Hegel, Frederik Vilhelm BREV TIL: Ibsen, Henrik FRA: Hegel, Frederik Vilhelm (1879-02-25)

d. 25. Febr. 1879.

Kjære Hr. Ibsen.

Det var mig en stor Glæde iaftes at modtage Deres venlige Brev af 18 Febr., hvoraf jeg ser at De alle leve vel og at De allerede i Rom have Foraar med blomstrende Mandeltræer, medens vi her ere omgivne af Sne og Is. — Ikke i mange Aar have vi havt en saa stræng og vedholdende Vinter med saa stærkt Snefald. De iforvejen meget trykkede Forhold føles saa meget mere ved den Arbejdsløshed, der er en naturlig Følge af Standsning i Samfærsel m. m. Slemt er det her, men værre skal det desværre være i Nabolandene, navnlig i Sverige, hvor den ene store Fallit følger paa den s. 336anden. Man tør maaske haabe, at der til Foraaret bliver en Forandring til det bedre. Paa Boghandelen har den daarlige, pengeknappe Tid havt en særlig ugunstig Indflydelse, idet Bøger jo anses som Luxus; alt opfordrer til i den nærmere Fremtid at anvende største Forsigtighed.

I. P. Jacobsen var meget daarlig, da han i Efteraaret rejste til Italien, og mange frygtede, at Sygdommen skulde tage Overhaand, saa det er mig en overordentlig stor Glæde at høre, at han er i synlig og god Bedring. Gid han maa blive fuldkommen frisk. Ser De tilfældig ham og Fru Colban tør jeg maaske bede Dem om at hilse dem venligst fra mig.

Da jeg intet hørte fra Dem, antog jeg at De ikke havde noget at rette i Kongs-Emnerne, og jeg har derfor alt for en 14 Dage siden ladet begynde paa Sætningen af det 5’ Oplag. — Hvad det 3’ Oplag af Digtsamlingen angaaer, saa har det ingen stor Hast, da jeg af andet Oplag endnu har Ex. for nogle Maaneder. Men Trykningen bør helst paabegyndes engang i Maj Maaned. Da Larsen ikke mindes at være gjort opmærksom paa Trykfejl i andet Oplag, har jeg sendt Dem under xbaand I Ex. heraf og beder Dem være saa god at gjennemgaa det og sende mig det rettet tilbage; det kan da tjene som Manuskript ved Trykn. af 3’ Oplag. — Med Hensyn til Richardts paatænkte Samling har Bjørnson svaret omtrent det samme som De nu svarer, og jeg vil saa hellere anmode Richardt om at udsætte hele Sagen til en senere, forhaabentlig bedre Tid.

I næste Maaned vil der hos mig udkomme en lille ny Digtsamling af H. Drachmann (»Ranker og Roser«), en Fortælling (Tora Trondal) af Cand. K. Elster i Trondhjem og en do. (Gertrude Coldbjørnsen) af Skram. Men da Foraarstiden jo ikke er den allerheldigste for Udgivelsen af æsthetiske Skrifter, naar disse ikke ere af Forfattere, som til enhver Tid ere velkomne, vil jeg foreløbig sige stop dermed.

I Begyndelsen af Juli Maaned holder vort Universitet sin 400 Aars Jubelfest; men paa Grund af den nye Uret, Tydsk land har tilføjet vort Land, og den Stemning her nu er herskende mod Tydskerne, vil man, istedetfor at udsende almindelige Indbydelser til de europæiske Universiteter, vælge den Vej specielt at indbyde et. Antal Videnskabsmænd fra disse og kun overfor de nordiske Universiteter bibeholde Indbydelser i den oprindelig paatænkte Form. — Ved denne Lejlighed faae vi maaske den Fornøjelse ogsaa at se Dem her.

s. 337Vedlagt har jeg den Ære at sende Dem Lire 740,74 cts. (500 Kr.) i Anv. paa Schmidt Nast & Co. i Rom.

De venligste Hilsener for Dem og Deres fra min Søn og

Deres hengivne
Fr. Hegel.