Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1875-02-12)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel
Kjøbenhavn, 12. Februar 1875.

Kjære Vedel!

... Da jeg nu paa Grund af mit Sygdomsanfald først kommer 2 Dage sildigere afsted vil jeg vistnok ikke kunne vende tilbage førend i de allersidste Dage af denne Maaned og jeg haaber at vedkommende Forespørgsel om Udenrigsm. Førelse vil hvile akkurat som hidtil i Formandens Skjød, thi jeg frygter for at naar det endelig kommer for vil det ikke paa en Maade som ønskelig for vor Stilling udadtil blive klaret fra Regjeri ngens Side a) fordi man ikke hovedsagelig vil betragte Hensynet ud ad til som det Væsentlige b) fordi Svaret alt er baade ved Throntalen 2) og ved Conseilspræsidentens Udtalelser 3) compromitteret og c) fordi Conseilspræsidenten s. 348som har Ordet saaledes i sin Magt ikke vil finde det over- eensstemmende med sin Værdighed at binde sig ligeoverfor sine Collegaer ved bestemte aftalte Ord. — Skulde der i min Fraværelse passere Noget i den Anledning vilde jeg som sædvanlig være overordentlig taknemmelig for at erfare Noget

fra Dem herom.

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.