Jacobsen, Jens Peter BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm FRA: Jacobsen, Jens Peter (1879-03-30)

30/III 1879. Rom.

Af min lange Tavshed vil De Hr. Cancelliraad have forstaaet at Arbejdet ikke er gaaet efter Ønske. Der er saa meget at se og lære her i Rom saa man ikke kan faa den rigtige Ro over sig og ikke kan komme til at trække sig ind i sig se v saa helt som det er nødvendigt. Der er altfor meget der kalder paa En udefra, og der er en stadig Componeren om fordi Uroen vil meddele sig til det man arbejder paa. Men naar jeg nu har været en lille Tour i Neapel gaar jeg op til den ensomme Bjærgegn mellem Conegliano og Cortina ag Venedig og gjør mig endelig færdig.

Det Anckerske er nu forbi og jeg vilde gjærne bede Dem gjøre mig den meget store Tjeneste at forstrække mig med 300 Rigsdaler, som jeg kunde betale tilbage 1 Maj førstkommende. Jeg har nemlig ansøgt Kultusministeriet om 1000 Rigsdaler af de midlertidige Understøttelser for Kunstnere og Videnskabsmænd til derfor at gjøre Forstudier i Kjøbenhavnske Arkiver og Bibliotheker, historiske Forstudier til to æstethiske Arbejder fra Tiden efter Frederik den 3. Dette antager jeg man bevilliger da Drachmann har havt det og jeg seer ogsaa et Tegn paa mit Ønskes Opfyldelse deri at Ministeren sendte mig en Meddelelse om at jeg maatte fomulere min Ansøgning skarpere end jeg først havde gjort.

Det vilde være meget venligt af Dem om De vilde laane mig de 300 Rigsdaler til jeg kan faa de andre, da jeg ikke s. 407tør vende hjem endnu for det første, skjøndt mit Helbred er rigtig godt nu igjen og min Hoste saa godt som forsvunden. Dersom De vilde sende Beløbet saa snart som vel muligt lydende paa Francs i Guld vilde De gjøre mig meget glad, da mine Penge er lige paa Nippet til at slippe op og jeg neppe har 50 Lire igjen.

Jeg glæder mig meget til at tilbringe næste Aar i Kjøbenhavn, og haaber at faa dygtig meget bestilt der hvor man kan ordne sine Studier og hvor man hører det Sprog tale i hvilket man skriver, hvad der for mig har ikke saa lidet at sige.

Sluttelig takker jeg nu for de mig gjennem Ibsen sendte Hilsener og haaber paa at De vil række mig en hjælpende Haand trods det at Niels Lyhne endnu ikke er kommet, saaledes som den skulde.

Med udmærket Højagtelse

Deres
J. P. Jacobsen.