Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1876-04-29)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Frijsenborg, 29. April 1876.

Kjære Vedel! Det er ikke for at underholde mig med Dem om de sørgelige Valg 2) og den endnu mere virkelige end tilsyneladende s. 484Demoralisation i den jydske Befolkning, men for at gjøre opmærksom paa om det under dette Røre ikke kunde være af Vigtighed at vore Agenter baade i Stockholm, Petersborg, Berlin og London udtalte sig paa samme Maade; De veed at jeg desværre af Erfaring veed, hvor liden Vægt man lægger paa vor Stilling men da det er min paa Iagttagelse grundede Formodning at vore Venner i Øst og nærmeste Frænder fremstille Sagen som om der var Intet iveien kun at Høire var umedgjørligt (Alt for at fiske i rørt Vande, som en Naturtilbøielighed hos ham), som om det danske Høire var noget adæquat med Begreber andetsteds, saa troer jeg at det baade kunde interessere at vide Besked andetsteds, saa at Opfattelsen kunde blive eens i Petersborg og Berlin, og at ikke hvis engang, jeg haaber det maa ikke blive i min Levetid, Venstre skal paa Tabouretten disse ikke skulle fremkomme under Kong Oscars særlige Ægide.

31*

Naar jeg tilskriver Dem herom da er det ikke fordi jeg tvivler om at De har tænkt paa omtrent det Samme men fordi jeg saa godt kan tænke mig ind i at De ved bestandig at tærske Langhalm og see saa liden fremtrædende Frugt af Deres vedholdende Arbeide, kunde tabe et Øieblik Fortrøstningen til at naar det seer allersortest ud kan man kanskee staae lige ved blaa Himmel, om end enkelte Skyer endnu kunne fare omkring.

. . . De skulde ikke have Lyst til at drikke Brønd i Rosenborghave om Morgenen, thi i saa Fald vilde jeg dog glæde mig til Noget i Rigsdagstiden nemlig at samles hver Morgen med Dem og faae mig en underholdende Samtale.

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.