Lie, Jonas BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm FRA: Lie, Jonas (1872-07-29)

Rocca di Papa ved Romd. 29. Juli 1872.

S. T.
Hr. Cancelliraad Hegel, R. fl. O.

Jeg maa bede Cancelliraaden undskylde, at jeg ikke har underrettet Dem om, at jeg har maattet lægge min anden store Fortælling tilside to, tre Maaneder. De Omstændigheder, s. 501som have hindret mig, er hovedsagelig Sygelighed — jeg er i dette Øjeblik Reconvalescent efter en smertefuld Sygdom; men saa var det tillige Haraldsfesten, hvor man forlangte tre Sange af mig — een for meget — og i Mellemtiden har jeg digtet to mindre Fortællinger, hvis Manuskript herved sendes. De ere Pendenter, idet de bl. a. ogsaa begynder paa samme Vis med en Indledning, der orienterer Læseren paa Feltet.

Jonas Lies Bolig i Rocca di Papa.

Titlerne ere: »Nordfjordhesten« og »Søndmørs-Ottringen«.

Den norske Nordfjordhest er bleven saa bekjendt, at ikke blot rige Engellændere og Keiser Napoleon har kjøbt dem til deres Spand, men det forlyder ogsaa at Kong Victor Emanuel vil forskrive dem som Jagtheste i Savoyens Bjerge.

I »Søndmørs-Ottringen« — en ejendommelig Baad — har s. 502jeg søgt at levendegjøre vor Almues Arbeidskampe og Frem- tidsanelse i et af vore tungeste Havdistricter.

De ere oplæste for Nordmænd her, der have været meget glade i dem. Mit Haab er, at de skulle vække Interesse ved den nationale Gjenkjendelse.

Jeg havde sendt den nævnte Nordfjordhest som et frivilligt, uhonnoreret, Bidrag til Studenterkalenderen for Norge, der skulde udkommet iaar, men efter en forandret Bestemmelse først kommer i Høst. Nu har jeg ved min Broder taget den tilbage mod en anden Fortælling, som jeg har færdig i dens Sted. For det Fald, at det tydeligt skrevne Manuskript — hvorefter bedes trykt — ved Redactionens Fravær i Sommertiden endnu ikke er kommet Dem ihænde fra min Broder; — eller mod Formodning Andet skulde være iveien — bedes det af mig Fremsendte forvaret, indtil dette kommer. Jeg tror, skjønt jeg sender begge Manuskripter, at det er forsigtigst ikke at begynde Trykningen, før hint kommer fra Christiania, om Calenderen mod Formodning dog skulde være lagt under Trykken. Isaafald faar Udgivelsen desværre bero indtil Videre, og vil da tilkomme en eller to Fortællinger. Men dette vil falde mig høist ærgerligt og ubelejligt.

Strax, jeg faar Besked, skal jeg meddele Dem den. Jeg skriver imidlertid her, som om Alt var i Orden.

For at udgive disse to smaa Fortællinger netop nu snarest, har jeg mange Grunde, der ikke alle skal nævnes for ikke at blive vidtløftig: Man venter hjemme vel utaalmodigt paa Noget fra mig. Min noget større Fortælling, der kommer Dem med Guds Hjælp ihænde senest medio October, dreier sig som den Fremsynte om Nordland. Det vil derfor gjøre meget godt, at Læserne i Mellemtiden faar et Par andre Themaer til Afvexling, saameget mere som Themaerne ere netop af de, som vil interessere i Norge. Jeg véd ogsaa — hvad jeg beder maa blive mellem os — at man har bragt paa Bane Digtergage af Storthinget til næste Vaar, og da gjælder det for mig at have endel udgivet.

Cancelliraaden forstaar bedst det passende Udstyr — kun vilde jeg bede om, at Titelbladet maatte blive trykt som »Den Fremsyntes« samt, om det lod sig gjøre, at indrette Bogen slig, at den ikke saa for tynd ud — uden at Formen dog paa den anden Side tager sig for prætentiøs ud, hvilket jeg ogsaa nødigt vilde.

s. 503Kunde Bogen — om gjørligt — komme ud endnu i Slutningen af August, var det herligt ....

Og hermed tror jeg for Øieblikket at have sagt Alt, hvad der ligger mig paa Hjærte om denne Sag — jeg skal kun lade medfølge en Rettelse i det fra Christiania til Dem nedsendte eller nedsendendes Manuskript til »Nordfjordhesten«.

Angaaende Correcturen, der for min Stil, hvori hvert Ord er veiet, er afgjørende, ved jeg, Cancelliraaden gjør det Bedste. Gik det an, at faa Correcturen sendt til Consul Bravo i Rom, skulde den efter to Dage i det længste være paa Tilbageveien. Dette vilde jeg helst til min Tryghed; Veien er fem Dage.

Med mange Hilsener og i det Haab at Cancelliraaden lever frisk og vel i den varme Sommer er jeg i Ærbødighed Deres meget hengivne og taknemmelige
Jonas Lie.