? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Enhver skiønsom og ærekier Patriot, der nu saae en herlig og nye Vei, hvor igiennem man i en Hast kunde udbrede de Sandheder, der kunde slaa ud til en almindelig Nytte, var glad og fornøyet. Man tog Pennen fat. Bo- re Boglader vrimlede i en Hast af næsten ligesaa slette, som mange Afhandlinger; denne be- drøvelige Mængde voxte og aad om sig som Kræft og Død-Kiød,