Topsøe, Vilhelm Udvalgte Skrifter

FORORD

Da Trebinds-Udgaven af Samlede Fortællinger af V. C. S. Topsøe , som udkom i Aaret 1891 paa »Forlagsbureauet«s Forlag, er udsolgt, har G. E. C. Gads Forlag, som har overtaget Forlagsbureauet, ønsket at udsende en ny Udgave af denne Forfatters Skrifter. Efter Aftale med Topsøes Arvinger (igennem nysafdøde Museumsdirektør Emil Hannover) og Undertegnede som Forfatter af Bogen: »Vilhelm Topsøe, et Bidrag til den danske Realismes Historie« (1922), har Forlaget holdt det for rettest i Stedet for at optrykke de tre Bind samlede Fortællinger at udgive to Bind udvalgte Skrifter paa Grundlag af Førsteudgaverne af Topsøes Bøger eller (i et enkelt Tilfælde) Forfatterens Manuskript. Det er denne Udgave, Vilhelm Topsøe: Udvalgte Skrifter, som her forelægges Aaret efter og i samme Udstyrelse som mit nysnævnte Skrift om Vilhelm Topsøe, hvori der gøres Rede for denne Forfatters historiske Stilling og varende Værd.

Af de i den samlede Udgave optrykte Fortællinger optages i Udvalgte Skrifter i andet Bind Topsøes to Romaner fra 1870-Aarene: »Jason med det gyldne Skind« (1875) og »Nutidsbilleder« (1878).

l første Bind medtages af Topsøes Skitser og Noveller fra 1860-Aarene, som udgør Indholdet af Samlede FortælUngers første Bind, kun Fortællingen »I Solskin«. Udeladt er altsaa ikke blot Fortællingen »Livsanskuelser«, som udkom sammen med denne i 1867, men hele Indholdet af Topsøes første Bog »Skizzer af Xox« (1863), nemlig Føljetonerne »Familiekarakteristiker«, Genrebilledet »Vintergæk og Sommernar« og Studenterhistorien »To Venner eller Reflexion og Forlovelse«. Derimod er af Topsøes tredje (og bedste) Samling af mindre Fortællinger »Fra Studiebogen« (1879) kun to Smaastykker (»En første Kjærlighed« og »I Oktober«) VIudeladt; opgivet er ogsaa Fællestitelen og den deraf bestemte Titel paa Fortællingen »Stilleben«, som har faaet sit oprindelige Navn: »I Læ«. Derefter følger den efterladte Roman eller Novelle »Slagne Folk«, som Topsøe skrev paa i sit sidste Leveaar, men ikke fik færdig. Den tryktes efter hans Død i fejlfuld Form i »Illustreret Tidende« 1882 og optoges derfra i en Særudgave 1892 og i Samlede Fortællingers sidste Bind.

Med en ny, forkortet Udgave af Topsøes »Politiske Portrætstudier« fra 1878 sluttes Udvalgte Skrifters første Bind. Udeladt er her kun Smaastykkerne om Ploug, Klein og de københavnske Folketingsmænd. De øvrige Stykker er der for større Tydeligheds Skyld givet en ny Inddeling. Først meddeles under Bogens Titel: »Politiske Portrætstudier« de historiske Karakteristiker af Nationalliberalismens Mænd; derefter de af Øjeblikkets Situation og Forfatterens Stilling dertil farvede Rigsdagsportrætter; de har her den samme Titel som ved deres første Fremkomst som Føljetoner i »Dagblaf det«, nemlig »Fra Tilhørerpladsen«. Da denne Adskillelse vistnok vil findes betegnende for Topsøes politiske Forfatterskab, og da de to Fortællinger, som aabner og ender den digteriske Del af dette Bind, »I Solskin« fra hans Ungdom og »Slagne Folk« fra hans Dødsaar, begge hører til den Art af Livsbilleder, den tragiske Idyl, som han har indført i Litteraturen, og hvori han (især gennem sin Discipel Herman Bang) har øvet mest Virkning paa Eftertiden, vil efter mit Skøn dette første Bind trods sin Knaphed give et fyldestgørende Udtryk for Topsøes Forfatter skab udenfor de store Romaner, som vel er hans rigeste, men rent kunstnerisk set næppe hans ypperste Værker.

Imellem de to Bind af Udvalgte Skrifter er der det Forhold, at til den første af Romanerne i andet Bind »Jason« med dens erotiske Grundstemning svarer som Blade »fra Studiebogen« Fortællingerne i første Bind, og til den anden, politisk-sociale Roman »Nutidsbilleder« svarer paa samme Maade Karakteristikerne og Billederne »fra Tilhørerpladsen«.

Da de »Politiske Portrætstudier« som et ikke-digterisk Arbejde ikke har kunnet optages i Samlede Fortællinger, erVIIOptrykket af denne Bog det eneste Stykke i nærværende Udgave, som ikke ogsaa findes i den forrige. Af Topsøes samlede litterære Produktion udelades altsaa ogsaa her for det første: af digteriske Arbejder hans ikke i Bogform udgivne Skitser fra Ungdomsaarene, især de smaa Satirer og Parodier i det humoristiske Ugeblad »Sværmere« (1863), ogsaa de to smaa Parodikomedier, som er meddelt af Axel Sørensen i »Studenterkomedier« og som Bilag til »Studenterkomedien«, og det efter Forfatterens Død opførte og udgivne Skuespil »Umyndige i Kærlighed« (1881). Dernæst forbigaas alle Topsøes journalistiske Føljetoner, ikke blot hans Samlinger af Rejsebreve »Fra Schweiz og Frankrig, Rejseskildringer af politisk og socialt Indhold« (1871) og det illustrerede Værk »Fra Amerika« (1872; 2. Oplag 1876), men de i Forening med Godske Nielsen for »Dagbladet« skrevne og i 1885 udgivne »Tredive Breve til og fra en Mand uden Mening«. Endelig udelades, bortset fra »Politiske Portrætstut dier«, hans hele politiske Forfatterskab, baade de historiske Oversigter over de nærmest foregaaende Tidsrum af dansk Indenrigspolitik, hvormed »Dagbladet«s unge Medarbejder »V. C. S. Topsøe, cand. jur.« allerede fra 1865 vandt sig et Navn som politisk Skribent, og de Ledere, han siden skrev som dette Blads Redaktør (fra 1872). Om alt dette tillader jeg mig at henvise til min Monografi over Vilhelm Topsøe.

Om Teksten i nærværende Udgave, hvis Indhold hermed er oplyst, dens Forhold til Originalerne og deres Optryk i Samlede Fortællinger gives der Meddelelse i en Efterskrift af min Medudgiver, Underbibliotekar, mag. art. Helge Topsøe-Jensen, som bortset fra Udvalget, hvorom vi er enige, har foretaget det hele Arbejde med Udgivelsen uden min Medvirkning.

Det er mit Haab, at Topsøes Skrifter ogsaa i denne Udgave vil kunne tilfredsstille de Læsere, som denne halvt forglemte Forfatter endnu har tilbage, og vinde ham nye Læsere.

August 1923.
VILH. ANDERSEN