Ibsen, Henrik BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm FRA: Ibsen, Henrik (1867-11-23)

Romden 23de November 1867.

Kjære Herr Cancelliraad Hegel!

De kan tro det igaar var en Festdag for os, thi da modtog jeg Deres Brev fuldt af de mange og glædelige Efterretninger! For Deres storartet liberale Tillbud om Honorar for det nye s. 299Opplag kan jeg ikke noksom takke Dem. Naturligvis staar det Dem frit at dele Opplaget i to, hvert paa 1000 Expl. hvis De saa synes. Det tillsendte Expl. har jeg modtaget og takker for særdeles omhyggelig Korrektur samt smukt Udstyr. . . .

Gid nu Kritiken vil være os gunstig. Jeg tror Bogen vil blive meget læst i Norge.

Forbindtligst Takk for Brandes’s Artikel i Dansk Maanedsskrift! Jeg skal selv tillskrive ham i næste Uge; midlertidigt beder jeg Dem hilse ham hjerteligst fra mig.

For Deres Ulejlighed med Lotteriet er jeg Dem meget forbunden; jeg har jo været heldig; to Gange Gevinst! At »Brand« kunde paaregne et 5te Opplag saa snart var mig en stor Glæde. Naar den Tid kommer, kunde jeg maaske have Lyst till at foretage nogle smaa Rettelser; men der er jo langt frem endnu.

Det er i stort Hastværk jeg idag skriver. Vi er endnu ikke ganske komne i Orden i vor nye Bolig. Paa Grændsen laa vi under Krigsurolighederne og kunde først efter mange Slags Eventyr komme ind i Pavestaten. Nu er alting roligt, tillsyneladende ialfald.

Med de hjerteligste Hilsener tegner jeg mig Deres stedse taknemmelige og hengivne

Henrik Ibsen.