Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1876-05-07)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Boller, 7. Mai 1876.

Kjære Vedel! Det beroliger mig overordentlig at den omtalte Sag er blevet sat igang, thi hvor liden Vægt de store Matadorer som skulle enes i Dagene fra den 11te Mai 1) kunne lægge paa vort Befindende, saa vil fuldstændig Opløsning og Anarchi paa det Punkt kunne genere ligesaagodt som i Tyrkiet, og omend bemeldte Herrer ikke kunne gaae ind fuldkommen paa vor Opfattelse, vilde det dog være særlig uheldigt om hver af vore Gesandter havde sunget med forskjelligt Næb til de forskjellige Matadorer, idet jeg tænker mig Vind, som hyler meest, udstødende hule klagende Lyd, hvoraf man kan udlede Forskjelligt, Falbe i fuld Bevægelse i Haab om at Frugten snart maatte modnes for ham og Quaade som sædvanlig altid correct, fordi han er den Eneste der er Noget inde i den indre Udvikling og Partistilling. Jeg ikke alene haaber men er næsten overbeviist om at Conseilspræsidenten ikke har været saa mistænksom, men at han som virkende kun indadtil ikke har Øiet rigtig aabent for, at der dog er en Mulighed for at Trekeiserforbundet under den almindelige Opløsning i alle Samfund kan til et givet Moment, f. E. for Nutiden finde det at være i sin egen velforstaaede Interesse, at holde idetmindste tilsyneladende Ro hos sig selv og mellem sig, samt virkende ligeoverfor deres nærmeste Naboer i samme Retning og under saa precaire gjærende Forhold som de nuværende europæiske er Tid vundet altid Gevinst, idet De veed at der er een Ting hvori vi 2 altid have været grundenige — ikke at søge nogen Forandring, naar chance ikke er betydelig i faveur af at Forandring vil blive en Bedring — jeg veed nok at man derfor beskyldes for Tunghed og Mangel paa Foretagelsesaand, men denne Beskyldning er langt at foretrække for at have lagt den s. 491mindste Steen til Vægten af at det ruller hurtigere ned af Bakke. . . .

Da jeg er aldeles uvidende om det forenede Venstres tilsigtede taktiske Bevægelser men veed at gamle Balthazar er den fingerede Chef formoder jeg at man for at tilfredsstille hans Smag for det Pompeuse vil fremkomme med en Adresse hvorpaa de 73 stolte Navne 1) kunne paradere i al deres Majestæt. . . .

C.E.Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.