Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1875-05-28)

Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Kjøbenhavn, 28. Mai 1875.

Med hjertelig Tak for den tilladte Gjennemlæsning af de interessante Depecher, som jeg herved tillader mig at indeslutte,s. 374kan jeg ikke tilbageholde at udtrykke Glæden over at den øieblikkelige Fare er overstaaet, og at udtale Haab om at det maa vare nogen Tid, inden en saa critisk og farefuld Situation atter indtræder, men desværre kan Haabet ikke være rodfæstet hvor Overmagten er saa stor og hvor det mindste Feilgreb meget let øieblikkelig kan forvandles til en stor Gevinst for den snedige Overmand og jeg har aldrig kunnet fæste Lid til Demissionsindgivelser i slige Øieblikke, da det kun viser yderligere, at man maa bruge disse for at opildne den nationale Stemning da den store Mand ellers frygter for at Publikum i sin rolige Søvn skulde glemme at han er istand til at muntre dem og holde dem vaagne ved sin evindelige Slaaen paa Tromme....

C. E. Frijs.

Oreby.