Topsøe, Vilhelm Uddrag fra Udvalgte Skrifter

Da Trebinds-Udgaven af Samlede Fortællinger af V. C. S. Topsøe , som udkom i Aaret 1891 paa »Forlagsbureauet«s Forlag, er udsolgt, har G. E. C. Gads Forlag, som har overtaget Forlagsbureauet, ønsket at udsende en ny Udgave af denne Forfatters Skrifter. Efter Aftale med Topsøes Arvinger (igennem nysafdøde Museumsdirektør Emil Hannover) og Undertegnede som Forfatter af Bogen: »Vilhelm Topsøe, et Bidrag til den danske Realismes Historie« (1922), har Forlaget holdt det for rettest i Stedet for at optrykke de tre Bind samlede Fortællinger at udgive to Bind udvalgte Skrifter paa Grundlag af Førsteudgaverne af Topsøes Bøger eller (i et enkelt Tilfælde) Forfatterens Manuskript. Det er denne Udgave, Vilhelm Topsøe: Udvalgte Skrifter, som her forelægges Aaret efter og i samme Udstyrelse som mit nysnævnte Skrift om Vilhelm Topsøe, hvori der gøres Rede for denne Forfatters historiske Stilling og varende Værd.