Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 5-6

Fortsættelse af

Fortegnelsen paa alle de Skrifter

som

Trykfriheden

har givet Anledning til, hvor de selges, hvad de koste, og hvor mange Ark de indeholde.

Med en kort Erindring

om et hvert Skrift.

Femte og Siette Stykke.

Kiøbenhavn 1771.

Tilkiøbs hos KANNEWORFF i Silkegaden.

2
3

No. 64. Ulvene og Beveren, en Fabel, som

forklares ved disse Tiders nyeste Historie. Kiøbenhavn 1771, sælges i No. 8. paa Børsen for 4 Skilling, stor 1/2 Ark i 8vo.

Denne Fabel synes at indeholde en kort historisk Fortælning af de Stridigheder der have været imellem Sr. Bagge og Brygger-Lauger. Det forstaaer sig selv at den er skrevet i Faveur af Sr. B., der uden Tvivl selv er Forfattere deraf. Man bør og ikke misunde ham denne liden Hevn.

4

68

No. 65.

Æreminde over Salig Herr Etatzraad Nissen. Kiøbenhavn 1771, trykt hos A. H. Godikes Efterleverske, og sælges i den Mumiske Boglade paa Børsen for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Dette Skrift burde med Rette ikke staae i denne Fortegnelse, da det er af den Art, at det gierne kunde udholde den strengeste Censur; men da vi ansee det for vores Pligt, at giøre en velfortient Mand efter sin Død i det mindste saa bekient som muligt, saa have vi for denne og flere Aarsagers Skyld ikke villet udlade denne korte,

men i sit Slag smukke Lovtale.

No. 66.

Tienstlig Giensvar paa en Guldsmeds Tanker om Guldsmed-Lauget, indrykket i Magazinet for Patriotiske Skribentere, Kiøbenhavn 1771, trykt hos I. R. Thile, sælges der og paa Bogladerne, samt hos Kanneworff for 2 Skilling, stor 1/2 Ark i 8vo.

5

69

Forfatteren af Tankerne i Magazinet havde udladt sig imod Jøderne, og de, der indføre fremmet Sølv- og Guld-Arbeide her i Staden tvert imod Lovens Bydende; dette har foranlediget nærværende tjenstlige Svar, der er skrevet i Faveur af en Jøde, der handler med Galanterier, og saaledes stilet, at man ikke forseer sig i, at kalde det en Pasqvil imod den formeente Forfattere af Tankerne i Magazinet.

No. 67.

Jødernes Rænkers Aabenbaring, der er et skyldigt Svar paa Jødernes lumske Giensvar over en Guldsmeds Tanker om Guldsmed Lauget i Kiøbenhavn og Dannemarks-Rige. Fortsendt med Posten den 26 Febr. 1771. Sælges i No. 8. paa Børsen og hos Kanneworff i Silkegaden for 8 Skilling, stor 2 Ark i 8vo.

Næst foregaaende Skrift til Forsvar for Jøderne, er meget groft og pøbelagtigt, men dette er ikke mindre; og hvem vil undre sig derover, da man af Stilen og Fo-

6

70

redraget kan see, at det er skrevet af den bekiendte Junior Philopatreias.

No. 68.

Tanker om Brygger-Ligningen udi Kiøbenhavn, samt Forslag til dens Ophævelse. Kiøbenhavn 1771, sælges i No. 8. paa Børsen for 1 Mark, stor 2 Ark i 8vo.

Forfatteren viser vel Skaden af Ligningen for det Almindelige, men har forsømt at vise Fordelen, da han af Sammenligningen imellem begge burde have giort sin Slutning til Ligningens Ophævelse; men man skulde snart troe, at Misundelse og Egennytte snarere end Patriotisk Dyd har været Forfatterens Ledsagere; thi 8 Skilling for Arket af et Skrift af saa ubetydelig et Indhold, er meget ubilligt og uanstændigt.

No. 69.

Sandheds Elskeres Besvarelse efter Loven. 1. Paa Skanskriftet til Autor for den af ham forhexede, forbandede og fordømte Dreng Nissen. 2. Indrettet til Nytte for de unge Jurister. 3. I Indhol-

7

71

det bliver et Forsvar for Fanden tillige. Kiøbenhavn 1771, trykt og findes tilkiøbs hos Borups Efterleverske og i No. 8. paa Børsen, saa og hos Kanneworff for 1 Mark, stor 4 1/2 Ark i 8vo.

Denne Besvarelse er væmmeligere end Skandskriftet selv, og hvor skulde den ikke være det, da den har den saa ofte ommeldte Junior Philopatreias til Forfattere. Dog vil vi ikke troe at Ondskab har drevet ham til at skrive dette, men Dumhed og Skrivesyge.

No. 70.

Beviis at Argus, uagtet sine 100 Øine har været stokblind, da han skrev sit No. 11. og 12. angaaende Amts-Laugsog Frimestere. Indeholdende Trende Anmærkninger. 1. At Laugene i deres nærværende Forfatning ere skadelige for Vindskibelighedens Fremgang. 2. At de ere hinderlige i Folkemængdens tiltagelse. 3. At de ere en Medaarsag til de dyre Tider. Til nøiere Eftertanke i en redelig Hensigt fremlagt af en Haandverks-

8

72 mand her i Staden, som ønsker Laugsog Frimesterne al den Lyksalighed, der kan passe sig med Statens Velfærd. Kiøbenhavn sælges hos Kanneworff i Silkegaden og i No. 8. paa Børsen, for 14 Skilling, stor 3 1/2 Ark i 8vo.

Forfatteren af denne velskrevne Piece, søger paa en anstændig og grundig Maade at igiendrive de Skingrunde, som Argus i sine Ugeblade No. 11. og 12. har anført imod Laugenes Ophævelse, dog har han ikke anført og berørt alle de Fordele, der vilde flyde af Laugenes Ophævelse, naar den skede med Forsigtighed og efter Haanden; thi paa engang at ophæve alle Lauge, vil vel foraarsage for megen Uorden.

No. 71.

En patriotisk Samtale imellem en reisende

Engelsmand og en Kiøbenhavnsk Borger, holt paa det engelske Kaffehuus paa Christianshavn. Kiøbenhavn 1771,

sælges i No. 8. paa Børsen for 8 Skilling, stor 2 Ark i 8vo.

9

73

Er en Lovtale over den nu værende danske Regiering, saaledes som den kan falde paa et Kaffehuus. Det er underligt at Forfatteren ikke har sat sit Navn under; men han har maaskee egenhændig overleveret den paa sit Sted; thi det lader ikke til at være skrevet af blot Erkientlighed.

No. 72.

En splinter nye Samtale imellem Vindues-Ruden

og Blyet, til deres Nytte og Fornøielse som kan læse og tænke. Kiøbenhavn 1771, sælges i No. 8. paa Børsen for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Skriftet selv er ligesaa unaturlig som Titelen. Blyet fortæller Ruden at Norden maatte forgaae, hvis en Gud ikke vogede derover, og at denne Guds Navn er Christian den Syvende. Dersom en Nero sad paa Tronen kunde man undskylde saa extravagerende Udtryk; men de ere uanstændige for et oplyst Folk, der regieres af en viis og god Konge.

10

74

No. 73.

Le Moucheron Danois. Accompagné des Notes, pour servir d’Eclaircissement. Feuille hebdomadaire. à Copenhague chez Aug. Frederich Stein. — Den danske Myg. Forøget med Noter til Oplysning. Et Ugeblad. Sælges hos Bogtrykker Stein i Skidenstrædet for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Der udkom for nogen Tid siden et fransk Ugeblad, under Titel: Le Moucheron Danois, og som endte ligesaa hastig som det begyndte; uden Tvivl formedelst det Puds Forfatteren af disse tillagde Noter spillede Forlæggeren af Ugebladet, ved at lade det aftrykke med disse Noter under, der ere en Kritik over Bladet. Bladet duer intet, og Noterne ere ikke heller meget opbyggelige, dog ere de ikke unyttige, dersom de formaae at befrie os fra saa daarligt et Skrift, som dette Ugeblad tegnede til at blive.

11

75

No. 74.

Enfoldige danske og norske Tanker, hensigtende til de Danske, Norske og tilhørende Landes Indvaaneres Huusholdnings Maader, i Sammenhæng med Rigets Huusholdning til Rigets Nytte. Begyndt ved Aarets Udgang 1770. Første Hefte. Kiøbenhavn, trykt hos N. Nøller 1771, og sælges hos Pelt paa Børsen i No. 22. for 1 Mark, stor 5 Ark i 8vo.

Forfatteren af denne Oeconomiske Afhandling lader temmelig enthusiastisk; er over maade uforstaaelig i sit Foredrag og alt for meget preluderende. Det er vanskeligt at begribe hans Plan, dog synes Huusholdnings-Konsten med Landenes Produkter, at skulle blive hans Hovedmaal. Han udlader sig om Banqven, Bancosedler og Gieldens Afbetalning. En Oversættelse af Linnei Tanker, om Grunden til Huusholdnings-Konsten af Natur-Kundskab og Natur-Lære ender Skriftet. Forfatteren lover Fortsættelse.

12

76

No. 75.

Anmærkninger over Drammens oeconomiske Beskaffenhed og nu værende Handel. Skrevne i Kiøbenhavn 1771, ved Christen Lohrmann, Kiøbmand udi Bragernes. Findes tilkiøbs hos Fr. Chr. Pelt, Boghandler paa Børsen. Trykt hos Hof-Bogtrykker N. Møller, sælges paa ovenmeldte Sted for 8 Skilling, stor 4 Ark i 8vo.

Denne liden Afhandling er tilskrevet Hr. Justitstraad og Professor Dons. Den indeholder de Aarsager Forfatteren formeener at være Hindringer for Drammens Opkomst og Flor; af disse angives som de fornemste Kongsbergs utilladelige Smughandel, da Leverandeurerne der paa Stedet udvider deres Privilegier langt over de tilbørlige og fastsatte Grændser; Bøndernes Friheds Misbrug deri, at de Rige af dem opkiøbe Korn-Vare paa Skibene, og udprange det til deres fattige Naboer, til Tab for Kiøbmændene; Magistratens Fraliggenhed, da Drammens Borgere sortere under Christianiæ Magistrat. m. m.

13

77

No. 76.

Philalethi patriotiske Anmærkninger over Hr. Philopatreias Afhandling om Geistlighedens Indkomster. Skreven i Dannemark 1771. Kiøbenhavn, trykt hos L. N. Svare, og findes der tilkiøbs og hos Bogtrykker Graae for 8 Skilling, stor 2 Ark i 8vo.

Er ganske vel skrevet, men man har læst det meeste tilforn i de mangfoldige forhen udkomne Piecer over denne Materie.

No. 77.

Samtale imellem Kaffekanden og Thepotten samt Kammerpotten. Skrevet i Fryse-Maaneden. Kiøbenhavn, trykt og findes tilkiøbs hos Borups Efterleverske i store Helliggeist-Strædet og hos Møller paa Østergade for 6 Skilling, stor 1 1/2 Ark i 8vo.

Denne Satyre er vist ikke skreven for Folk af fin Smag, dog er den lidet bedre end man skulde vente del af Titelen. Forfatteren er en Kaffe-Hadere, og det var at

14

78

ønske, at flere saadanne, dog med lit bedre Smag, vilde strebe ar giøre denne Driks fordærvelige Misbrug mere øjensynlig.

No. 78.

Det andet kritiske Brev til Philoparreias,

baade om hvad der i det første var forbigaaet, saa og om hvad ellers af

Upatriotiske og ikke vel overlagde Sætninger,

der indeholdes saa vel i hans 3 Anmærkninger som i hans Fortsættelse. Skrevet i Klerkerup, en Bondebye ved Kleriksborg Landevei i Provincien Kirkeland, og bortsent med Post-Rytteren Klerophilus den 18 Febr. 1771, fra Philodaneias. Trykt i Klerikshavn og Klericia 1771. Sælges paa Børsens Boglader

og hos Kanneworff i Silkegaden for 1 Mark 2 Skilling, stor 4 1/2 Ark i 8vo.

Er en Fortsættelse af det i denne Fortegnelse under No. 44. anførte Skrift om

Geistligheden imod Philopatreias, hvilket dette og fuldkommeligen ligner, baade i Foredraget og Tænkemaaden. Det merkværdig-

15

79

sie her ellers forefindes, er nogle Linier paa den 40 og 41 Side, der uden Tvivl give nogen Oplysning i denne Tids Litterar-Hisiorie, men om denne formodentlige Oplysning bliver Forfatteren til Ære, ville vi overlade Læserne at dømme om. I øvrigt ere disse 2 saa kaldte kritiske Breve, over alt fulde af noget mere end satyriske Træk. Af Titelen paa dette Brev skulde man troe, at Forfatteren havde berørt mere af Philopatreias Anmærkninger, end det allene der angaaer Geistligheden, da her dog ikke forekommer andet, end hvad der angaaer denne; men Forfatteren har nok tænkt: Mundus vult decipi. Dog, Forfatteren er Præst?

No. 79.

En brødløs Lakeys begrædelige Skriveltil sin Farbroder, velbekient Kornpuger i Jylland, angaaende Rugens faldne Priis og den ædle Skobørstes Forhaanelse i Dannemark. Til Trykken befordret af Rasmus Ligefrem, som giver de brødløse Skobørster et gok Raad igien at

16

80 komme til Ære. og Værdighed. Kiøbenhavn 1771, sælges i No. 8. paa Børsen og Hos Kanneworff i Silkegaden for 2 Skilling, stor 1/2 Ark i 8vo.

Rugens faldne Pris er kuns Forfatterens Spaadom, thi den har vel ikke gieldet mere end 5 til 6 Rdlr. Det øvrige svarer til Titlens Indhold. Man forefinder her i et temmeligt naturligt Sammenheng, de forhen brugelige Promotions-Instrumenter for Lakeier, fra Gaarskarl til Sekreter hos en Herre. o. s. v. Forfatteren giver disse Folk det gode Raad, at blive Soldat, da de ved en god Opførsel kan og derved vente Forfremmelse.

No. 80.

Betænkning over den saa kaldede Philopatreias. Kiøbenhavn, trykt hos A. H. Godikes Efterleverske, sælges der, hos Boghandlerne paa Børsen, og Hos Kanneworff i Silkegaden for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Forfatteren berører meest og fornemmeligst det i Philopatreias Anmærkninger,

17

81

som angaaer Geistligheden, hvilket er en blot Igientagelse af det, man udførligere har læst i det Skrift, der udkom strax under Titel:

Grundede Tanker over Philopatreias Anmærkninger o.s.v., og som findes anført Under No. 8. i denne Fortegnelse. Hvad Forfatteren i største Korthed berører om Handelen, er got til at give Anledning til noget udførligere.

No. 81.

Tal-Lotterier, deres Natur og Beskaffenhed, som giver Oplysning om Spillemaaden, Kiøbenhavns Adresse-Contoir 1771, findes sammesteds tilkiøbs og hos Svensen i St. Peder-Strædet i Tal-Lotterie-Contoiret No. 2. for 8 Skilling, stor 3 Ark i 8vo.

Denne Efterretning er efter Titelen god nok til at give Oplysning om Tal-Lotteriers Beskaffenhed i Almindelighed, men er meget uskikket til at underrette i det Mindste Almuen om Spillemaaden i det Danske, da den er oversat efter en Beskrivelse af et Italiensk Lotterie; følgelig blive og de, der kiøbe

18

82

det i denne Hensigt, bedragne i deres Forventning. I øvrigt henhører ikke dette skrydende Skrift under Bøger, foranledigede af Skrivefriheden; men da der ere udkomme nogle Fri-Skrifter om dette Lotterie, saa er det got, til at forstaae disse, at have nogen Underretning af dette, for at kunde dømme med mere Indsigt, til den Ende have vi og anført det.

No. 82.

Tanker over det allene priviligerede Lotterie til Landets almindelige Nytte, fattige Børns Opdragelse, og det fattige Væsens bestandige Underholdning. Kiøbenhavn 1771, trykt hos A. H. Godikes Efterleverske, og findes der, hos Boghandlerne paa Børsen og hos Kanneworff tilkiøbs for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Neppe skulde nogen forestille sig de utrolige Summer, dette Lotterie har udredet til Nytte for det Almindelige. I). Ere hidtil i 17 Aar 200 til 230 Drengebørn blevne underholdte og oplærte i Arbeide. 2). Ere der af de 17 Lotterier, der allerede ere

19

83

trukne givet til de Fattiges Væsen af hvert Lotterie 3000 Rdlr., er 51000 Rdlr. 3). Har det desuden givet til de Fattiges Væsen 70,000 Rdlr. og til Militair-Kassen 50,000 Rdlr., er tilsammen 171,000 Rdlr.

4). Har Directionen for Opfostrings-Huuset forpligtet sig til 11 Juni 1774, i visse fastsatte Terminer at betale til Forskud 10,000 Rdlr., til Stiftelsen for Børne-Koppernes Indpodning; 30,000 Mdl. til vor Frelseres Kirke paa Christianshavn; 10,000 Adlr. til andet nærmere bestemmende Brug; 84,000 Rdlr. til Landeveienes Istandsættelse imellem Kiøbenhavn og Roeskilde, hvilket tilligemed ovenanførte udgiør en Kapital af 305,000 Rdlr., der er bleven og bliver anvent til saa nyttigt og nødvendigt Brug for det Almindelige. Enhver sand Patriot maa glæde sig ved at see alt dette meget gode, som dette Lotterie har tilveiebragt.

No. 83.

Tydeligere Forklaring paa Tal-Lotteriet, til Nytte for Lotteriet og Oplysning for dem, som ei kan begribe dets Indretning.

20

84 Kiøbenhavn 1771, trykt hos A. H. Godikes Efterleverske, og findes der, saa og hos Boghandlerne paa Børsen, og hos Kanneworff i Silkegaden tilkiøbs for 2 Skilling, stor 1/2 Ark i 8vo.

Af denne Forklaring sees i det mindste saa meget, at dette Lotterie er langt fra ikke af den Nytte for det Almindelige, som næst forommeldte; men særdeles got skikket til at berige Actionairerne paa de Spillendes eller Publici Regning. At Kongen af Preussen, som man i et af de offentlige Blade har anført, i sine Stater har tilladt et saadant Lotterie, er ingen Beviis paa at det er nyttigt for det Almindelige, allerhelst da dette kommer saa langt efter alle de andre fremmede Tal-Lotterier; thi nu bør vi ikke haabe, at Fremmede skulde berige os med at indsætte i dette Lotterie, da de komme nærmere dertil end i Kiøbenhavn og Altona. At det jo vil giøre det Hamborgske Lotterie nogen Afbræk, og forebygge, at nogle af vore Penge gik did hen for Lodsedler, er vel ikke at tvivle, men denne Fordeel veier ikke op imod den Skade, det vil giøre

21

85 vores fattige Almue, der er eenfoldig nok til at vove alle de 8 Skillinger de kan skrabe sammen, i Haab om den ringe og lidet formodentlige Gevinst af 7 Mark og 8 Skilling.

No. 84.

Forslag til Justitiens bedre Administration, eller en kortere Maade i Processer for Dannemark og Norge. Kiøbenhavn 1771. Sælges hos Kanneworff i Silkegaden for 1 Mark, stor 3 1/2 Ark i 8vo.

Det er Oberretterne i Almindelighed som Forfatteren holder for nødvendige, og som han formeener, at kunde afskaffes for at forkorte Processer og heri har han maaskee ikke Uret. Hans Plan kunde have været bedre udført, og muelig mere jevn og fattelig.

No. 85.

Alvorlige Betragtninger over den almindelige Tilstand udgivne Fædrenelandets Venner til Eftertanke. Opinionum commen-

22

86

ta delet dies, naturæ judicia confirmat. Kiøbenhavn 1771, sælges hos Kanneworff i Silkegaden for 8 Skilling, stor 2 Ark i 8vo.

Disse alvorlige Betragtninger ere vist af den Art, at de baade fortiene at eftertænkes og kan give Eftertanke. De indeholde en almindelig Kritik over Europas nærværende Tilstand, i Henseende til Politik, Moral, Videnskaber og Religion, og deres Virkning paa hinanden, der er saa passelig paa os selv, at den uden Tvivl vil finde et fuldkommet Bifald hos den Deel af Publicum, der har en oplyst og dydig Tænkemaade.

No. 86.

Tillæg til Philodani første Hefte, eller Afhandling om Handelen, og især den Islandske. Kiøbenhavn, trykt hos Paul Herman Höecke, boendes i store Helliggeist-Strædet, og sælges der for 10 Skilling, stor 2 1/2 Ark i 8vo.

Det er allene den Islandske Handel, Islands Tilstand ved denne nuværende Han-

23

87

del og Kompagniets Forhold Forfatteren legger for Dagen med saa megen Tydelighed, som behøves til at opvække hos enhver Patriot det Ønske, at et saa skadeligt Kompagnie maatte ophøre, der uden Fordeel for sig selv eller Interessentere ødelegger de arme Islandske Undersaattere, og glør til intet al den Fordeel Landet kunde have af disse Indbyggere.

No. 87.

Beviser at de saa kaldede umælende Dyr, har større Forstand end Mennesket. Beskrevet ved Tilskueren iblant de Levende Tusse Bieffer. Kiøbenhavn 1771, trykt hos T. L. Borups Efterleverske, boende i store Helliggeist-Strædet, og sælges der for 6 Skilling, stor 1 1/2 Ark i 8vo.

Det Navn Forfatteren har antaget, passer sig ret vel paa ham; thi han gøer i det hele Skrift, der dog, saa vit vi erindre ikke er original, thi det forekommer os, at have læst det meste deraf i et fransk Skrift. Vi sige det meste deraf; thi hvor iblant andet beskylder Forfatteren af vo-

24

88

res gode kritiske Journal for at skrive Skamskrifter, da tvivle vi ikke om, at jo Udgiveren af dette Skrift er første Opfindere af denne Original-Tanke.

No. 88.

Philonorvagi velmeente Tanker til Veltænkende Medborgere. Udgivne i Trykkefrihedens første Aar. Sælges i den Mummiske Boglade paa Børsen, fransk Papir 1 Mark 12 Skilling, Trykpapir 1 Mark 8 Skilling, stor 7 Ark i 8vo.

Det er saadanne Skrifter, som dette, der opfylde vores godgjørende Monarks Hensigter, med den os forundte Trykkefriehed. Mange faadanne Skribentere, som Forfatteren af dette Skrift, mange Philodani, vil snart dræbe den Sverm af onde Indsekter der nu paa en Tid har bedækket vore Boglader med deres væmmelige ynge. —

Det er Norges Heldende Tilstand Forfatteren ved de klogeste og rimeligste Forslag søger at ville have opreist igien. Han beklager at Norge ikke har noget Universitet,

25

89

og ønsker saadanne Indretninger, at Folket kunde der lære de for dem nyttige og nødvendige Videnskaber, uden at blive nødt til at søge dem i Kiøbenhavn; Et Oeconomie-Collegium, der burde ikke bestaae af Riddere, men af Indsigtsfulde Kiøbmænd, et offentlig oeconomisk Bibliothek; Et Lotterie i Norge til at bestride Omkostningerne ved disse Indretninger, ere de betydeligste af Forfatterens Forslag. Overdaadigheds Indskrenkelse; at standse den fordærvelige Misbrug af Brændeviin; at uddele Premier til duelige Borgere og Bønder; at opmuntre de næsten forglemte O.vindelige Dyder; at opmuntre Agerdyrkningen og Skov-Væsenet, Jernværkernes bedre Drift, Fabrikernes Forfremmelse, Fiskehandelens Opkomst og bedre Indretning, m. m. ere de Midler ved hvilke han ønsker, at see sit Fædreneland blomstre.

No. 89.

En norsk Hyrdes Indtagelse i et Bierg. Virg. Eclog. IV. Kiøbenhavn 1771,

trykt hos I. R. Thiele, og sælges i No. 8. paa Børsen, hos Kanneworff i Sil-

26

90

kegaden og Faurschou paa Addresse-Contoiret for 12 Skilling, stor 3 Ark i 8vo.

Det er Norges nuværende Tilstand, og glade Haab om en tilstundende lykkeligere Tid under denne vores godgiørende Monark, som denne Hyrde ved Indtagelsen i Bierget bliver underrettet om af en Bierg-Trold. Endeel temmelig haarde Udtryk, som her forefindes vil uden Tvivl behage vores Publicum. Til Slutning forefindes en Fortælning om tvende Halv-Søstre, hvorunder skal ventelig forestilles Dannemark og Norge, den første som en overdaadig og forødende Søster, der fortærer alt hvad den sidste flittige, og arbeidsomme Søster kan bringe tilveie.

No. 90.

Velmeent Erindring til Hr. Polypragmon af Idiomeles. 1771. Sælges i No. 8. paa Børsen for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Er en Erindring fra Forfatteren til en af hans Venner, der befatter sig med

27

91 fremmede Ting og forsømmer sine egne. Men hvad den Vens egne Ting ere, og hvad det er for fremmede Ting Han befatter sig med, kan ikke saa letteligen indsees, med mindre man skal giette noget af et lidet Vers, der slutter Skriftet, hvor Forfatteren beder sin Ven at vogte sig for at ligne den Bygnings-Mester, der tillige var Entrepreneur for Brendeviins-Forpagtningen, og derved forsømte sine Bygninger, for at paapasse Forpagtningen.

No. 91

Philokalus om Studeringers nærværende Tilstand og bedre Indretning. I Anledning af upartisk Undersøgelse om de Academiske Examina ere Videnskaberne og Lærdommen til Gavn eller Skade. Kiøbenhavn 1771, trykt hos Brødrene Berling, og sælges der, saa og hos Pelt, i den Mummiske Boglade paa Børsen, og hos Kanneworff i Silkegaden for 12 Skilling, stor 4 Ark i 8vo.

28

92

Man kan ikke andet end bifalde de meget fornuftige og forsigtige Forslag til Studeringers bedre Indretning, som denne kyndige Forfatter fremsætter i dette Skrift, der vist fortiener at overveies af alle dem, hvis Pligt det er, at lade sig være magtpaaliggende, at see Misbrug og onde Sædvaner standsede og forebyggede, bedre Indretninger indførte, og at lette Veien til Studeringernes og Videnffabernes Opkomst.

No. 92.

Tanker forfattede i Anledning af en Normands Undersøgelse, hvorvit de Aarsager kan gielde, der anføres som Hindringer for et norsk Akademies Oprettelse. Kiøbenhavn 1771, trykt og findes tilkiøbs hos J.R. Thiele, saa og paa Børsens Boglader og hos Kanneworff j Silkegaden for 12 Skilling, stor 2 1/2 Ark i 8vo.

De i Skriftet Undersøgelse & c. og under No. 54. i denne Fortegnelse anførte, ikke nok udviklende Satser til at bevise Mueligheden og Nytten af et norsk Akademies

29

93

Oprettelse, foretager sig den gode Forfattere noget nøiere at udføre, og opmuntrer de af sine Landsmænd, hvis Indsigter og Kundskab maatte overgaae hans, til ikke at fortie hvad got og nyttigt de i denne Henseende kunne udfinde, for at opnaae dette nyttige og fordelagtige Ønske.

No. 93.

Tanker til grundigere Eftertanke ved de især Banqven anlangende udkomne Skrifters Giennemlæsning. Kiøbenhavn 1771, sælges i No. 8. paa Børsen for 8 Skilling, stor 2 Ark i 8vo.

Dette Skrift er allene et maadeligt Ekko af de hidtil udkomne Skrifter om Pengemangel, Dyrtid, Overdaadighed o. s. v. Det er blot Tidsspilde at igiennemlæse saadanne Skrifter, som dette, der desuden ikke engang er skreven i en taalelig god Stiil.

No. 94,

Godhed uden Retviished er ingen moralsk

Dyd. En Continuation af det for-

30

94

rige. Kiøbenhavn 1771, trykt hos A. H. Godikes Efterleverske, og findes der tilkiøbs, saa og hos Boghandlerne paa Børsen for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Af denne Fortsættelse sees, at disse 2 udkomne smaa moralske Afhandlinger ere en Oversættelse af Hr. Krygers Tanker i ledige Timer.

No. 95.

Efterretning angaaende den fordanskede og spillede Tragoedie Beverley. Skienket til Spisnings-Kassen af en Ubekient, og sælges hos Fauerschou paa Addresse-Contoiret for 4 Skilling, stor 1 1/2 Ark i 8vo,

Dette henhører ikke iblant de Skrifter, der ere foranledigede af Trykfriheden, dets Forfatter har, som han mælder, levert til Theatret en Oversættelse af Beverley, som er bleven forkastet, og i dens Sted foranstaltet en nye Oversættelse; det er altsaa af Fortrydelse over den Foragt man har kastet paa hans Arbeide, at han her giver en Prøve paa sin egen Oversættelse, med den af Theatret besørgede ved Siden, for at lade Publicum dømme om, hvilket af dem der har Fortrinet.

31

95

No. 96.

Pro Memoria til den vanartige Æbeltoft, eller Forfatteren af det fohexede Drengebarn, sammenskrevet af Tiener-Lauget. Sævit atrox Volscens, nec teil conspicit usqvam Autorem, nec qvo se ardens immitere possit. Virgil. Kiøbenhavn 1771, trykt og faaes tilkiøbs hos A.F. Stein i Skidenstrædet for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Det er vanskeligt at giette, til hvad Nytte denne Pro Memoria skal være, der allene indeholder alvorlige Bebreidelser imod den uforskammede Forfatter af Skriftet den forhexede Dreng; thi et Menneske som denne Æbeltoft lader sig vist ikke letteligen nogen Ugierning fortryde. De paa den 12te Side brugte Udtryk: giftige Jæger med platfodede Pile, synes lidt hevngierrige.

No. 97.

Et Velmeent Brev og Erindring til alle de Østersers, Hummers, Krabbers, Torskers, Barders, Helleflynders, Skrubbers, Hornfiskers, Skallers, Sandskrubbers,

32

96

Anciovisers, Negenogeners og Ulkers Siælesørger, Skribent, Lærere og Oldefader Junior Philopatreias, paa de Orkadiske , Hetlandiske, Skotlandiske, Ferøiske og Canariske Cilandes Vegne. Hans i Trykken udgivne Gallimathias til velfortient Hæder, Ære og Berømmelse skrevet paa den almindelige Fornufts Vegne af Rosentorne. Trykt i Kiøbenhavn 1771, sælges i No. 8. og 5. paa Børsen og hos Bogbinder Møller og Jonge paa Østergade for 1 Mark, stor 4 Ark i 8vo.

Er et meget lystigt og spøgefuldt Skrift, hvis Forfatters Hensigt er, at skille den stakkels Junior Philopatreias ved sin Skrive-Syge, der har avlet saa mange vemmelige Skrifter fra hans Pen, og forskaffet ham saa mange gode Skillinger i hans Lomme, til Trods for al god Smag og sund Fornuft.

(Fortsættelsen stal følge.)

NB. Disse 97 Skrifter udgiør i alt 235 1/4 Ark, koster 10 Rixdaler og 12 Skilling.

Pag. 76. No. 75. skal staae 1 mk. i Steden for 12 skl.