Topsøe, Vilhelm Uddrag fra Udvalgte Skrifter

Da de »Politiske Portrætstudier« som et ikke-digterisk Arbejde ikke har kunnet optages i Samlede Fortællinger, erVIIOptrykket af denne Bog det eneste Stykke i nærværende Udgave, som ikke ogsaa findes i den forrige. Af Topsøes samlede litterære Produktion udelades altsaa ogsaa her for det første: af digteriske Arbejder hans ikke i Bogform udgivne Skitser fra Ungdomsaarene, især de smaa Satirer og Parodier i det humoristiske Ugeblad »Sværmere« (1863), ogsaa de to smaa Parodikomedier, som er meddelt af Axel Sørensen i »Studenterkomedier« og som Bilag til »Studenterkomedien«, og det efter Forfatterens Død opførte og udgivne Skuespil »Umyndige i Kærlighed« (1881). Dernæst forbigaas alle Topsøes journalistiske Føljetoner, ikke blot hans Samlinger af Rejsebreve »Fra Schweiz og Frankrig, Rejseskildringer af politisk og socialt Indhold« (1871) og det illustrerede Værk »Fra Amerika« (1872; 2. Oplag 1876), men de i Forening med Godske Nielsen for »Dagbladet« skrevne og i 1885 udgivne »Tredive Breve til og fra en Mand uden Mening«. Endelig udelades, bortset fra »Politiske Portrætstut dier«, hans hele politiske Forfatterskab, baade de historiske Oversigter over de nærmest foregaaende Tidsrum af dansk Indenrigspolitik, hvormed »Dagbladet«s unge Medarbejder »V. C. S. Topsøe, cand. jur.« allerede fra 1865 vandt sig et Navn som politisk Skribent, og de Ledere, han siden skrev som dette Blads Redaktør (fra 1872). Om alt dette tillader jeg mig at henvise til min Monografi over Vilhelm Topsøe.