Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 7-8

Fortsættelse af Fortegnelsen paa alle de Skrifter som Trykfrihedcn har givet Anledning til, hvor de selges, hvad de koste, og hvor mange Ark de indeholde Med en kort Erindring om et hvert Skrift.

Syvende og Ottende Stykke

Kiøbenhavn 1771.

Tilkiøbs hos Kanneworff i Silkegade

2
3

N. 98. Hr. F. A. d. Voltaires Brev til Hans Majestæt Kongen af Dannemark angaaende den udi hans Stater forundte Trykfrihed. Tilligemed nogle Afhandlinger af beslegtet Indhold. Kiøbenhavn, trykt hos L. N. Svare, tilkiøbs hos Schønning i Pusterviig for 1 Mark, stor 2 Ark i 8vo.

Denne Oversættelse indeholder, som sees af Titelen, foruden Hr. Voltaires Brev, trende andre smaa Stykker af adskillige Forfattere om Trykfriehedens Tilladelse i et Land; men Skade er det at Forlæggeren, siden han dog lader sig disse faa Blade saa vel betale, ikke har været sig om en bedre Oversættere; thi neppe har

4

man nyelig læst nogen slettere Oversættelse af det Franske.

No. 99.

Lygtemandens, Heldhestens, Varulvens og Marens Fødsel og fuldkomne Liv og Levnets Beskrivelse indtil denne Dag skreven af Simon Troldkarl. Kiøbenhavn 1771, sælges i No. 8. paa Børsen for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Er en uvittig Satyre, hvis Forfattere foruden andet giør sig lidt til gode paa Politimesterens Regning i det gamle Africa. Det var at ønske, at hverken Bogtrykkere eller Boghandlere vilde enten trykke eller sælge saadanne Skrifter.

N. 1OO.

Skoebørstens Svanesang. Sælges i No. 8. pan Børsen og hos Kannevorff i Silkegaden for 4 Silling, stor 1 Ark i 8vo.

Dersom Materien ikke var diffamert kunde man med mere Fornøielse læse dette lidet poetiske Digt.

5

101

No. 101

Pilati Livs og Levnets Beskrivelse fra hans første Ungdom op indtil han blev Dommere, med hosføiet Catalogus paa adskillige rare Sager, som ved offentlig Auction bleve bortsolgte, deels efter Pilati , deels efter Herodis Død i Jerusalem. Beskrevet af en Gallilæer og til Trykken befordret af en spansk Munk, og af spansk igien paa dansk oversadt af F****. Kiøbenhavn 1771. Trykt hos J. R. Thiele og sælges hos ham, paa Børsens Boglader og hos Kannevorff for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Er ikke andet end en Hob sammenskrabet Sladder og Dumheder, som en forhungret Forfattere til Trods for al sund Fornuft har makulerer et Ark Papir med, for at narre Folk nogle Skillinger fra.

No. 102.

En meget sælsom Begivenhed med en

Perle- eller Coral-Fisker ved Navn Nicolay.

6

102

Hvorledes han efter Kongens af Sicilien hans Befaling optog et Gult bæger, som var nedsenkt imellem de store Havsvælg Scylla og Charybdis, og hvad forunderlige Ting han saae der. — Tilligemed en kort Beskrivelse over nogle Havdyr, Polypus, Havhunde og Carcharia med videre som Historien indeholder. Kiøbenhavn 1771. Trykt hos A. H. Godiches Efterleverske og sælges paa samme Steder, som næstforegaaende No. for 4 Skilling, stor I Ark i 8vo.

Er udskrevet af en gammel Tydsk Krønike i samme Hensigt og uden Tvivl af ligesaa klygtig en Forfattere som næstforegaaende Nummer.

No. 103.

Adskilligt af Johannes Evald. Kiøbenhavn 1771, trykt hos A. F. Stein, og sælges i No. 11, 12, 13. paa Børsen for 1 Mark 4 Skilling, stor 4 Ark i stor 8vo.

7

103

Indeholder den forhen udgivne Philet Sørge-Cantata i Anledning af høilovlig Ihukommelse Enke-Dronning Sophie Magdalenes dødelige Afgang; tilsidst et Ønske til Jomfrue Cicilia Wormstrup paa hendes Fødsels-Dag.

No. 104.

Aarsager til Tall-Lotteriernes Forviisning af alle Riger og Lande. Kiøbenhavn 1771, trykt og findes tilkiøbs hos Hofbogtrykker N. Møller, paa Børsens Boglader og hos Kannevorff i Silkegaden for 2 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Disse Aarsager Forfatteren angiver til Tall-Lotteriernes Forviisning ere saa øiensynlige, at man ikke kan andet end ønske, at de maatte være kraftige nok til at overbeviise alle om Nødvendigheden i at ophæve dette for Landet og det almindelige saa skadelige Lotterie; og dersom dette Skrift kan blive en Medaarsag til dets Ophævelse, saa har Forfatte-

8

104 ren giort sig langt mere fortient af sine Landsmænd, end om han havde testamenteret nogle 1000 Daler til et Jomfrue-Klosters Oprettelse.

No. 105,

Philets Forslag om Pebersvendene, som vist vil blive Iværksat. Kiøbenhavn, Trykt hos N. Møller K. Hofbogtrykker 1771, sælges paa bemeldte Sted, hos Boghandlerne paa Børsen og hos Kannevorff i Silkegaden for 2 Mark, stor 7 Ark i 8vo.

Efter at Forfatteren har viist, hvor ubilligt og hvor skadeligt det er for Staren, at Mandspersoner, der have Embede og Inkomster til at ernære en Familie, sidde ugifte, og følgeligen ikke hielpe at bære noget af den Byrde, der paaligger dem der ere i Huusstanden, giver han os adskillige Carakterer af Pebersvende, og viser de adskillige Grunde, der driver disse Folk til at forsømme

9

105

den Pligt de skylde Staten. Endelig er Forslaget dette, at alle de ugifte Mandfolk der have i rene og visse Indkomster 400 Rdlr. skulle betale i Skat 4 pro Cento, af 500, 5 pro Cento, af 600, 6 pro Cento, og saa vidre til 2000 Rdlr. Indkomster, da det ikke skulde stige høiere. Forfatteren har og ikke heller forsømt at giøre heri de fornødne Undtagelser i det mindste til den største Deel; men den alt for store og unødvendige Vidtløftighed, der hersker i dette Skrift, foraarsager undertiden Kiedsommelighed, Forfatteren har vel stræbt at være vittig og munter, men det har ikke saa aldeles vildet lykkes ham, det synes endog at være imod hans Kald, og overalt vil vel den Sum Forfatteren venter at udbringe af denne Skat ikke blive saa betydelig, som han forestiller sig.

No. 106.

Afhandling om Gevinsternes Forhold imod Tabet, samt Lotteriets Kasses Fordeel udi

10

106

Tal-Lotterier, Kiøbenhavn 1771, sælges i Bogladen No. 5 paa Børsen for 4 Skilling, stor i Ark i 8vo.

Indholdet sees af Titelen.

No. 107.

Gespräche zmeier Müßiggänger. Erstes Stük. Kopenhagen gedruckt bey Poul Herman Höecke, 1771, sælges hos Kannevorff i Silkegaden og i No. 8 paa Børsen for 6 Skilling, stor 13/2 Ark i 8vo.

Disse Samtaler ere allene om Handelen, Forfatteren viser temmelig tydeligt, at det ikke vel er giørligt for os nu at opnaae de Fordele ved Handelen som Hollænderne og Hamborg allerede have faaet Hævd over, og at disse Folkes Handel ikke er blevet saa blomstrende formedelst deres større Indsigt, bedre Indretning og efter en bestemt Plan, men at Leiligheden og Omstændighederne har af sig selv givet dem den i Hænderne. I øvrigt er denne Piece ikke ilde skrevet, men Forfatteren har,

11

107

som han selv klager, ikke hast Efterretninger nok om vores Handels Forfatninger, thi' alt saadant er her Hemmeligheder.

No. 108.

Samtale imellem tvende Piger om Skoebørsternes Fald, holden fra Nyegaden til Amagertorv, til Trykken befordret af Morten Langsom, sælges i No. 8 paa Børsen for 2 Skilling, stor 1/2 Ark i 8vo.

Att et af de Skrifter, som ikke burde at være tilfalds i vore Boglader. Det er det pøbelagtiske Sladder man kan forestille sig, ja man burde endog som Patriot, i fald Patriotismus endnu er til, skamme sig ved, om den danske Pøbel kunde være saa fæisk, at finde Smag i at læse saa smutsige Blade.

No. 109,

Upartiske Undersøgninger af Tal-Lotteriet, som vil sætte enhver i Stand at indsee om

12

108 han med Grund kan eller bør haabe Fordeel af samme, forfattet af M. Kiøbenhavn 1771. Trykt og findes til tilkiøbs hos N. Møller, Kongl. Hofbogtrykker, hvor den saa vel som paa Børsens Boglader og hos Kannevorffi Silkegaden, sælges for 4 Skilling, stor 2 1/2 Ark i 8vo.

Neppe kan nogen, efter ar have læst dette Skrift, falde paa at vove noget i dette Lotterie, med mindre han har i Sinde at handle imod all sund Fornuft, men vel kunde man faae i Sinde, naar man var vis paa at det blev bestandigt, som vel ikke er at haabe, at være Interessent og eie Actier deri. Forfatteren har uden Tvivl af blot roesværdig Medlidenhed med den fattige Almue udgivet dette Skrift, for at rædde deres mange 8 Skillinger, som vilde ellers gaaet i Løbet, naar de ikke havde faaet mere Underretning om det uendelige lidet Haab, de kan giøre sig at vinde, end det, Planen og alle Lotterie-Patronernes

13

109

skrydende Indbydelser give. Prisen paa dette Skrift er endog efter denne Tids Taxt paa Bøger saa usædvanlig billig, at man kan see at Forlægerens Hensigt har været fornemmelig at giøre det bekiendt iblant Almuen. Forfatteren har ydermere anmærket, at Opfinderne af dette Lotterie har søgt at benytte sig af alle muelige Fordele, at de endog har været saa forsynlige, at faae indrykket mod Slutningen af deres Privilegium Tilladelse til trende Bogtrykkeriers Anlæggelse, ligesom det overflødige derved forefaldende Arbeide ikke kunde bestrides ved vore her værende 12 Bogtrykkerier.

No. 110.

Plan til en aarlig staaende Pengeløn for Præsterne overalt paa Landet i Dannemark. Forfattet og paa allerhøieste og høie Steder for mere end 2 Aar siden insinueret af en Præst i Siellands Stift, men nu med Auctors Tilladelse til Trykken befor-

14

110

dret af Comphilopatreias. Kiøbenhavn 1771, sælges hos I. G. Rothe i No. 8. paa Børsen for 1 Mark 8 Skilling, stor 5 1/2 Ark i 8vo.

De som have Indsigt i Landvæsenet maa dømme om denne Plans Rigtighed; det lader som Forfatteren slipper lidet for let til en Fond af hvilken hele Landets Præster skulde kunde faae 550, 500 til 300 Rdlr. aarlig Løn, og dog tillige beholde adskillige Herligheder, som han i sin Plan opregner.

No. 111.

Philagreias Anmærkninger indeholdende hvorledes Bondens Vilkaar uden nogens Fornærmelse best kan forbedres. Kiøbenhavn 1771, sælges hos I. G. Rothe i No. 8. paa Børsen for 1 Mark, stor 4 Ark i 8vo.

Man finder i disse Anmærkninger ikke andet, end hvad man 100 Gange har hørt og

15

111

læst tilforn i andre Skrifter, og ofte meger bedre og ordentligere udført end dette.

No. 112.

Et forunderligt Syn, som blev seet en Nat i V*lb** Skole, der forestillede en Liigbegængelse med Skoebørsten samt en Liigtale, som blev hørt af underjordiske Folk. Optegnet og til Trykken befordret ved Mogens Skolemester. Kiøbenhavn 1771, sælges i No. 8. paa Børsen for 8 Skilling, stor 2 Ark i 8vo.

Atter en Skamflik for Trykkefrieheden; Et Skrift til Forhandling i en offentlig Boglade, skrevet i saa pøbelagtig en Smag, og med saa megen Dumhed, at en skikkelig Matros, der net op kunde skrive, skulde skamme sig ved at være Forfattere deraf; den yderste Armod kan ikke en gang være en Undskyldning for saadant Foretagende.

16

112 No. 113.

Præstens Læredigt i Anledning af Philopatreias Anmærkning: Om Geistlighedens Indkomster med vidtløftige dog ei overflødige Noter. — Gud forhindre hver Præst fra at vandre paa Bileams Vei, saa skal selv Prophetens Lyst at forbande udbrede Velsignelse over Standen. 4 Mose Bogs 22de og følgende Capitler, confereret med 2den Petri 2 Cap 14, 15 v. og Aabenb. 2 C14V. Nullibi 1771, sælges hos Schønning i Pusterviig og hos Møller og Junge paa Østergade for 10 Skilling, stor 1 1/2 Ark i 8vo,

Noterne ere langt bedre end Digtet, man overseer dette for at læse hine, endskiønt Forfatteren behandler Philopatreias langt haardere og med mere Vredagtighed, end man burde ønske. I øvrigt begaaer Forfatteren den samme Feil, som mange andre, at udpege skiønt paa en forblummet Maade, hvem han

17

113

formoder at være Forfattere af det Skrift han angriber, og dette er vist utilladeligt, i det mindste naar man ikke med upaatvivlelig Vished veed Forfatteren; og neppe troe vi at denne gode Præst gietter rigtigt.

No. 114,

Ode paa Grev Bernstorffs Afgang. Damoet! Hvad er din Graad ? men ak! og ak! vor Fader —

Var alt det Svar man fik. —

Nu kom han,—- ak! vor Greve, Han forlader —

Og Røst og Sands forgik.

Af Philet en Fortælling. Sælges hos Schønning i Pusterviig og hos Møller og Junge paa Østergade for 4 Skilling, stor 1/2 Ark i 8vo.

Er et meget smukt Vers, der indeholder skiønsomme og meget varsomt udførte Tanker.

18

114 No. 115.

Tanker om Gejstligheden i en Stat ved Fr. Chr. Scheffer. Kiøbenhavn 1771. Trykt hos T. L. Borups Efterl. sælges hos Hørkræmmerne Horneman og Elsberg paa Ve- stergade for 8 Skilling, 2 Ark i 8vo.

Efter at Forfatteren har viist, dog ikke saa aldeles fuldkommeligen, den Geistlige Stands Nytte og Nødvendighed i en Star, giver han Charakteren paa en fornuftig og dydig Præst, som ikke er ubehagelig at læse; Der forekommer adskillige Steder, der mere synes at være Oversættelse end Original-Tanker.

No. 116.

Patriotiske Tanker i Anledning af Tal-Lotteriet. Skrevet den 1ste Martii af Philoplebis. Kiøbenhavn 1771, sælges hos I. G. Rothe i No. 8. paa Børsen for 8 Skilling, stor 2 Ark i 8vo.

Dersom Forfatteren af dette havde læst Upartiske Undersøgninger om Tal-Lotteriet (see

19

115

denne Fortegnelses No. 109.) førend han indleverte sit Skrift til Trykken, da havde han uden Tvivl frastaaet sit Forehavende, saasom det derved blev unødvendigt. Dog fortiener han Berømmelse fordi han har umaget sig med at skrive denne liden men smukke Erindring til Advarsel for Almuen.

No. 117.

Tanker til Fabriqvers Anlæg og Vedligeholdelse, de Fattiges Fortieneste ved dem i Almindelighed og de Fattige Stiftelsers Forbedring, til mere Nytte for Landet og dem selv, end hidindtil. Skreven til Fordeel for den Arbeidsomme Fattige. Kiøbenhavn 1771, trykt idet K.U. Bogtrykkerie hos A. H. Godiches Efterleverske, sælges i den Mummiske Boglade No. 5. paa Børsen for 8 Skilling, stor 2 Ark i 8vo.

Adskillige gode Tanker og nyttige Forflag til Gavn for det Almindelige ved Fabrikers bedre Indretning giøre dette Skrift læseværdigt.

20

116 No. 118,

Den forunderlige og over all Verden berømte og navnkundige Drømme-Sahl i Nørre-Skotland, beskreven af Søren Mahlersvend. Kiøbenhavn, trykt hos L. N. Svare og findes der tilkiøbs saa og i No. 8. paa Børsen, for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Denne satyriske Søren Mahler skulde hede Søren Væver; thi han drømmer og væver hele Veien igiennem.

No. 119.

Det Gevaudanske Dyr i Dannemark Dets Rasenhed og Ødeleggelse først i Jylland, dernæst i Norge. Samt hvorledes dette skadelige Dyr endelig blev ødelagt, med mere, som Historien udviiser, beskreven af en Jæger, og til Trykken befordret af en Krybeskytte. Kiøbenhavn 1771, trykt hos J. R. Thiele, sælges sammesteds saa og paa Børsens Boglader og hos Kan-

21

117

neworff i Silkegaden for 4 Skilling, stor i Ark i 8vo.

Skal være en Allegorie over to bekiendte Projektmagere.

No. 120.

Tolv Breve fra en Bonde til sin Herremand. Kiøbenhavn 1771, sælges hos Møller og Junge paa Østergade og hos Mad. Borup i store Hellig Gieststrædet for 8 Skilling, stor 2 Ark i 8vo.

Indholdet af disse Breve ere kririske Betænkninger om Handverksfolk som driver Handel, om Hospitalernes Indretninger, om Professorernes Gaarde, om Extra-Skatten, og adskilligt andet sligt. Undertiden har denne Forfattere største Ret, undertiden største Uret, og undertiden ingen af Delene.

NO. 121.

Tienstlig Giensvar til den unge Pasqvillant Rosentorn kaldet. Sælges paa Stadens Boglader for 2 Skilling, stor 1/4 Ark i 8vo.

22

118

Naar vi underrette Læserne om at dette er et Forsvars Skrift fra Junior Philopatreias, saa have de uden Tvivl all den Kundskab, de behøve; at sige Indholdet deraf er os umueligt; thi vi forstaae det ikke, Titelen er allene Det, hvoraf man kan giøre nogen Slutning. No. 122

Den poetiske Gartner-Kniv. 2det Stykke for Februarii Maaned 1771, sælpaa Børsens Boglader, hos Kanneworff i Silkegaden og Bogtrykker Thiele, for 6 Skilling 1 Ark i 8vo.

Forfatteren begynder med en liden Irettesættelse til de Smukke, fordi de ere saa langsomme i at pænummerere paa hans Blade. Kritiken over Skrifterne er i dette Stykke muntrere, og siger mere end i det første. Han slutter med en Moralsk Fortælling om en Fyrste og en Gærtner, hvis Indhold er, at viise gode Loves Utilstrækkelighed, naar de ikke blive efterlevede.

23

119 No. 123.

Junior Philopatreias Besvarelse til Beelzebul Fukssvanser som svigagtelig og saare underfundelig kalder sig Rosentorne. Indhold: 1. Om Diævelens Magt, Vælde og Argelist paa Jordkloden. 2) Om Mikel Rævs Faarekiol. 3) Nærmere Afklædelse af Paafugle-Fædrene med videre. 4) Til det respectuose Publicum om hvad i Hænde haves af Manuskrifter til behagelig Udgivelse om forlanges. Kiøbenhavn 1771, sælges hos Bogtrykker Stein i Skidenstrædet og paa Børsens Boglader, for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Vel er dette Skrift skrevet efter Junior Philopatreias Maade og kommer temmelig got overeens med hans øvrige Skrifter i Invention og Foredrag; men neppe vil han erkiende det selv for ægte. Det synes at den mumre Rosentorne her atter har spillet ham dette Puds, dog kan man ikke give dette ud for nogen Vished.

24

120

Ns. 124.

Pseudo Apollo Comoedie i 1 Act, Opført første Gang paa Kiøge Skueplads. Kiøbenhavn 1771, sælges i No. 8. paa Börsen, hos Møller og Junge paa Østergade og hos Fauerschou paa Adresse-Contoiret for 8 Skilling, stor 2 Ark i 8vo.

Denne Comoedie skal være en Slags Kritik over de adstillige i disse Tider udkomne Skrifter, men det er saa tørt og jammerligt, at man ikke, uden at giøre Vold paa sig selv, kan udholde at læse disse 2 Ark til Ende.

No. 125.

Penge er bedre end Forstand og Lærdom: Forestillet i en kort Afhandling, holden, som en Oration paa det øverste Auditorio i *** af Hieronimus Dumrian Professor i Ædekunsten og Magister i Hykle-Videnskabet, strøede som de sidste Blomster paa Graven af den berømte Skoebørste, som opslidt af Alderdom, døde af Svindsoet først i den sid-

25

121 ste Maaned, offererede til Trøst for dens forladte Arvinger, som ved Stervboets Aabning fandt intet, uden et ganske tyndflidt Haab, og en Hierne af Flor med mange Huller paa, i hvilken var en Haaben Krylhaar. Kiøbenhavn 1771, sælges hos Rothe i No. 8. paa Børsen, for 4 Skillings stor 1 Ark i 8vo.

Forfatterens antagne Navn og Titeler er det rimeligste af den heele Kram; En stor Dumrian maa han være, saa vidt man kan see af dette hans Foster, thi uden at have Kryller paa Hiernen kunde ingen falde paa at sammenjaske i i et radbrækket Sprog saa megen væmmelig Dumhed.

No. 126.

Erindringer imod den nyelig udgivne Betænkning, hvorvidt en Efterkommere i Regieringen er forbunden at betale sin Formande Gield. Kiøbenhavn 1771, trykt og findes tilkiøbs hos J. R. Thiele i Peder

26

122 Hvitfeldts Strædet, paa Børsens Boglader og hos Kannevorff i Silkegaden for 6 Skilling, stor 1 1/2 Ark i 8vo.

Disse Erindringer indeholde de Invendinger der i Almindelighed bleve giorte af alle fornuftige Folk, strax da Betænkningen om Giddens Afbetaling udkom.

No. 127.

S. Gessners Første Skipper i Tvende Sange oversat af P. T. W. Kiøbenhavn 1770, trykt hos Brødrene Berling, hvor den og sælges for 8 Skilling, stor 3 Ark i 8vo.

Hvem kiender ikke Gessners Skrifter? Oversættelsen er af Hr. Wandal. Skriftet vedkommer ellers ikke denne Samling.

No. 128

Tanker til høiere Eftertanke over Tobakshandelen i Dannemark. Sandfærdig fremsadt af den, som frygter Gud, ærer Kongen og elsker Fædrenelandet. Kiøbenhavn 1771, trykt hos Brødrene Berling

27

123 i Pilestrædet og findes der tilkiøbs saa og hos Pelt, samt i den Mummiske Boglade paa Børsen, og hos Kannevorff i Silkegaden for 6 Skilling, stor 2 Ark i 8vo,

Man bliver ved dette lidet Skrift temmelig overbeviist om, at den nu værende Tobakshandel har langt fra ikke været Landet til Gavn, men tvertimod til meget Tab.

No. 129.

Kort Efterretning om Biergverket i Sundhordlehn udi Bergens Stift i Norge, til Oplysning om Sandhed og Befordring af Rigets Nytte, samt for at forebygge saa vel det nærværende som tilkommende Verkets Eieres Skade. Forfattet af Henrich Frantzen Blichfeld, Kongl. Bergraad og Bergforvalter ved Bergværket i Sundhordlehn, samt Medlem i det Kongl. Danske Landhuusholdnings Selskab. Kiøbenhavn 1771, trykt hos Hofbogtrykker N. Møller, sælges hos Pelt i No. 22. paa

28

124 Børsen for 1 Mark 8 Skilling, stor 7 Ark i 8vo.

Her Bergraaden giver her en omstændelig Underretning om alle de fatalia der ere mødte og foraarsagede af underfundige og misundelige Mennester til at hindre dette Verks Fortgang; Man seer af denne Efterretning i fald den er tilforladelig, som man vel ikke bør tvivle om, hvad der tildeels er Aarsag i at alle nyttige Anstalter og Indretninger her have saa megen Vanskelighed og Besværlighed ved at komme i Drift; Misundelse og Lyst til at skade er dog vel ikke en almindelig Feil iblant os? Men Patriotismus, indbyrdes Kierlighed og Eenighed er vist ikke vores National Dyd.

No. 130.

En kort Underretning om der beneficerede Gods i Norge. Kiøbenhavn 1771, trykt hos Brødrene Berling, sælges hos Boghandlerne Pelt, Rothe og Proft paa Børsen for 6 Skilling, stor 2 Ark i 8vo.

29

125

Forfatteren anseer det for en stor Forbrydelse om nogen ville give Forslag til at de beneficerede Godser skulde sælges, da han holder det ikke allene stridigt imod Ret og Billighed, men endog skadeligt for det Almindelige. Hans Beviser herpaa ere Privilegierne og Stiftamtmændenes Erklæringer.

No. 131,

Det Tredie kritiske Brev til Philopatreias, om hvad der blev forbigaaet i det første, og kunde ikke rummes i det andet , samt om hvad der af upatriotiske Sætninger, findes indført saa vel i hans Trende Anmærkninger, som i hans Fortsættelse. Skrevet i Klerkerup ved Cleriksborg Landevei og bortsendt med Postrytteren Klerophilus, den 11 Marti 1771, fra Philodaneias. Trykt i Nye Clerichsstad 1771, sælges hos Løve i Myntergaden, hos Kannevorff i Silkegaden og hos Boghandlerne paa Børsen for 10 Skilling, stor 2 1/2 Ark i 8vo.

30

126 Det er Provsterne, saa vidt de ere Skifteforvaltere, som dette saa kaldte kritiske Brevs Indhold gaaer ud paa at forsvare imod Philopatreias; I dette Brev sees til Slutning et Svar fra Forfatteren paa et Brev han skal have faaet fra Philopatreias indeholdende nogle Spørsmaal, som den gode Hr. Philodaneias besvarer med sin sædvanlige Mandighed, og i Særdeleshed befrier sig i dette, som i hans 2de forhen udgivne Breve fra all den Mistanke Folk kunde have fattet om, at han var Forfattere af Skriftet, Den forhexede Dreng.

No. 132.

Bonde Plageren eller de danske Fogeders og Forpagteres Skilderie. Skreven af Ladefogeden paa Gaarden Christen. Kiøbenhavn 1771, sælges hos I. G. Rothe i No. 8. paa Børsen for 4 Skilling, stor 1 1/2 Ark i 8vo.

31

127

Af Titelen sees Indholdet. Skilderiet

er ikke saa aldeles ilde truffen.

No. 133

Fandens Tale til Smauserne. Sælges i i No. 5. og 8. paa Børsen og hos Kannevorff i Silkegaden for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

En og anden rigtig dog laant Tanke findes herudi indsmurt iblant en Hoben unyttige Ord og Snak, saaledes, at man aldeles ikke kan see hvad Forfatterens Hensigt har været med dette Blad, i fald det ikke er skrevet allene for at fortiene en Skilling.

No. 134.

Patriotisk Afhandling om Kiøbenhavns Gaders Reenholdelse, skrevet i Anledning af Argi No. 19, af en Reenligheds Elskere. Kiøbenhavn 1771. Trykt hos J. Graae, og sælges hos Kannevorff i Silkegaden saa og i No. 8. paa Børsen, og hos Bogtryk-

32

128 ker Graae ved Stranden for 10 Skilling, stor 2 1/2 Ark i 8vo

Er uden Tvivl skrevet, for at betage Folk Mistanken om en slet Forvaltning ved Gadernes Reenholdelse.

No. 135.

G. W Rabeners Syv gange Syv Spaadomme om den første April, oversatte af P. T. W. Ride sifi Sapis. Mart. Kiøbenhavn 1771, tilkiøbs hos Kannevorff i Silkegaden for en Mark; stoer 4 Ark i 8vo.

Hvem kiender ikke Rabeners satyriske men behagelige Geist; de, som formedelst Ukyndighed i det tydske Sprog, ikke have kiendt dette Stykke vil blive Hr Wandel Tak skyldig for denne gode Oversættelse.

(Fortsættelsen skal følge.)

NB. Disse 135 Skrifter udgiør 314 8/2 Ark, koster 13 Rixdaler 2 Mark 12 Skilling.