Stub, Ambrosius Digte

4.

Al den Olden der falder i Tolderlunds Skov skal vaere Hans Philip Høeg alleene tilhørende, og maae hand giøre sig samme saa nyttig som hand best veed og kand i de Aar hand beboer Gaarden -