Hertz, Henrik Digte fra forskjellige Perioder, 1.-4. Deel.

Anmærkninger

Laokoon. Fra 1822; trykt i Sylvester Hertz's »Maanedskrift for underholdende Æmner« 5te Bind, 2det Hefte, 1830.

Fristeren. Fra 1825; trykt anf. Sted, VIII. 3. 1832, kun at det 8de Vers der var udeladt, og Slutningen af Digtet behandlet noget udførligere.

Lovens Tavler. Fra 1825.
Englene ved Korset. Fra 1826, senere omarbeidet.
Glenten. Fra 1822. Componeret af H. Rung.
Blandt Klipperne. Fra 1821; et Par Aar efter omarbeidet.

Troubadouren. Fra 1826; trykt i det cit. Maanedskrift, I.1.1829. - Slutningen af det 2det Vers sigter til Clemenza Isaura, Grevinde af Toulouse, der Aar 1324, mens den provençalske Poesie stod i Flor, oprettede et Blomsterselskab (jeux floreaux), et Slags poetisk Institut, hvor Belønningen for Sangene var en Violblomst af Guld.

Byrons Farvel. Fra 1822.
Vinter-Situationer. Fra 1824; trykt anf. Sted, II. 1. 1829.
Hendes Øine. Fra 1821.
Søvnløshed. Fra 1827; trykt anf. Sted, III. 1. 1830.
Frugthandleren. Fra 1822; trykt anf. Sted, I. 2. 1829.
Scene fra Østerlandet. Fra 1822.
253 En Begjæring. Fra 1824.

En Drøm. Fra 1826. Det 6te Vers har jeg ikke villet udelade eller forandre, uagtet jeg vel veed, at det intet adæquat Billede indeholder. Men jeg mener, der gives Lignelser, hvis Ligheds-Punkt eller tertium comparationis vel er saare svagt, men der ligefuldt sætte Phantasien saaledes i Bevægelse, at de bidrage meget til at understøtte Hovedtanken, og som henhørende til denne Classe, haaber jeg, det nævnte Vers kan forsvare sin Plads.

Selskabs-Sang. Fra 1825.

Antike Billeder. Fra 1821, men i et af de nærmest følgende Aar omarbeidet. I sin første Form var dette Digt holdt noget mere skjemtefuldt; enkelte Allusioner til Steder i Iliaden bære endnu Spor deraf.

Uppsala, skreven til Banketten i Ridehuset i Anledning af de svensknorske Studenters Besøg, Juni 1845.