Stub, Ambrosius Digte

2.

De Rør og Siver, som i bemte Aaringer voxer i og ved Nesbye Hoveds Søe paa Tolderlunds Rettighed og Friehed er ham i sin Beboelses Tid tillige overdragne til Brug og Behandling efter eget Behag og derfor at vedlige holde Stedet hand bebor med Tag og Fag. Stædets tilhørende Fiskerie paa bemte Søe er ham ligeleedes forundt, og maae hand i 125 forberørte Tid giøre sig samme saa nyttig som hand best veed og kand, dog reserverer jeg mig den Friehed imidlertid at fiske sammesteds, naarsomhelst jeg for min Fornøyelses Skyld maatte faae det i Sinde -