sandheder ere alt for almindelige, og baade sagt og skreven Hundrede Gange i disse Tider, saa at man vinder slet intet ved at læse dem her paa nye, thi Stilen er endog kiedsommelig.

(Fortsættelsen følger.)

NB. Disse 309 Skrifter udgiør i alt 985 1/2 Ark koster 37 Rixdaler 1 Mark 4 Skilling.