Tydeligere Forklaring paa Tall-Lotteriet til Nytte for Lotteriet, og Oplysning for dem, som ey kan begribe dens Indretning.

Tydeligere Forklaring

paa

Tall-Lotteriet

til

Nytte for Lotteriet,

og Oplysning for dem, som ey kan begribe dens Indretning.

Kiøbenhavn, 1771.

Trykt i det Kongl. Universitets Bogtrykkerie hos Andr. Hartv. Godiches Efterleverske,

og findes sammesteds tilkiøbs.

2
3

Et saa kaldet Tall-Lotterie, er ey andet end et andet Lotterie der ligeledes bestaaer af Tall, og er at ligne ved et Lotterie som bestaaer af 5 Classer, nemlig:

1.) Den som allene spiller paa Udtræk, for at faae en Indsatz af 2 ß., 15 gange betalt, giør ey andet end om han allene ville sætte ind i 1ste Classe af det ordinaire Kiøbenhavns Lotterie, og lade sig nøye med, hvad han der-

4

udi kan vinde, dog er der allene den Forskiel, at jeg i et Classe Lotterie kan vente langt større Gevinst end at faae Indskuddet 15 gange betalt.

2.) Bestemte Udtræk og Amber maae man ansee som vore Lotteriers 2den Classe, hvorudi allene kunde være 2 store Gevinster, nemlig den største Gevinst 270 gange saa stor som 2den Classes Indsatz, og den anden Gevinst 75 gange saa stor som Indskuddet, men hvorved er at agte, at saadanne Gevinster ey kan blive udbetalte uden paa saadanne Nummere, som have vundet baade udi 1ste og 2den Classe; thi naar udi et Tall-Lotterie 2 af mine tagne Nummere ey udkommer, men ikkuns en af dem, da faaer jeg ey mere end 15 gange min Indsatz, kommer der ingen ud af dem, da faaer jeg intet ligesom i andre Lotterier der ere inddeelte i Classer.

3.) Ternen ere at ligne ved et andet ordinaire Lotteries 3die Classe, hvorudi kunde være Gevinster paa 5300 gange størrere end 3die Classes Indsats, som imidlertid efter Lot-

5

terie Conditionerne ey skulle blive udbetalte paa andre Nummere end dem som vare udkomne baade i 1ste, 2den og 3die Classes Trækning. Dersom et Nummer allene var udkommen i 2den og 3die Classe, da skulle ey mere blive betalt end 270 gange Classens Indskud, men ey mere end 15 gange naar et Nummer ikkun var udkommen i 1ste eller 3die Classe allene, ligesom man kunde finde for got, at lade det begiendtgiøre, eftersom et hvert Lotteries Indretning allene beroer paa Conditionerne.

4.) Qvaterne er at ligne ved et Lotteries 4de Classe, hvorudi kunde være en Gevinst paa 60000 gange saa stor som 4de Classes Indskud, men som ey heller skulle blive udbetalt uden paa saadant et Nummer der havde vundet i de 3 foregaaende Classer. Dersom et Nummer ikkuns havde vundet i 2den, 3die og 4de Classe, da skulle det Indskud ikkuns blive udbetalt 5300 gange, og saa videre ned ad som allerede oplyst er udi 1ste og 2den Post eller Lignelser.

6

5.) At vinde en Qvaterne tillige med Præmien, som er 30000 gange saa stor som Indskuddet, er at ligne ved et Lotteries 5te Classe, hvorudi kunde være en Gevinst paa 90000 gange saa stor som 5te Classes Indskud, hvilken allene skulle blive udbetalt paa saadant et Nummer som havde allerede vundet udi de foregaaende fire Clasker, men derimod mindre, ligesom det kunde være udkommen udi foregaaende Classer, saaledes som udi de allerede anførte Poster er ommeldt. Eftersom alle 5 Nummere, som tages af Interessenterne, skal, efter Tall-Lotteriets Plan og Conditioner, være de selvsamme som bliver udtrukken, for at faae den belovede store Gevinst, saa bliver min Ligning imellem Tall-Lotterierne og Classe-Lotterierne gandske rigtig.

Udi den forhen udgivne Forklaring over dette vel indrettede Lotto er bleven meldt, at derudi ingen pro Cento tages, således som brugelig er ved andre Lotterier. Men da jeg derudi har irret, saa beder jeg det høygunstige Publicum des angaaende underdanigst og aller-

7

ydmygst om Forladelse, eftersom der staaer i Planen, at et Indskud Billet A, naar derpaa vindes, ikkuns bliver 15 gange udbetalt. Jeg havde bildet mig ind, at den blev 18 gange betalt; thi 5 gange 18 giør 90, og paa saa Maade havde jeg havt ret; Men da 5 gange 15 giør 75, saa maa jeg tilstaae, at naar disse 75 blive subtraheret fra 90, der da bliver 15 til Profit for dette Lotto, som vel udgiør ppter, 16 2/3 af 100, og maaske er Fordelen vel og ulige større for dette Lotto, naar Liebhaberne indsætte paa bestemte Udtræk, Amber, Terner og Qvaterner; thi Pengene maae jo komme et steds fra, som anvendes paa dette Lottos kostbare Præparationer, Collecteurernes 6 pro Cento, og de 10 pro Cento som Actionairerne vente paa, foruden Entrepreneurens Fordeel & c. & c.

Udi øvrigt tænker jeg, at enhver nu forstaaer hvorledes han skal interessere i dette fordeelagtige Lotto, og ønsker til Slutning meget oprigtig, at de derudi ommeldte store Gevinster ey maae komme ud iblant Folket fra Trekning til Trekning, og fra Aar til andet, ligesaa re-

8

gulair som det sker i Classe-Lotterierne, paa det enhver maae blive overbeviist om, at et vel indrettet Takl-Lotterie er mere fordeelagtig, end de slags Lotterier som ere fordeelte i Classer.

Bergers Bergers, le loup n'a tort Que quand il n’eft pas le plus fort,

de la Fontaine.