Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1875-05-28)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 28. Mai 1875.

Kjære Vedel! . . . Imellem Os To sagt saa skal jeg naar jeg kan gjøre mit Fædreland Nytte ikke undslaae mig for at sætte Livet til, hvilket det efter min Overbeviisning vil være, naar jeg skal tjene i 2 Aar som Minister, men det maa da heller ikke være for Smaakjævleriers Skyld vedrørende indre Spørgsmaal, men for Noget der for Ens Blik synes at være af afgjørende Betydning for Landets nærmeste Fremtid, og for at det kan vedblive at existere, imens Bølgerne gaae saa høit i vor Nærhed, thi jeg vil haabe for vore Børn, at vi komme til at lide for dem. Vore Fædre havde det ondt at begynde med og endte bedre, hos os er Enden ikke saa god som Begyndelsen og man frygter bestandig for at den bittreste Skaal endnu ikke er tømt og da jeg nu seer mig henimod Enden af mit Levemaal vilde jeg ønske at maatte faae den sidste bedske Drik, naar derved Børnene kunde komme til at trække lidt friskere og sundere Luft. — . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.