Topsøe, Vilhelm Uddrag fra Udvalgte Skrifter

Med en ny, forkortet Udgave af Topsøes »Politiske Portrætstudier« fra 1878 sluttes Udvalgte Skrifters første Bind. Udeladt er her kun Smaastykkerne om Ploug, Klein og de københavnske Folketingsmænd. De øvrige Stykker er der for større Tydeligheds Skyld givet en ny Inddeling. Først meddeles under Bogens Titel: »Politiske Portrætstudier« de historiske Karakteristiker af Nationalliberalismens Mænd; derefter de af Øjeblikkets Situation og Forfatterens Stilling dertil farvede Rigsdagsportrætter; de har her den samme Titel som ved deres første Fremkomst som Føljetoner i »Dagblaf det«, nemlig »Fra Tilhørerpladsen«. Da denne Adskillelse vistnok vil findes betegnende for Topsøes politiske Forfatterskab, og da de to Fortællinger, som aabner og ender den digteriske Del af dette Bind, »I Solskin« fra hans Ungdom og »Slagne Folk« fra hans Dødsaar, begge hører til den Art af Livsbilleder, den tragiske Idyl, som han har indført i Litteraturen, og hvori han (især gennem sin Discipel Herman Bang) har øvet mest Virkning paa Eftertiden, vil efter mit Skøn dette første Bind trods sin Knaphed give et fyldestgørende Udtryk for Topsøes Forfatter skab udenfor de store Romaner, som vel er hans rigeste, men rent kunstnerisk set næppe hans ypperste Værker.