? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Disse deres Bestræbelser tillige med os vilde ufeilbarlig afføde en dobbelt almindelig fordeel de unge vrangtænkende og vanskab-te Skribentere, hvis de vilde beære dem med en Afhandling, der kunde tiene til en Model for Dem paa Indsigt, Smag og Vittighed.