Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 9-10

Fortsættelse

af Fortegnelsen

paa alle de

Skrifter

Trykfriheden

har givet Anledning til,

hvor de selges, hvad de koste, og hvor mange Ark de indeholde.

Med en kort Erindring

om et hvert Skrift.

Niende og Tiende Stykke. Kiøbenhavn 1771.

Tilkiøbs hos Kanneworff i Silkegaden.

2
3

No. 136.

Et Brev fra den Forfløine til det Forfløine. Kiøbenhavn 1771, trykt og findes tilkiøbs hos T. L. Borups Efterleverske og hos Møller og Junge paa Østergade for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Indeholder et par galne Qvinders Begivenheder, som dog ikke ere af usædvanlig Indhold. I hvad Stiil, og for hvad Slags Folk det er skreven, kan man slutte sig til af Titelen. Her maa være uendelig mange hungrige Skribentere i denne Bye.

No. 137

Le Moucheron Danois. Accompagnè de Notes, pour Servir d’Eclair-

4

132

ciffement. Feuille I. à Coppenhague chez A. F. Stein. Sælges hos Bogtrykker Stein i Skidenstrædet for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Det første Stykke af dette Ugeblad have vi allerede anmælt under No. 73. i denne Fortegnelse, og dette er først det andet Blad; maaskee man kan blive saa lykkelig, at slippe for det tredie. Denne Franskmand er vist ikke skabt til det Arbeide han har paataget sig; thi foruden en svulstig og radbrækket Stiil har han i alt for høi en Grad den Egenskab, at sige intet med mangfoldige Ord; det skulde være et Konststykke, at giøre et Udtog, eller sige noget Indhold af dette hele Blad.

No. 138.

Fundne Breve. Første Stykke. Indeholdende: Om de til Kiøbenhavns Gaders Reenholdelse afgivne Feie-Penge. Kiøbenhavn 1771. Sælges hos Kanneworff i Silkegaden og No. 8 paa Børsen for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

5

133

Hvad Hensigt der har drevet Forfatteren til at meddeele Publicum disse Blade er vanskeligt at sige. Ikke desto mindre har han dog faaet sagt et og andet i den Materie han skriver om, der vil smage en Deel af hans Læsere; men dog tør vi love ham, langt flere Kiøbere end Læsere.

No. 139.

Studenternes Skiebne. Sic fuit in

fatis. Trykt i Kiøbenhavn 1771, hos P. H. Höecke i store Helliggeist-Strædet, hvor den sælges for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Man kan lettelig forestille sig at Forfatteren ikke beskriver Studenternes Skiebne fra lykkeligste Side; thi nu er det Moden at besvære og beklage sig over alting, endog over det man selv ofte er største Aarsag i. Mod Slutningen af denne Jeremiæ Begrædelse, faaer Forfatteren paa en Gang en Drøm, der giver det beste Haab og Udsigt for Fremtiden.

6

134

No. 140.

Forsvars-Skrift for Fanden og Jøderne, skrevet af Anne Blyetækkers. Trykt hos Mad. Borup, og sælges der, hos Rothe i No. 8. paa Børsen, samt hos Møller og Junge paa Østergaden for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Titelen er nok til at betage enhver Lysten, at kaste Øinene paa disse Nyeboders Vittigheder, som denne Forfatter har pyntet sine Blade med.

No. 141.

En oprigtig Fortegnelse paa alle de Hexer og Troldfolk, som have været til siden Doct. Faust. Kiøbenhavn 1771, trykt hos T. L. Borups Efterleverske, og sælges hos Hornemann og Elsberg paa Vestergade for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Dette Stykke er en Satyre. De Hexer og Troldfolk her gives Fortegnelse paa, er Paverne, despotiske Konger, Kongers Maitresser, adskillige Stænder og Embeds Forvaltere m. m., som Forfatteren af

7

135

dette Skrift under forblummede Benævnelser med sin satyriske Pen afmaler, langt fra ikke som Rabener, thi ihvorvel saadanne Skrifter nu ere komne i Moden, tør det dog nok hende, at en god Deel af hans Oplag kommer til at tiene hans Commissionairer til Makulatur.

No. 142.

Den forvandlede Giedebuk, en forunderlig Tildragelse, kiøbt i Manuskript efter en afdød Hyrde, og nu for sin Sælsomhed udgivet i Trykken af Sandrue. Haag 1771, sælges hos Rothe i No. 8. paa Børsen for 8 Skilling, stor 2 Ark i 8vo.

Synes at være en personlig Satyre; men er til Lykke af den Art, at al Skammen falder paa Forlæggeren og Sælgeren, da den Person, som Forfatteren sigter til, gierne kan læse det uden at blive rød, ifald det ellers var værd at læse disse nedrige og dumme Blade, der ere af saa smutsig et Indhold, at man snarere kan troe, de ere komne fra Ski-

8

136 denstrædet til No. 8. paa Børsen, end fra Haag til Kiøbenhavn.

No. 143.

Den saa kaldede Autor-Igle, eller en vigtig Opdagelse for alle skiønsomme Insekt-Elskere. Uden Aarstal eller Sted hvor det er trykt. Sælges hos Løve i Myntergaden for 4 Skilling, stor 1/2 Ark i 8vo.

Den minste Deel af dem der læser dette Væv, skal kunde giette hvad Forfatteren sigter til. Han observerer med et Glas 2de Kryb, som han kalder Autor-Igler, det ene var ældre og hvidgraae af Couleur som en Møller, det andet kalder han den unge Autor-Igle; imedens han betragter dem, løb de op ad Østergade ved et vist Hiørne, og smuttede ind under en Stolpe i et gammelt forfaldet Huus. Saadanne Skribentere som Forfatteren af dette, kunde gierne behøve Igler og Aareladen, om de endda derved stod til at hielpe

9

137

No. 144.

Den forbexede Side Flesk, som efter at den var deelt i 3de Deele lærte at snakke, eller Samtale imellem Fleske-Børsten, Mellem-Flesket og Skinken om en Taxt for Spekhøkerne. Skreven af Nihil og til Trykken befordret af Nemo. Uden Aarstal og Trykkersted. Sælges i No. 8. paa Børsen for 6 Skilling, stor 1 1/2 Ark 8vo.

Denne Promemoria kan maaskee have sin Nytte, da den giver dem, hvis Pligt det er at hemme Misbrug, en liden Erindring. Den er langt fra ikke skreven i en indtagende Stiil, men fuldkommen saaledes, som om den allene var skrevet for Spekhøkere.

No. 145.

Den gierriges Urte-Potte. Sammenskrevet af Claus Klompe, og til Trykken befordret af Christopher Langkaal. Forsent med Posten fra Randers den 12 Januarii 1771. Kiøbenhavn 1771, sælges i No. 8. paa Børsen, hos Løve i

10

138 Myntergaden, og Mad. Borup i store Helliggeist-Strædet for 4 Skilling, stor 1/2 Ark i 8vo.

Den misundelige Forfattere af disse 4 elendige Blade, opholder sig over dem der udleie disse Tiders nye Skrifter, for at spare Bekostning for Folk, som ere nysgierrige, og ofte af Titelen forledes til at kiøbe et slet Skrift, som dette iblant andre. Vel kan ikke nægtes, at Forfattere og Forlæggere jo tabe meget herved, og flere med os maa tilstaae at det synes at være ubilligt handlet, i Henseende til de gode Skribentere, som derved tabe en Deel af den Fordeel de kunde vente sig af deres Arbeide; men de slette derimod ere herved alt for lemfældigt straffede.

No. 146.

Anekdoten eines reisenden Russen über die Statsverfassung, Sitten und Gebräuche der Dänen, in Briefen an seine Freunde. Herausgegeben von K. Lybeck, 1771, auf Kosten des Herausgebers. Sælges hos Proft paa Børsen, og hos

11

139 Philibert for 1 Mark 4 Skilling, stor 5 Ark i 8vo.

Mange haarde Sandheder siger os denne Rus, i en munter og frie Skrivemaade, men iblant en Hoben Sandheder findes der vel og een og anden Usandhed, som man maa undskylde ham for som en Fremmed, saa meget mere, da der iblant disse Usandheder ere en Hoben, som vi maatte ønske ikke vare det, og som vi ikke uden en Slags Unseelfe kan tilstaae at være det. Lidet for meget er han og tilbøjelig til at udsætte paa alle Ting, og naar han opholder sig over, at vore Fruentimmer gaae og ride i Mandsklæder, kan man falde paa at tvivle om, at han er den han udgiver sig for at være, thi en Rus kan dette Syn ikke være fremmed, da Kejserinden selv til Hest i Mandsklæder mynstrer sin Armee.

No. 147.

Giensvar paa alle Laugenes Vegne til Autor af det Skrift kaldet: Beviis at

12

140 Argus uagtet sine 100de Øine har været stokblind, da han skrev sit No. 11. og 12. angaaende Amts- Laugs- og Frimestere. Hvori bevises at denne formeente Statsmand under en Haandverksmands Maske, har været forsætlig blind. I en redelig Hensigt fremlagt af den, som ønsker Laugenes Vedligeholdelse, og den dermed forbundne Statens Lyksalighed den sande Høide. Kiøbhv. 1771. Sælges hos Kannemorff i Silkegaden og Faurschau paa Adresse-Contoiret for 12 Skilling, stor 3 i 8vo.

Endskiønt denne gode Mand chicanerer Forfatteren af Forslaget til Laugenes Ophævelse paa en temmelig bizar Maade, uden nesten nogensinde grundig at igiendrive ham, saa forekommer her dog adskillige Sandheder iblant, som giør dette Skrift læseværdigt. Vist er det, at den hidindtil brugte Maade til at ophæve Laugene, eller rettere sagt, til at svække og ødelegge Laugsmesterne, ved at underminere dem med saa mange Frimestere, er langt fra ikke den rette Maade til at ophæve Laugene paa, men vel til at giøre Mesterne ulykkelige.

13

141

No. 148.

En sandfærdig og tilforladelig Beretning om Junior Philopatreias Død og paafulgte Begravelse, samt en fuldstændig Beskrivelse over hans Parade-Seng, og en Samling af Vers og Gravskrifter, som i adskillige Sprog ere forfærdigede, tilligemed en Liig-Tale, som blev holt ved hans Begravelse af Mag. Klerkerup. Efter den Salige Afdødes Begiering til Trykken befordret af Rosentorne. Kollekolle 1771. Sælges paa Børsens Boglader, Hos Kannemorff i Silkegaden og hos Møller og Junge paa Østergade for 12 Skilling, stor 3 Ark i 8vo.

Hvem der kan taale at lee, og har Lyst dertil, maa læse dette spøgefulde Skrift.

No. 149.

Upartiske Erindringer til Philopatreias og Compatrioter, angaaende deres udgivne Patriotiske Skrifter, forfattede af en Enfoldig Borger. Trykt og findes tilkiøbs hos A. F. Stein, boende i Ski-

14

142 denstrædet for 10 Skilling, stor 2 1/2 Ark i 8vo.

Denne Forfattere giør en Hoben Indvendinger imod det Forslag, at giøre Bønderne Hoveriefrie, og besætte Hovedgaardsmarkerne med Bønder, og anfører alle de slemme Følger det vilde have for Landet i Almindelighed, men til Lykke ere alle disse Indvendinger 100de Gange besvarede. Det eneste nyttige man finder i dette Skrift, er Capitels-Taxten for hvert Aar paa Kornvare fra 1600 til 1770.

No. 150.

Reflection til høiere Decision af en gammel Patriot. Kiøbenhavn 1771, trykt hos Graae, boende ved gammel Strand, hvor den sælges, saa og i No. 8. paa Børsen og hos Kannemorff i Silkegaden for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Forfatteren tilkiendegiver, efter en liden Preludium om de dyre Tider, Forprang, og Landeprang, sin Misfornøielse med Indretningen til Gadernes Renovation, og man kan vel ikke nægte at han jo har Ret heri,

15

143 men man behøver ikke at lade sig underrette ved Skifter om det, man daglig kan see for Øinene, man kan derfor gierne spare Umagen med at læse disse Blade.

No. 151.

Patriotiske Tanker udi Anledning af et Skrift kaldet korte Betragtninger over Hoveriets Afskaffelse i Dannemark. Aalborg 1770, trykt udi det Kongelige privilegerede Bogtrykkerie ved J. P. Holtzberg. Sælges i den Mummiske Boglade og hos Christian Kierulv, i den 6te Gang No. 5. paa Regentzen for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Forfatteren afhandler denne Materie, som en i alle Henseende misundelig og egennyttig Proprietair, der langt fra ikke bifalder den Plan, efter hvilken vores gode Regiering foretager sig at ophielpe det forfaldne Landvæsen. Men saadanne vil vist ikke forvilde dem, det er betroet, at Udføre og indrette denne forønskede Plan.

16

144 No. 152.

En Samtale holden i Niels Klims Rige, imellem Keiser Klim selv, en Borger, en Bonde og Klims Hofnar. Kiøbenhavn 1771, trykt og findes tilkiøbs hos T. Borups Efterleverske, boende i store Helliggeist-Strædet, i No. 8. paa Børsen, og hos Møller og Junge paa Østergade for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Dette Blad skal uden Tvivl være en Satyre, i Fald det ikke fortiener et haardere Navn, paa endeel af de Personer der tilforn havde den største Indflydelse i Regieringen; men det er tillige skrevet i saadan en Tone, som neppe vil have Klang uden i Nyboder, Ølhuse, og maaskee nok et andet Sted.

No. 153.

Det frivillige Slaverie, eller kort Begreb om Sølvverket Kongsbergs nærværende Tilstand. Kiøbenhavn 1771, trykt hos L. N. Svare, og sælges paa Adresse-Contoiret, de frie Skoler for hielpeløse

17

145

Børn til Beste, for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Dette Ark indeholder en meget ubehagelig Beskrivelse over Tilstanden og Bestyrelsen ved Kongsberg, der vist ikke, ifald den er sandfærdig, geraader det der værende Berg-Amts-Collegium til Ære.

No. 154.

Samtale imellem en eiegod, viis og stor Fyrste og en Minister, Borger, Bonde, Philosoph, Professor, Kiøbmand og Krigsmand, angaaende Finantserne, Handelen, Laugene, Krigsmagten til Lands og Vands, Lærdommens Udbredelse, Agerdyrkningen og de dyre Tider. Til alle Stænders fælleds Velfærd og Lyksalighed. Kiøbenhavn 1771. Sælges hos Kannemorff i Silkegaden og i No. 8. paa Børsen for 8 Skilling, stor 2 Ark i 8vo.

Forfatterens eiegode og vise Fyrste snakker her som en god ærlig og enfoldig Skatteborger med disse paa Titlen anførte Gotfolk, der rører om i en og anden Landets Indretninger og Mangeler, og naar de der-

18

146

med er færdig, giør enhver af dem sin Compliment paa Vers til Hans Maiestet, som svarer i samme Tone. Overalt svarer enhver af disse Personer ligesaa got til sin Caracter, som Chilian Ambassadeur svarer til sin i Holbergs Ulyses von Ithiaca.

No. 155.

Lucifers Begrædelse over Helvedes Forstyrrelse og de onde Aanders Udrydelse. Kiøbenhavn 1771, sælges hos Kannemorff i Silkegaden og i No. 8. paa Børsen for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Saa længe vi have saa god Forraad paa saadanne Patrioter og saadanne Skribentere, som Forfatteren af dette Ark, saa har Fanden intet at græde for, thi hvad han taber paa et Hiørne vinder han rigelig igien paa et andet. Læseren kan vel slutte sig til, at det er lykkelige Stats Forandringer, som Forfatterens Dievel græder over.

No. 156.

Efterretning om alle de Geheimeraader i Geheime-Conseilet samt geheime Conferentz-

19

147 raader, der have været fra 1700 til indeværende Aar 1771, samt om deres Charger og Bestillinger, Fødsel, Giftermaal og Dødsfald. Ved mange Aars Flid samlet ved Obergraver Peder Birk, og efter hans Død udgivet af hans ældste Søn H. J. Birk. Kiøbenhavn 1771. Trykt Hos Godikes Efterleverske, og sælges hos Mumme og Rothe paa Børsen Hos Kannemorff i Silkegaden, og hos Møller og Junge paa Østergaden for 1 Mark 2 Skilling, stor 6 Ark i 4to.

Vi troe gierne at disse Efterretninger have kostet Umage, det var derfor at ønske, at de kunde være til nogen Nytte; men paa det at Læserne kunde vide, hvorudi disse Efterretninger bestaaer, ville vi give dem et Exempel paa en af Geheimeraaderne: "Hr.

Schack Carl Greve af Ranhau, Herre til Ascheberg og Breitenborg i Holsteen.

1735 den 13 Maj fik Kapitains Karakter af Infanteriet, siden Kapitain ved Grenader-Choret. 1746 den 6 September Kammerherre. 1750 den 4 Martii

20

148

Oberst af Infanteriet ved Kronprintzens Regiment. 1752 den 5 April Oberst og Chef for samme. 1756 den 12 Julii Generalmajor af Infanteriet og demitteret den 14 Julii. 1764 den 11 December fik Ordenen de la Fidelité. 1766 den 3 Julii Generallieutenant af Infanteriet.

Den 28 Augusti Oberst og Chef ved Dronningens Livregiment til Fods. 1766 den 8 November Ridder af Dannebroge.

1767 den 4 April commanderende Chef for den norske Armee Sønden og Nordenfields, som han igien tog Afskeed fra 1768. 1770 den 16 Augusti Deputeret

udi Generalitets og Commisariats-Collegio. Den 29 Dito tillige Commendant i Glyckstadt. 1771 den 29 Januari fik den regierende Dronnings Orden. — Fød 1717 den 11te Marti. Gift 1748 i Maj med Catharina Comtesse af Rantzau, fød 1729 den 4 Januarii af Ditlev Greve af Ranhau, Gehimeraad hos Fyrsten af Holstein."

Enhver seer at her fattes endnu en heel Hoben Anekdoter i denne Efterretning,

21

149

førend den kan siges at være fuldstændig. I øvrigt henhører ikke dette under Skrifter foranledigede af Trykkefriheden.

No. 157.

Den levende Skobørstes Løvtale over

den store berømte Bygmester af Skobørste Templets Opbyggelse i gammel Grønland, udgivet i det nye Grønlaud. Trykt i Kiøbenhavn 1771, sælges hos Kannemorff i Silkegaden, saa og hos Mumme og Rothe paa Børsen for 6 Skilling, stor 1 1/2 Ark i 8vo.

Dette skal uden Tvivl være en Art af Stridsskrift imod Forfatteren af Lovtalen over Skobørsten, (see No. 16 i denne Fortegnelse.) Et og andet af det man kan forstaae deraf synes rimeligt nok, men Foredraget er overalt saa uforstaaeligt, at man paa meget faa Steder kan slutte sig til Forfatterens Meening.

No. 158.

Den danske Haltefandens historiske Beretning om alle de forunderlige Syner og

22

150

Opdagelser, som han ved Hielp af en Messing Kugle har seet. Tilligemed et rart Vers, som blev funden inden i Kuglen, med mere Historien indeholder. Kiøbenhavn 1771, trykt hos J. R. Thiele, hvor den og sælges, saavelsom paa Børsens Boglader og hos Kannemorff i Silkegaden for 8 Skilling, stor 2 Ark i 8vo.

Det er meget smaa Ting der bliver seet ved Hielp af denne Kugle, som Forfatteren dog efter egen Beretning er kommet saa suurt til. Til Slutning er et Vers om den sande Ære, foreenet med Flittighed, modsat Rigdom, foreenet med Dumhed, hvilket vel lader sig læse; men det paa Titelbladet belovede rare Vers have vi ingen Steds fundet.

No. 159.

En artig Sammenblanding af indeholdende Nyt og Gammelt. 1. Tungens forskiellige Brug. 2. Beviis at de sandselige Redskaber hos Mennesket ere bygte paa en og den samme Maade.

23

151

3. Fruentimmerets Sammenkomst i de nyere Tider. Kiøbenhavn 1771, trykt og findes tilkiøbs hos Borups Efterleverne og sælges i No. 8. og 5. paa Børsen og hos Kannemorff i Silkegaden for 8 Skilling, stor 2 Ark i 8vo.

Indholdet er efter Titelen. Det meeste af disse Blade er udskrevet og oversat af andre Skrifter, og dette skal nok være det Forfatteren meener med gammelt. Den øvrige Deel deraf er opkogt, og det skal nok være det nye.

No. 160.

Celadon og Cloris, en Fortælling. Kiøbenhavn 1771. Sælges hos Proft paa Børsen for 6 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Indholdet af denne Fortælning er, at Celadon finder sin Cloris blottet og sovende i en Have, som da hun opvogner efter en liden Betænkning viiser ham den høieste Grad af Føielighed, Den Tydelighed der hersker i denne poetiske Fortælling, giver den til al Lykke en Ækelhed, som maaskee vil være

24

152 kraftig nok til at dæmpe en Deel af den Bevægelse, som disse vellystige Vers kunde opvække hos de smukke Læserinder, der maatte være saa vanhældige at faae dem i Hænder.

No. 161.

Hyæne-Jagden. Comoedie i Fem Handlinger, oversat efter Marquis de Saint Mirabelles: Les gros mangent les petits. Kiøbenhavn 1771. Sælges hos Bogtrykker Stein i Skidenstrædet for 1 Mark, stor 5 Ark i 8vo.

Dette Stykke er noget mere end en blot Oversættelse. Ugudelige Proprietairers og Forvalteres Omgang med Bønderne afskildres her saa rigtigt, at de, der have nogen Kundskab om den Uretfærdighed, der ustraffet kan udøves af en ond Proprietair imod sine Underhavende, ikke kan nægte, at det jo er taget efter Naturen. Dette Stykke burde spilles hver 11te Jnnii paa det danske Theater. Personerne i Stykket er Trækholt, en ond Proprietair, Igel hans Forvalter, Lucinde hans Datter, Pauline hendes Pige, Adelskiold Lucindes Brudgom,

25

153 Riigmand Lucindes Frier, en efter Moden lumskelig gierrig, men offendtlig ædelmodig fornemme Embedsmand, Henrik hans Betient, Søren, Espen og en Deel fleere Bønderfolk, Førsten med fin Jagdfølge.

No. 162.

En læspende Sang paa en vigtig Dag, den 29 Januarii 1771. Un Chant begayant dans un jour interressant le 29 Janvier 1771. ved Martin Bruun, Phil. Stud. Kiøbenhavn, trykt hos L. N. Svare. Sælges hos Kannemorff i Silkegadden for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Vist nok er denne Sang læspende, og neppe vil den klingre got for dem, der har nogenlunde Gehør. Forfatteren har uden Tvivl vildet give Publicum en liden Prøve paa fin Styrke i det franske, siden han har udgivet denne saa kaldte Sang paa dansk og fransk; man kan heller ikke nægte at han jo har udtrykt sig lige sinderig i begge Sprog, til Exempel vil vi anføre Begyndelsen:

26

154 ”I lærte Sønner af Apollo! I Viisdommens deilige Døttre! Eder skylder jeg min Sang; men en Sang af dette Slags bliver Undtagelsen af mine Skyldigheder. Fils lettrés d'Apollon! Filles gracieuses de la sagesse, c’est à vous que je dois mon Chant; mais un chantde cette nature est l'exception dans mes devoirs." Der hører Mod til at erklære sig for Fader til saadant et Foster.

No. 163.

Tronfølgen i Sidon, en original Lyrisk Tragi-Comoedie udi To Handlinger. Til den Kongelige Danske Skuepladses Brug forfattet af N. K. Bredal. Kiøbenhavn, trykt hos N. Møller, Kongelig Hof-Bogtrykker 1771. Sælges hos Fauerschau paa Adresse-Contoiret for 12 Skilling, stor 3 1/4 Ark i 8vo. Fordeelen deraf er Skienket til de frie Skoler for Hielpeløse Børn.

Da dette Stykke er bleven adskillige Gange opført paa det danske Theater, saa

27

155 behøve vi ikke at underrette Læserne om dets Indhold, saa meget mere, da Forfatteren ikke har i minste Maade benyttet sig af Trykfriheden, endskiønt Materien vel kunde have givet Leilighed til en og anden kiæk Tanke.

No. 164.

Erindringer og bedre Underretning for dem, som have læst det nyelig udkomne Skrift om Tobaks-Handelen, skreven i Enfoldighed af en, som ønsker, at baade Kongens og Landets Fordeel maatte fremmes. Kiøbenhavn, trykt hos L. N. Svare, boende i Skindergaden, og er sammesteds tilkiøbs for 8 Skilling, stor 2 1/2 Ark i 8vo.

Er en Igiendrivelse imod det forhen udkomne og under No. 128 i denne Fortegnelse anmeldte Skrift om vores Tobakshandels nuværende Tilstand. Det er ikke ilde skrevet; men hvilken af disse to stridende Parter, der haver den meeste Ret behøves tilforladelige og paalidelige Underretninger til at bedømme.

28

156 No. 165.

Brev fra Hans Jensen, Selv-Eier Bonde paa det Bernstorffske Gods, til sine Landsmænd, de øvrige danske Bønder, om de nye Indretninger til Landvæsenets Forbedring i Dannemark. Kiøbenhavn, trykt hos Hof-Bogtrykker Møller, 1771. Sælges sammesteds, hos Boghandlerne paa Børsen og hos Kannemorff i Silkegaden for 6 Skilling, stor 2 1/2 Ark i 8vo.

Ingen maa troe, at den angivne Forfattere er opdigtet, thi Stilens naturlige Eenfoldighed, og Kyndighed i Tingene her afhandles, vidner tydeligen herom. Denne æreværdige Forfattere har ladet sig, som han selv siger, overtale af en Ven, til at skrive og udgive til Opmuntring for sine Landsmænd en Underretning og Beregning paa de Fordeele, de vil have ved Fælledsskabets og Landvæsenets Forbedring, for derved at giøre dem villige til at frafalde gamle forudsattede Meeninger, og med Glæde og Tillid imodtage det Gode der tilbydes dem.

29

157 No. 166.

Danskvenius. Eines wahrhaften Handwerksmannes Beantwortung auf die falschen Beschuldigungen, die einer unter der Masqve eines Handwerksmannes denen Aemtern zu Last geleget. Kopenhagen 1771, gedruckt bey Joh. R. Thiele. Sælges sammesteds saa og paa Stadens Boglader og hos Kannemorff i Silkegaden for 14 Skilling, stor 4 1/4 Ark i 8vo.

Dette er en Besvarelse paa det under No. 70 i denne Fortegnelse anførte Skrift om Laugene. Forfatteren, som man ikke kan tvivle om at være en Handwerksmand, igiendriver Forfatteren af forbenævnte Skrift med saa megen Snildhed og ofte Grundighed, at man ikke uden Behag kan læse ham, saa meget mere, da han paa adskillige Steder finder Leilighed til at sige adskillige betydelige og eftertænkelig Sandheder

No. 167.

Velmeent Svar til den Russiske Bagtalere, af Sandheds Elskere. Kiøben-

30

158 havn 1771, trykt hos T. L. Borups Efterleverske, og sælges hos Møller og Jonge paa Østergaden for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Man venter af Titelen noget ganske andet end det man finder i Bladet. Uden Tvivl har en anden bekient Forfatter skrevet dette Blad paa Junior Philopatreias Regning. Han igiendriver Forfatteren af de Russiske Breve paa en Maade, som tydeligen giver hans Biefald tilkiende til hvad, der er sagt i disse Breve.

Allerunderdanigst Taksigelse til vor

største og viiseste Monark Kong Christian den Syvende, for de allerhøistpriseligste Indretninger udi Staden Kiøbenhavn i Aaret 1771. Allerunderdanigst insinueret af samtlige Stadens Borgere den 15 April 1771. Kiøbenhavn, trykt hos L. N. Svare, boende i Skindergaden, og sælges sammesteds for 4 Skilling, stor 1 Ark i 4to.

31

159

Det er underligt at Forfatteren, da han, som man dog vel skulde slutte sig til af Tittelen, har faaet Commission fra samtlige Stadens Borgere, ikke giver sig tilkiende; og ligesaa underligt er det og, at de skulde have været alle om at vælge en saa lidet veltalende Talsmand, som denne Forfattere viiser sig at være. Det er ellers Forandringen med Magistraten, den efter Kongelig Befalning foranstaltede Brødbagning og Udsalg af Rug fra Magazinerne, som Forfatteren i Særdeleshed paa Borgernes Vegne takker for, udbedende sig ydermere Tilladelse af Tilførsel, og en Taxt for Kornpuggerne, hvilken sidste vel ikke saa letteligen er at bestemme.

No. 169.

Den Grønlandske Professors og virkelig

constitueret Ober-Land Rabbiners Astronomiske, Metaphysiske, Moralske, Politiske og Oeconomiske velgrundede Betragtninger over Maanen. Oversat af det Grønlandske i det danske Sprog ved Peter Grønlandsfarer. Kiøbenhavn 1771. Sælges hos Kanneworff for 4 Skill, stor 1 Ark i 8vo.

32

160 Af Titelen allene kan man see, at Indholdet er Miskmask.

No. 170.

Zwen Briefe über die Akademie der Künste. Kopenhagen, gedruckt bey P. H. Höcke 1771. Sælges hos Kanneworff i Silkegaden for 2 Skilling, stor 1/2 Ark i 8vo.

Man skulde snart falde paa de Tanker, at dette var en tydsk Oversættelse, uddraget af et af de hos Philibert nyelig udkomne Ugeblade under Titel: Choix d’Opuscules, dog troe vi den Tydske er original, skiønt sildigere udkommen. Her ventileres med og imod Kunst-Akademiets Nytte og Nødvendighed. Det forstaaer sig selv, at Udfaldet bliver Akademiet til Fordeel.

(Fortsættelsen skal følge.)

NB. Disse 170 Skrifter udgiør i alt 379 1/2 Ark, koster 16 Rixdaler og 4 Skilling.