Heiberg, Johanne Luise BREV FRA: Heiberg, Johanne Luise (1861-12-23)

d. 23. December 1861.

Tak for at De og Herholdt vil offre mig første Juledagsaften!

Medfølgende Kort viser Navnet paa en mig ubekjendt ung Mand, der i Dag har været hos min Broder for at tilbyde sig at male hele mit nye Huus for — intet. Hvad synes De! Den unge Mand skal efter Sigende være meget smuk, men heraf følger ikke saa lige, at ogsaa hans Male-rie vilde blive det, og ialtfald kunde jeg da ikke godt modtage et saadant Tilbud af en mig aldeles ubekjendt Person. Som sædvanlig tyer jeg til Dem for at høre om De tilfældigviis skulde kjende noget til min unge Velynder. Jeg kan godt lide af ham, at han henvendte sig til min s. 68Broder, der ogsaa er ham aldeles ubekjendt, og ikke til mig selv. Maaskee Herholdt kjender noget til ham.

Med Hvilen i Nat var det kun saa som saa, men jeg er dog ret qvik i Dag. Ja, Solen vækkede mig ganske rigtig i Morges, ikke ved Søerne, men i Sengen; det var deiligt, om det havde været ved Søerne.

Tak for Almanaken igaar! Jeg er et Barn, et gammelt Barn, der intet kan foretage mig uden at have mine egne Tanker derved, ikke engang at kjøbe Aarets Almanak. Tak fordi De saa venlig gaaer ind paa mine mange smaa Indbildninger; Aarets Almanak er imidlertid en indholds-riig Bog. Den tages saa godt som hver Dag i vor Haand, og det er altsaa ingen ligegyldig Ting, fra hvilken Haand vi have modtaget den; selv at kjøbe den for 20 Sk. er dog saa fattigt. Jeg hilser altid den nye Almanak med en vis Ærbødighed, med Frygt og Haab. At jeg i Aar har modtaget den fra en trofast, en mig saa kjær Ven, heri maa jeg have Lov at see et godt Omen for Aarets Gang.

Det er skammeligt, at jeg har glemt at takke Dem for Shakespeare, et Arbeide, der interesserer mig saa meget, at jeg næsten føler en national Stolthed over, at vi nu have en Oversætter som Lembcke, men der er altid saa meget at takke for, at jeg glemmer det Ene for det Andet.1 Uagtet min Juletravlhed har jeg dog i Aften villet sende Dem disse Linier, som, naar De tager nogle Ord fra hist og her, og hist og her lægger andre til, De nok kommer ud af at læse og forstaae.

I Morgen Eftermiddag sees vi jo ved Julelys!

Deres hengivne
Veninde.