Heiberg, Johanne Luise BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik FRA: Heiberg, Johanne Luise (1864-01-25)

d. 25. Januar 1864.

Jeg sov ganske fortræffeligt ovenpaa vor interessante Underholdning i Aftes, et Gode jeg, som saa mange andre, skylder Deres Venskab for mig. Jeg har i Dag bedet Fru Martensen, som besøgte mig, om at skrive til Norge, at s. 250De og jeg har glædet os ved Velhavens ypperlige Arbeide.1 Jo mere jeg tænker over det, jo fortræffeligere finder jeg det. Saaledes kan dog kun en Digter skrive en Litteraturhistorie. Gid han dog nu lidt raskt vilde fortsætte, men der er ikke meget Haab herom. Fru M. fortalte, at hans Kone skriver herned, at Velhaven i den sidste Tid er hensjunken i et for ham ganske uvant Tungsind, der yttrer sig i et taus og stille Veemod. I saadan en Stemning skriver man næppe slige Værker. Man tør vel haabe, at dette er forbigaaende. Stakkels Fru Velhaven! Jeg veed, hvad det vil sige, at see en saadan Stemning hos Een, for hvem den tidligere var fremmed.

Det er dog forfærdeligt at læse Bladenes mange Beretninger om os. Det Bedste seer fælt ud, og det Fæle seer forskrækkeligt ud. Jeg seer, at den raae Johannsen nu dog skal være slesvigsk Minister.2 Kunde han lade alle Oprørerne halshugge ligesom hiin Stakkel, som han kunde reddet, saa fik det endda være.

Saa Deres Aand er fortæret i Dag? Jeg haaber, at den, ligesom Fugl Phoenix, hurtig vil opstaae fornyet af sin Aske. I Morgen skal min fortæres, jeg skal nemlig paa Prøve Kl. 12. Tænk, hvor tidligt jeg da maa staae op. …