Stub, Ambrosius Digte

V. Skifterne efter Mette Cathrine Schousboe og Ambrosius Stub

Skiftet efter Mette Cathrine Schousboe

Anno 1747 dend 6 Aprilis indfandt dennem Skifteforvalterne Hr. Lands Dommer og Borgmester Bonde Simonsen, Byefogden Hr. Cancellie Raad Marcus Fogh og Skifteskriveren vice Borgemester og Bye- og Raadstueskriver August Martfelt udi Sterfboet efter afgangne Madame Mette Cathrine Schousboe Mr. Ambrosius Stubs Hustrue, for i Dag som 30te Dagen efter Loven at registere og wurdere hendes Efterladenskab til paafølgende lovlig Skifte og Deeling imellem Enkemanden paa den Eene og deres fælles sammenauflede 2de Børn paa den anden side neml. Christian Stub 10 Aar gl. og Christine Stub 11 1/2 Aar gammel. Imidlertiid overværede Enkemanden selv og paa Børnenes vegne som tilsiuns Værge deres Morbroder Sr. Niels Schousboe, samt paa Rættens Veigne og som Wurderings Mænd Georg Lamberth og Christen Hansen Lærche, hvor da passerede og blev forrefunden som følger:

I Stuen!
1 gammel indlagt Bord 3
1 pr. gl. Cheridoner dertil 12
1 Lehnstoel 1
6 Ryslæders Stoele 3
1 lidet gl. Fyrbord 1
1 Skammel 4
1 lidet Jern beslagen skriin 1
1 Eege Drag Kiste 3 141
Derudi
2 smaae gl. Duge 1
3 gl. Servietter 1 8
1 gl. Cartuns Pudevaar 6
3 Par Blaargarns Lagen a 3 M 1 3
1 gammel Thin Thee Potte med Fad 2
1 gammel Kaaber Thee Kiedel 3
1 Ildklemme og Puster og Ildskuffe 1 4
1 Messing Fyhr Sengebekken 2 8
1 Øll Kande og 2 øllglas 10
1 Speil med Sort Ramme 4 8
1 gl. Skaksengested med gl. blaastribet
Omheng
2
Derudi
1 blaaestribet underdyne 1
1 brunstr. Hampetrilgs Hoveddyne 1
2 gamle Hovedpuder 1 8
1 blaaestribet ulden overdyne 1 2
1 blaaterned overdyne 1 4
I Kammeret
1 gammel Hampetaugs Dyne 1 8
1 Halv settesengested 1 8
Derudi
1 gammel Hampetaugsdyne 3
1 blaaestr. Ditto 4
2 blaastr. Hoveddyner 3
2 gl. guulstr. Hovedpuder 2
1 gl. blaaetærnet overdyne 4
I Kiøkkenet
1 lidet gl. Fyrbord 12
1 Thin rekke 6 142
2 smaae Thin fade og 4 Tallerkener
v. 8 u à 1 M
1
1 gl. Thin skaal 12
5 Blikdekler 8
1 Bradspid 12
1 Jernpande og Rist 1 8
1 liden Jern Gryde 1
2 Gryde Kraage 10
1 liden Messing Kiedel 1 8
1 liden gl. Jern Gryde 1
1 gl. Vandsaae 8
1 Vandspand og strippe 8
1 gl. Nattskriin og Bekken 1
1 gl. Cuffert 2
I Spiis Cammeret
1 gryn Bøtte 8
1 øll Halv Anker 8
1 gammel Lyse skuffe 6
Summa 25 Rd. 2 M. 14 Sk.

Videre fandtes nu ei at registere og Wurdere ligesom Enkemanden og Børnenes Tilsynsværge ei heller vidste meere at angive, hvormed Enkemanden gav tilkiende at hans Sal. Hustrues Klæder vare brugte og omgiorde til Daatterens Behov der ellers var af liden Wærdie. Thi blev med Skiftets endelig slutning udsadt indtil videre. Actum Odense ut Supra.

B. Simonsen

L. S.

Paa Hr. Cancell. Raad

Foghs vegne: J. Klingberg. A. Martfelt

A. Stub

L. S.

Niels Schousboe.

L. S.

G. Lambert.

L. S.

C. Lerche.

L. S.

143

Anno 1747 dend 27de April var Skifteforvalterne forsamlede udi denne Sterfboe, i i overværelse af alle vedkommende, hvor da blev forrettet som følger:

1. Midlerne bedragende sig efter dend passende Wurdering
25 R. 2. 14.
2. Bortskyldig Gield blev angivet og tilstaaed som følger
Apotecher Sr. Johan Christopher von Westen fordrer efter
Obligation 19 R.
Over 10 Aars Renter deraf 10 R
29
Birkedommer Sr. Erich Christensen efter Dom
36. 2. 13
Laurs Rasch Kiøbmand 8
Hans Eidorph Snedker 6
Skifte Bekostningen
Skifteforvalterens Salarium 4
Skifteskriverens Salarium 1
Wurderingsmændene 2
2
Summa
Boens Gield og Besvær 81 R. 2 M. 13 Sk.

Da nu Gielden saaledes som anført er, er 55 Rdr. 5 M. 15 S. høyere og meere end Midlerne, saa bliver intet for Børnene at arve. Betreffende Creditorernes Betaling, da som de samtlig har erklæret at de ingen Udlæg forlanger |: ligesom Skifteforvalterne ei heller for denne Skifte Forretnings Bekostning nogen udlæg vil giøre sig | efter derom fremlagde Beviiser, som følger denne Forretning under Lit. A:B:C:D: og lyder saaledes:

Lit. A.

For de Nitten Rixdaler med 10 Aars Rente, som Ambrosius Stub efter egen hændig Caution for Debitor Niels 144 Schousboe er mig skyldig, forlanger jeg ingen udlæg udi Stervboen efter hans afgangne Hustrue.

Odense den 10de April 1747

J. C. v. Westen.

B.

De 33 Rdr. 2 M. 13 S., og omkostninger: 3 Rdr. som Monsr. Ambrosius Stub er mig skyldig efter een over hannem udi Faaborg erhvervet Dom af Dato 3die Dec. 1738, haver jeg fremdeeles Crediteret ham, og altsaa intet udlæg derfor udi skiftet efter hans afgangne Sal. Kiæriste nu forlanger, men forbeholder min Rett efter Dommen til sin did, hvilket saaledes til de vedkommende Herrer Skifte-Forvalteris behagelig efterretning meddeeles. Odense den 8de Aprilis 1747 -

E. Christensen.

C.

Mons. Stub haver til sin afdøde Hustrues Begravelse laant af mig, 8 Rdr. for hvilke Otte Rigsdaler jeg icke forlanger udlæg udi hans Boe. - Odense den 28de Marti 1747.

Lauritz Rasch.

D.

Ambrosius Stub haver ladet mig underskrefne Forfærdiget til sin afdøde Hustrues Liig En udkellet Liigkiste af Fyr med behørige Stropper og overtræk i allerringeste for. 6 Rdr.

Hans Eidorff

Snedker.

For ovenmeldte Sex Rixdaler forlanges ingen udlæg udi Stervboen. Odense den 28de Martii 1747,

Hans Eidorff

Snedker.

Saa overlades Enkemanden Boen til frie Desposition imod at hand betaler eenhver alt hvis de tilgode haver, som hand og herved belovede.

145

Hvormed dette Skifte er sluttet og tilendebragt som hermed under samtliges Hænder og Signetter bekræftes. Actum Odense ut Supra.

B. Simonsen

M. Fogh.

Niels Schousboe.

G. Lambert.

A. Martfelt.

A. Stub.

C. Lerche.

LA. Odense. Odense Købstads Skifteprotokol 1745-51 f. 176 v ff. (RA. Film 5969). - Jf. Indl. S. 27.

20 Cheridoner] Gueridoner, Betegnelse for Smaaborde til Lys o. a., ogsaa Stumtjenere, Betydningen her er usikker. 30 Cartuns] Katuns, dvs. Bomulds. 38 Skaksengested] Seng med skraa Himmel. 42 Hampetrilgs] groft Lærred. 47 Hampetaugs] Stof vævet af Hampetaver. 48 Halv settesengested] enkel, flyttelig Seng. 57 Thin rekke] Tallerkenrække, Tallerknerne var dengang af Tin. 61 Blikdekler] Bliklaag. 62 Bradspid] Stegespid. 68 Vandsaae] Vandtønde. 69 strippe] lille Kar af Træstaver, hvoraf den ene er forlænget, saa den kan bruges som Hank.

146

Skiftet efter Studiosus Ambrosius Stub

Anno 1758 d. 15. Julii, da Monsr Ambrosius Stub Studiosus ved Døden om Morgenen Kl. 6 var afgangen, indfant sig som Skifteforvalter paa H. Stifts Provstens Vegne David Grønlund Residerende Capellan til S. Catharinæ Kirke for at forsegle og antegne hans ringe Efterladenskab, i Overværelse af hans Vert Sr. Søren Nielsen Qvong, og Sr. Nicolai Bech, hvor da fantes følgende:

1 grøn Everlestig gl. Kiortel, 1 rød Vest uden Ærmer, 1 blaa og hvid-stribet Nattroye, 1 Ditto kort Slaabrok med Sølvhager udi, 1 Par sorte Everlestig Buxer, 1 Par Skoe, 1 Par Metal Sko-Spænder, 1 Staal Signet, 1 Messing Ditto. 2 Penne Knive, 1 Time Glass, 2 Hørlærreds Skiorter, 3 Hals Kraver, 3 Par Mancqvetter, 10 smale Bind, 1 Reyse-Kuffert overtrokken med Sælskind, 1 Messing Stage med Staal Lyse Sax, 3de Lomme Tørklæder, 1 Par smaa blaatrykket Gardiner, 1 liden Kaabber Thee Kiædel, 1 blaa malet Eege Skab, 1 Par sorte Strømper, 1 gl. Hat, 1 gl. Nat Hue, 1 Par Tøfler, 1 hvid Kiæp, 1 sort Silke-Pung. 1 Messing Daase itu, 1 Fyrstaal.

Bøger.

Cladenii inventarium Templorum, Ciceronis Epistolæ, Anchersens Gram. Latina, Mercure Galante Juillet 1684. 1 Dansk Nye Testamente, Bagi nogle skrevne Vers over Catechismus, Le Cid Tragedie, G. Marcellis Conspectus Chronologiæ. 1 Excerpte Bog. Ulmer Gebiet illuminirt. 2 malede Billeder uden Ramme, Kort underrettning at tage sig vare for Forførelse til det onde, Saliggiørelsens Orden, Nye 147 Psalmer og Bønne Bog for Børn, Lærdom om den hellige Nadvere. Donatus. 1 Steen Krukke, 1 Bliants Pen, 1 Papiirs Daase, 1 læder Bælte. Nogle nye Klude, 1 Regne Tavle, 1 Bænk. 4 Stykker Vers.

Videre var ey at andføre.

Derimod lod Jochum Schultz indlevere en Regning paa 7 Rd. 1 M. 12 S. saa lydende: Siden den mig af Mr. Stub leverede Beviis for hans ugentlige Kost og andet, som han af mig har bekommet, er bleven forlagt og borte for mig, saa indgives herved paa Nye Regning, paa hvis jeg hos hannum har tilgode, saavel for hans daglige Spiise, som og for bekomne Lærred og Lyys, hvilken Regning jeg haaber, han endnu selv i levende Live tilstaar, der beløber sig som følger:

1. For hans ugentlige Kost siden 3 Uger efter sidste
Michelsdag og indtil Dato, der ialt er 38 Uger à Ugen 18 S.,
der giør ialt...
7 Rdr. 12 S.
2. For 16 alen Hørlærred til Skiorter
foruden endeel Lyys i alt tilgode
2 - 5 -
tilsammen 9 - 5 - 12 -
Herpaa haver han betalt mig 2 - 4 -
Kommer mig igien tilgode 7 - 1 - 12 -

Ribe den 13. Julii 1758.

Jochum Schultz.

Jens Jensen Corporal indleverede sin Regning paa 4 M. saa lydende:

For Mr. Stub haver jeg vasket tiid og anden og tillige syet for ham, som ialt beløber sig til 4 M.

Riibe d. 1. Julii 1758.

Else Maria Niels Nyemans indleverede en Fordring paa 2 Rd. 4 M. 8 S. saa lydende:

Regning paa hvad jeg undertegnede haver giort for Mr. Stub. Neml. Opvartet ham fra St. Hans Dag 1757

148

til undertegnede Dato, hvorfor jeg ey kand have mindre end 2 Rd. 3 M. -
d. 8. Julii laante ham " - 1 - 8
Er 2 - 4 - 8

Riibe den 13. Julii 1758.

Else Maria Nyemans.

Videre var ikke denne sinde at antegne eller forrette, og blev det registerede overlevert Sr. Søren Nielsen Qvong, som satte det ind i det af Mr. Stub leyede Kammer, hvor det blev under Laas og Lukkelse indtil 30te Dagen. Saaledes at være passeret testerer Riibe ut supra.

D. Grønlund

Som overværende

Søren Nielsen Qvong. Nicolai Bech.

Anno 1758 d. 28. Aug. blev holdet en Skifte Samling, som formedelst andre Forretninger var hidtil udsat, af Stifts Provsten Peder Stockemark, Peter Müller Sogne Præst til St. Catharinæ Kirke, og David Grønlund Residerende Capellan til St. Catharinæ Kirke i Riibe.

Og da Efterladenskabet forhen var registeret eragtede Retten ey at besværge Boen med nogen Registerings Wurdering for at spare Omkostninger til Vurderings-Mændene, saasom samme beqvemmelig ved Auctionen kand skee.

Peruqve Mager Rosenbohm indleverede en Fordring for Accommodering paa 1 Rd. 2 M. saa lydende:

Mr. Stub seine Paruken Accommodiret von 1756 d. 29. Sept. bis 1758 d. 29 Sept.

jahrlig 1 Rdr. ist also 2 Rd.
hierauf habe ich bekommen 2 M. L.
Behalte ich zu gut 4 M. L.

P. Rosenbohm

Ved Skiftet var nærværende Andreas Gotfried Schumacher 149 af Ribe der allerydmygst mældte, at han til Christen Snedker i Ribe hafde betalt for Sal. Stubs Liig Kiiste 3 Rdr., samt efter Begiæring af H. Con Rector Montagne hafte at fordre laante Penge efter Regning 1 Rdr. 5 M. 6 S.

Den salig afdøde Ambrosius Stub har tiid efter anden laant af mig i reede Penge følgende:

1757 d. 1. Sept. 1 M., d. 4. Oct. 1 M. 8 S., 8. Nov. 8 S.,
3. Dec. 6 S., 24 Dec. 1 M. 4 M. 6 S.
13. Maii 1 M. 4 S., d. 30. Junii 4 M. 1 Rd. 1 M. 3 S.
1 Rd. 5 M. 6 S.
Som til Skifte Retten indleveres Riibe d. 10. Aug. 1758 af
Th. Montagne.
Fra S. Apotheqver Carstensen for bekomne Medicamenter
udi Stubs Svaghed i alt 13 Rd.

Dernæst anmældede Schumacher til sidst, at han under Dato 18. Julii hafde erholdet Brev fra Stubs Søn i Odense, hvorudi Schumacher var bleven anmodet om at besørge hans Sal. faders Begravelse, og siden den afdøde ey haver nogen Paarørende her, saa paatog Schumacher sig paa hans fraværende Børns Vegne, dog med denne vellovlige Skifte Rets Tilladelse, at observere deres partes, og bad, at Proclama til Skiftets endelige Slutning udi Gazetterne jo før jo heller maatte vorde udstædt. Og da der iblandt det registerede findes eendeel, der ey tilhører Stervboen, saa bad Schumacher ydmygst, at Eyerne maatte bekomme hver sit, førend det øvrige blev stillet til Auction.

Mons. Brasen Klokker til St. Catharinæ Kirke mødte og mældte paa sin Moders Vegne, at der fandtes i Stervboen et malet Skab og en Kuffert, som var den afdøde laant, og bad at samme maatte blive hende tilstillet, og til Overflødighed erbød, om fornøden giordtes, med sin Eed at bekræfte samme.

Hvorfor Retten accorderede ham at erholde samme.

150

Schumacher anmældte, at den Regne Tavle og den Bænk, som fantes registeret, tilhørte Disciplene, som hafde gaaet i Skolen, saavelsom en Donatus. Som da blev levert Mr. Schumacher, at besørge til vedkommende levert.

Mr. Schumacher anmældte, at afg. Stub hafde 2de efterladte Børn, 1 Søn navnl. Christian Stub, som freqventerer Gymnasium i Odense, og 1 Daatter Christine Stub er hos den afdødes Søster Mad. Schiøtte i Holmehauge i Tommerup Sogn i Fyen, fra dem begge ville Schumacher til næste Session forskaffe Skifte Retten behørig Fuldmagt for saavidt dette Skifte og dets Dependentzer kunde vedkomme.

Hvornæst mødte Mons. Bech og andgav at have udlagt til Jord og Klokker - 1 Rd. 1 M. De som bar ham til Jorden saavelsom Jords Paakastelse hafde han haft gratis. Dernæst anmældede bemte Mr. Bech, at hans Fader hafde til gode paa Husleyen - 4 Rdr.

Da intet videre denne sinde er at forrette, blev Auctionen berammet at holdes Mandagen d. 4. Sept. og hvad Skiftets nærmere Samling andgaar, da skal samme vedkommende betimelig blive bekiændtgiort.

Anno 1758 den 4. Sept. blev over afg. Stubs Efterladenskab holden offentlig Auction, som efter Auctions Protocollens Udvisning beløb sig til Summa... 13 Rd. 4 M. 8 S. som af Auctions Cassereren Mr. Hemmer indcasseres.

Anno 1758 den 27. Nov. blev af samme Skifte Forvalter holdet en Skifte Samling udi Stifts Provstens Residentz. Hvor da blev indtaget i Skifte Retten det udstædde Proclama af 4. Sept. sidstl., hvorved Arvingerne saavelsom Creditorer og Debitorer vare indkaldede udi de Danske Aviser 3de gange, nemlig i No. 76 d. 22. Sept., 77 d. 25 Sept. og No. 78 d. 29. Sept. sidstl. samme lyder saaledes: Da Studiosus Ambrosius Stub ved Døden her i Riibe er afgangen, og hans 151 Efterladenskab, efter Forsegling og Registering ved Auction er giordt i Penge, og befindes utilstrækkelig til den allerede anmældte Giæld: Saa indkaldes herved 3de gange i de Danske Aviser Arvingerne, som ere en Søn og en Daatter, opholdende sig i Fyen, som vel have ladet sig mælde per mandatarium, dog uden tilstrækkelig Fuldmagt, saavelsom Creditorer at anmælde deres Fordringer, og Debitorer at erlægge, hvad de ere skyldige, at møde for den Geystlige Skifte Ret, som holdes i Stifts Provstens Huus her i Ribe d. 27. Novembr. førstkommende, da enhver skal vederfares, hvad Lov og Ret medfører. Riibe d. 4. Sept. 1758.

P. Stockemark.

Dernæst lod S. Conrad Wedel levere for 1 Barns information 1 M. 8 S.

Hernæst blev indtaget i Skifte Retten en fra Justitz Raad og Lands Dommer Simonsen i Fyen til Stifts Provsten sendte Fordring paa 12 Rdr. efter afg. Stubs Missive af 12. Sept. 1751 saa lydende:

Velædle og Velbyrdige Høystærede H. Lands Dommer!

Som jeg Dags Dato er bleven Deres Velbyrdighed skyldig reede Penge 12 Rd., saa skal samme Tolv Rigsdalere førstkommende 11 Martii blive høystærede H. Lands Dommer rigtig og prompte betalte af mig der med særdeles Consideration forbliver

Deres Velbyrdigheds

Odense d. 12. Sept. 1751

ydmygste tiæner A. Stub.

Udskrift.

Velædle og velbyrdige H. Bondo Simonsen Kgl. Mayts. Lands Dommer udi Fyen og Langeland Herre til Elved. Elved.

Hvornæst Monsr Hemmer indleverede sin Auctions Regning, saa lydendes:

152

Regning over afg. Mr. Stubs Efterladenskab:

Auctions Summen beløb sig 13 Rdr. 4 M. 8 S.
Herfra afgaar
1. Incasserings Penge 3 M. 2. til
Tambouren for trommen til Auctionen 1 M.
4 M.
3. Udbetaler jeg til Sr. Nicolai Beck
hans til Begravelsen udlagde
1 - 1 -
4. Af Mr. Schumacher udlagt til Liig
Kisten
3 -
deraf har han bekommet hos Stifts Prov-
sten som jeg igien til ham betaler 2 Rd.
og til Mr. Schumacher selv 1 Rd. som
decourteres i hans Auctions Regning.
Summa Udgift 4 Rd. 5 M.
Bliver igien 8 Rd. 5 M. 8 S.

Som herved leveres, og for samme ventes Qvittering paa medfølgende Gienpart af denne Regning

Ribe d. 14. Nov. 1758

C. D. Hemmer.

Ved Skifte Retten mødte Sr. Andreas Gotfried Schumacher, der allerydmygst forestillede, at han for nærværende tiid ikke kunde engagere sig videre ved Stervboen paa afg. Sal. Stubs Arvingers Vegne, siden han hidintil ey hafte erholdet Svar paa sine Breve fra enten Børnene eller den afgangnes Søster, men hvis Skifte Retten ville lægge denne Godhed til den forrige, og opsætte Skiftet til Medio Januarii næstk. Aar, saa ville Schumacher endnu tilskrive Børnene, for at see, hvor vidt deres Sal. Faders Giæld ved deres Hiælp kunde blive udredet, og skulle da til den Tiid ey noget indløbe, som Schumacher for denne Respective Ret kunde 153 producere, saa ville det i Tiden blive vedkommendes egen Sag, i Fald de blive hæftede ved deres Sal. Faders Giæld.

Retten derpaa gav Mr. Schumacher tilkiænde, at den hafde erholdit Skrivelse fra afg. Stubs Søster af 3. Oct. sidstl., hvori hun undskylder sig, at hun ey kand komme Stervboen til Hiælp end ikke med det mindste til dens Giælds Betalning.

Og da ey videre denne Sinde er at forrette, saasom ingen flere Creditorer eller Debitorer mældte siig, udsættes Skiftets endelige Slutning til d. 15 Januarii næstkommende Aar.

Anno 1759 d. 15. Jan. indfant sig atter Skifte Retten efter forrige Opsættelse udi Stifts Provstens Residentze for videre at fortfare med dette Skifte, og om muelig at bringe det til endelig Slutning.

Hvor da afg. Stubs Børn Christian Stub og Christine Stub |: som af Stifts Provsten udi Skrivelse af 29. Nov. sidstl, var erindret at møde til denne Tiid, eller møde lade, paa det Skiftet, som formedelst deres Udeblivelse ved sidste Session blev opsat, kunde blive tilendebragt :| ved Skrivelse hafde tilsendt ham deres Erklæring, hvori de declarerede at gaae fra Arv og Giæld efter deres Fader dat. 8. Jan. 1759, som blev læst og Acten tilført, saa lydende:

F 5-24 S. 1759

Da vor Sal. Fader Ambrosius Stub er i Riibe ved Døden afgangen, og vi hans tvende efterlevende Børn, nemlig jeg Christian Stub og jeg Christine Stub efter Vores Omstændigheder kand ey giælde eller arve, altsaa tilstaar vi hermed, at vi som eniste Arvinger, ganske og aldeeles frasiger os og afstaar den ganske Arv og Giæld efter bemeldte vor Sal. Fader, og henstiller alting til den høygunstige Øfrigheds Administration og Slutning. Ombedes velærværdige H. Friis i Werninge og Degnen Christopher 154 Schmidt i Tommerup, til Vitterlighed at underskrive, som vi her med egne Hænder underskriver og testerer. Holmehauge d. 8. Januarii 1759.

Christian Stub, Christine Stub.

Efter Begiæring til Vitterlighed underskriver

H. Friis C. Schmidt.

Læst i Skifte Retten efter afg. Ambrosius Stub, som blev holdet i Stifts Provstens Residentz d. 15 Jan. 1759 og Acten tilført testerer Riibe ut supra

P. Stockemark.

Og derfor, siden Dødsfaldet ved Publication i Aviserne og ved Skrivelser er baade Debitorer og Creditorer bekiændtgiort, og ey flere har mældet sig, end forhen er andført, og Arvingerne nu har declareret at gaae fra Arv og Giæld, saa, for ey længere at opholde dette Skifte, resolverede Retten at bringe det til Ende efter hvis for hen er andført, og at giøre Udlæg saavidt Boen kand tilstrække. Og derfor -

Anføres under et Boens Indtægt

Fra Sr. Conrad Wedel for 1 Barns Information 1 M. 8 S.
Auctions Summen over Efterladenskabet 13 - 4 - 8 -
Er 14 Rdr. - -
Hernæst anføres Boens Udgift og Besværinger som er
1. til den afdødes Liig Kiiste 3 Rdr. - -
2. til Jord og Liig Klæder 1 - 1 - -
3. Proclama i Aviserne om Dødsfaldet 1 -
4. Anvendte Post Penge 3 - 4 -
5. til Stads Tambour for Tromme Slag
til Auctionen
1 -
6. Auctions Salarium samt for at
forfatte Catalogos
1 -
7. Incasserings Penge 3 -
8. Skifte Salarium 4 -
9. Stemplet Papiir til Skifte Brevet 3 -
10. Skriver Salarium for 6 ark a 3 M. 3 -
11 Rd. 3 M. 4 S.
Bliver igien i Beholdning 2 Rd. 3 M. 12 S.

Hvilke Toe Rigsdaler tre Mark tolv Skilling udlægges til Huusleye til Senr Søren Nielsen Qvong for hans fordrede 4 Rdlr., altsaa bliver intet at udlægge til de øvrige Creditorer, som ere:

1. Sr. Søren Nielsen Qvong resten af
Huusleyen
1 - 3 - 4
2. Apotheqver Carstensen 13 -
3. Justitz Raad og Lands Dommer
Simonsen
12 -
4. Con Rector Montagne 1 - 5 - 6
5. Peruque Mager Rosenbohm 1 - 2 -
6. Niels Nyemans Hustrue 2 - 4 - 8
7. Jens Corporal 4 -
8. Jochum Schultz 7 1 12
Er 40 Rd. 2 M. 14 S.

For hvilke Fordringer, saavelsom om andre efterdags skulle mældes, enhver reserveres Regress at søge Betalning hvor de best veed og kand, om herefter skulle opdages noget Stervboen tilhørende hos een eller anden, som kunde tiene til Betalning, saasom denne ringe Stervboe ey formaar at udrede noget til deres Betalning, ihvorvel Skifte Retten har giort sig all umage for at persvadere afg. Stubs Søster Mad. Schiøt i Fyen at hiælpe noget dertil, saavelsom ved Skrivelse til H. Cammer Herre Juel paa Tossinge, hos hvilken Herre afg. Stub skal have conditioneret før han kom til Riibe, har bedet om nogen Assistance til at kunde fornøye Creditorerne, har 156 det dog været frugtesløst, saasom Søsteren har undskyldet sig, at hendes Omstændigheder ey tillod at hiælpe noget paa Stervboen til Giældens Betalning, og fra Cammer Herren er ey erholdet noget Svar. Og derfor, da Børnene ere gaaen fra Arv og Giæld, saa intet er hos dem at vente, og ey videre ved denne Stervboe er at forrette, saa sluttes dette Skifte.

Saaledes at være passeret testerer

Riibe ut supra

P. Stockemark.

G. Müller.

D. Grønlund

LA. Viborg. Ribe Stiftsprovsti og Ribe Købstads Provstis Skifteprotokol 1742-84 f. 142 r ff. (RA. Film 10127). - Jf. Indl. S. 44 f.

Anm.: Til Oplysningerne i Boopgørelsen efter Ambrosius Stub om hans Klædedragt og Bohave faar man et Supplement gennem Skiftet efter hans Ven og Støtte i de første Aar i Ribe, Rektor Sinnel Lange, der døde et Par Aar før Stub.

Det fremgaar af dette, at Ambrosius Stub allerede 27. Nov. 1752, altsaa umiddelbart efter, at han maa være kommet til Ribe, har maattet optage et Laan paa 6 Rdlr. hos Lange. Ved Skiftet efter denne meddelte Stub ved Skrivelse af 31. Marts 1756, »at han paa et skyldige 6 Rdlr. har leveret til afg. Rector Lange 1 Messing Kaarde, 1 Jernbunden Skriin og en rød reyse Kappe«. Rejsekappen og Kaarden var allerede bortsolgt for 5 Rdlr. 3 Sk. ved Auktionen, og Langes Enke tilbød nu at betale for Skrinet det overskydende med 5 M. 13 Sk.

Stub har saaledes for det lille Laan maattet betale med sine bedste Ejendele, Kaarden med Messinghæfte - det er vel den samme, som i Fortegnelsen over Langes Ejendele benævnes en fransk Messingkaarde - Rejsekappen og det jernbundne Skrin, hvad der tyder paa en vis Smaalighed hos Rektor Lange over for Stub. Det fremgaar ikke mindre af, at der blandt Aktiverne i Langes Bo opføres 1 Mk. 5 Sk., som Stub havde maattet betale ham for Andel i det Bord, hvorved 157 Langes Søn Svenning Lange fik Information af Stub. For denne Information var han ved Boopgørelsen endnu Stub 1 Mk. 7 Sk. skyldig i Informationspenge.

Oplysningerne fra Langes Bo supplerer ikke alene vort Indtryk af Stubs Fremtoning - man ser ham ankomme til Ribe i sin røde Rejsekappe med Kaarde ved Siden og med det jernbundne Skrin under Armen og en Byldt med hans øvrige Ejendele, men ogsaa paa anden Maade forøger de vor Viden om Stubs sidste Aar i Ribe. De bekræfter saaledes til Overflod, at Mindedigtet over Falster maa være skrevet i Ribe, og de viser tillige, at Ambrosius Stub allerede ved sin Ankomst til Ribe har staaet økonomisk paa bar Bund. De 50 Rdlr., han kort forinden havde faaet udbetalt af Kammerherre Juel, er maaske gaaet til at betale Gæld. Det er bemærkelsesværdigt, at der ved hans Død bortset fra den gamle Gæld til Landsdommer Simonsen paa 10 Rdlr. ikke er større Gældsposter, kun lidt Smaagæld fra hans sidste Tid. Han har øjensynlig, saa længe han kunde, betalt enhver sit. (Ribe Stiftsprovsti og Ribe Købstads Provstis Skifteprotokol 1742-1784 Fol. 101 ff.; jf. Bjørn Kornerup: Fra Ambrosius Stubs sidste Aar, Kulturminder 1952 S. 40 f.).

158

Anno 1758 den 4. Sept. blev afg. Studiosi Ambrosii Stub efterladenskab ved offentlig Auction udi hans iboende Leye Huus bortsolgt paa følgende Conditioner.

1. Pengene betales 6te Uges Dagen til Mr Hemmer Klokker til Ribe Dom Kirke.

2. De som ansees insufficente betale Pengene strax eller stille nøyagtig Caution, i vidrig Fald andsees ikke den giordte Bud. Og blev da med Auctionen fortfaret som følger:

Vahrene som sælges Vurdering Auction Kiøbernes Navne
1 Grøn Everlestig Kiortel - 4 - 2 - 1 Morten Ørtel
1 Dito rød Vest uden Ærmer - 4 - 1 - 1 Ditto
1 blaa og hvid stribet
Nattrøye
- 2 - - 4 5 Hans Friderichsen
1 Dito kort Slaab Rok med
Sølvhager udi
1 - - 1 4 - Ditto
1 Par sorte Everlestig Buxer - 1 8 - 4 13 Ditto
1 Par Skoe - 1 - - 3 4 Hr. Muller
1 Par Metal Spender - - 6 - 1 3 Mr Gosman
1 Staal Signet - - 8 - - 5 Mr Schumacher
1 Messing Signet - - 6 - - 3 Contant
2 Penne Knive - - 6 - - 9 Mr Bøtker
1 Time Glas - - 8 - - 4 Hr. Grønlund
1 Hørlærreds Skiorte - 1 8 - 2 15 Peder Hattemager
1 Ditto - 1 8 - 3 1 Ditto
1 Fiin Hals Krave - 1 8 - 1 9 Rasmus Skræder
1 Ditto - 1 8 - 1 3 Anna Hiulers
1 Ditto - 1 8 - 2 - Grønlund
1 Par Mancqvetter - 2 - - 3 - Hr. Muller
1 Par Ditto - 2 - - 2 8 Hr. Grønlund
1 Par Ditto - 2 - - 2 11 Ditto
4 Smale Bind - - 8 - - 5 Hans Lund
6 Ditto - - 12 - - 8 Hans Adolph Schertling
1 Messing Stage - - 12 - 1 12 Søren Smed
1 Staal Lyse Sax - - 2 - - 3 Herman Skoemager
3 Lomme Tørklæder - 1 - - 1 6 Morten Ørtel
1 Liden Kaabber Thee Kiædel - 2 - - 4 7 Mr Gosman
1 Par sorte Strømper - - 8 - 1 14 Morten Hermandsen Smed
1 gammel Hat - - 8 - - 14 Christian Polach
1 gl. Nathue - - 4 - - 5 Hans Fyen Tømmermand 159
Vahrene som sælges Vurdering Auction Kiøbernes Navne
1 Par Tøfler - - 4 - - 14 Contant
1 hvid Kiæp, 1 sort Silke
Pung, 1 Messing Daase,
1 Fyyr Staal
- - 6 - - 4 Morten Ørtel
1 Stor Steen Krukke - - 6 - 1 - Mr Bech
1 Bliants Pen - - 1 - - 2 Contant
1 Papiirs Daase - - 4 - - 5 Anna Hiulers
1 læder Belte - - 2 - - 3 Hans Lollich
Nogle nye Klude - - 2 - - 11 Contant
1 Pude Hynde - - 8 - - 12 Anna Hiulers
1 Stk. Hiorte Takke - - 1 - - 1 Hr. Grønlund
Bøger
Cladenii Inventarium Tem-
plorum
- - 2 - - 2 Hr. Herlov
Ciceronis Epistolæ - - 4 - - 7 Nicolai Hygom
Anchersens Grammatica
Latina
- 1 - - 1 1 Hr. Grønlund
Mercure Galante, 1 Dansk
Nye Testamente
- 1 2 - - 12 Hr. Muller
le cid Tragedie - - 2 - - 2 Hr. Herlov
Marcelli Conspectus Chrono-
logiæ. Ulmer Gebiet, 2 Bil-
leder
- - 5 - - 4 Mr. Hemmer
Kort Underretning at tage
sig vare for Forførelse
- - 1 - - 4 Hr. Muller
Saliggiørelsens Orden - - 2 - - 5 Rasmus Jørgensen Smed
Nye Psalme- og Bønnebog
for Børn
- - 2 - - 3 Contant
Lærdom om den hellige
Nadver
- - 1 - - 2 Hans Friderichsen
1 Exerpte Bog - - 8
4 Stk. Vers - - 8 - - 4 Hr. Muller
Summa 7 5 9 13 4 8
Afgaar
1. Auctions Salarium
3 M. 4 S.
2. Indcasserings Penge
3 -
Bliver igien 1 - 4
12 R. 4 M. 4 S.

LA. Viborg. Ribe Stiftsprovsti og Ribe Købstads Provsti, »Auctions Protocol for De geistlige udi Ribe« 1682-1774 Fol. 291 r.

160

Kilder til Udgaven

Haandskrifter

Kgl. Bibliotek

Gl. kgl. Saml. 843,2°. Samlingspakke. Folioark 20 x 32, 2. Halvd. af 18. Aarh. m. Stubs Digt Nr. 24.

Ny kgl. Sml. 486,2°, Samlingspakke. Som Nr. 3 Folioark 20 x 31,5, 2. Halvd. af 18. Aarh., m. Stubs Digt Nr. 69.

Ny kgl. Sml. 487,2°, Visehaandskr. i Perg. Bind, 20 x 32, 2. Halvd. af 18. Aarh. m. Titel: »Collectio Poesia Qvadrilingvis Eller Samling af Endeel udvolde og smukke Vers Forfattede ved adskillige Leiligheder og som enten aldeeles ikke have tilforn været i Trykken bekiendtgiorte, eller og ere meget rare at bekomme. I Pennen forfattede af adskillige deels berømte og gode Poeter og sammenskrevne baade i det Danske, Franske, Tyske og Latine Sprog. Forsynet med et tilstrekkelig Register«. S. 523-25 Stubs Digt Nr. 71.

Ny kgl. Saml. 492,2°, Afskrift af Rostgaards Digte. Samtidigt Perg. Bind, 20 x 32. S. 276, Stubs Digt Nr. 26.

Ny kgl. Saml. 493 b,2°, Visehaandskr. Halvlæderbind med Skindremme, 20 x 31,5, 2. Halvd. af 18. Aarh. Paa bageste Inderside af Bindet Ejernavne: »Tilhører M. Moses«; »P. Schøningh«. Indeholder flg. Digte af Stub: S. 17: Nr. 42, S. 90: Nr. 13, S, 256: Nr. 70 og S. 290: Nr. 89.

Ny kgl. Saml. 567,2°. »Varia til dansk Historie«, Samlingspakke. I Lægget »Vers« som Nr. 23 Stubs Vers Nr. 55 og som Nr. 13 S. 2 Stubs Digt Nr. 86.

Ny kgl. Saml. 1510,2°, »Vers vedr. Danmark og danske eller af danske«, voksende Samlingspakke. Heri flg. Digte af Stub: Folioblad, 19,5 x 31, Nr. 26 (egenhændig Renskrift af Stub med Rostgaards Paategning dat. Maj 1741), Folioark 20 x 31,5, 1. Halvd. af 18. Aarh., med Nr. 24 og Folioblad 20,5 x 34,2. Halvd. af 18 Aarh., med Nr. 42, 67, 31, 35,41 og Tillæg III.

161

Ny kgl. Saml. 818 b,4°, Visehaandskr., 16 x 20,5. Nyere Papbind, 2. Halvd. af 18. Aarh., m. Titel: »Samling af Endeel Smukke Vers og andre Piecer, Mestendeels i Det Danske Sprog Skrevne af Hvilke, saa vidt det viides, ingen endnu ved Trykken ere Publicerede L Thura«. Heri flg. Digte af Stub: S. 25: Nr. 31, S. 39-41: Nr. 21, 35 og 39.

Ny kgl. Saml. 819m,4°, Samlingspakke. Heri som Nr. 3 foldet Kvartblad 17,5 x 21,5 med 3 egenhændige Digte af Ambr. Stub: Nr. 95-97. Som Nr. 4 Læg paa 4 Blade i 8°, 10 x 15,5, fra Slutn. af 18. Aarh., bl.a. med flg. Digte af Stub: Nr. 113, 44 og 39.

Ny kgl. Saml. 822d,4°, »Samling af en Deel Danske Vers«, 2. Halvd. af 18. Aarh., Bind fra 19. Aarh., 15,5 x 19. S. 50 Stubs Vers Nr. 57.

Ny kgl. Saml. 824b III,4°. Samlingspakke. Oktavhæfte 10 x 16 m. Digte af Wessel og Anekdoter om ham. 2. Halvd. af 18. Aarh. Heri Verset Nr. 57.

Ny kgl. Saml. 860,4°. »Gravskrifter, Vers o.l.«, Samlingspakke. Heri Kvartark 17 x 21 med 2 indlagte Sedler. Indeholder 4 Vers af Stub: Nr. 36-38, 40, egenhændig Koncept.

Ny kgl. Saml. 827,4°, »Conferentzraad Frideric Rostgaards Poetiske Skrifter«. Papirbind, 19 x 23. S. 192 Stubs Vers Nr. 30.

Ny kgl. Saml. 3225,4°. Indeholder 2 Pakker m. ensartet Omslag. Paa den ene af disse Paategning, at den indeholder forskellige ældre Digte m.m. købt i en Blandingspakke paa afd. Pastor Hellemanns Auktion. Heri Hæfte i 4°, 16,5 x 21 cm., fra 2. Halvd. af 18. Aarh. m. 18 Blade med ny Blyantsfoliering. Opr. Omslag af graat Papir. Hæftet indeholder flg. Digte af Ambr. Stub: 2, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 31, 32, 35, 38-40, 43-46, 69, 70, 86. 92, 95, 98, 113. I Noterne betegnet »Hellemann«. Se Indl. S. 50 f.

Ny kgl. Saml. 358,8°. Stambog fra c. 1640 for Christianus Arnisæi, Tværoktav 14,5 x 9. I den senere Del af Bogen er i 2. Halvd. af 18. Aarh. indført Digte, deriblandt S. 194 Tillæg III og S. 244 Stubs Digt Nr. 113.

Ny kgl. Saml. 458,8°, Visehaandskrift, Halvlæderbind, 13,5 x 19. S. 1: »En Samling af moralske philosofiske historiske og comiske Sange skrevne i Aaret 1787«. S. 63 Stubs Digt Nr. 69.

Ny kgl. Saml. 514,8°. 46 Blade m. ny Blyantspaginering, 10 x 16 cm. 2. Halvd. af 18. Aarh. Nyere Indbinding. S. 1: »Arier og andre Poetiske Stykker af Ambrosius Stub«. Langs Inderkanten: »I. Levin«. S. 1-53 Digte af Ambrosius Stub, alle m. samme Hd., derefter S. 54-90 m. anden 162 Hd. forskellige andre Digte. Hæftet indeholder følgende Digte af Ambr. Stub: 2, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 31, 32, 35, 38-40, 42-46, 50, 69, 70, 72, 86, 89, 90, 92, 94-99, 101, 102, 105, 107-109, 111-115. Haandskriftet ejedes paa Fr. Barfods Tid af Sprogmanden Israel Levin. I Noterne betegnet »Levin«. Se Indl. S. 49 f.

Ny kgl. Saml. 517,8°. Visehaandskrift, 10 x 15. Halvlæderbd. fra 19. Aarh. S. 1: »Arier, Sange og Wers samt andre Poetiske Stykker samlede og sammenskrevne ved Carl Leopoldus Brochdorph. København Anno 1783«. Heri flg. Digte af Ambr. Stub: S. 35 Nr. 86, S. 37 Nr. 39 S. 126 Nr. 79 (første Vers), S. 184 Nr. 84 og S. 195 Tillæg III.

Ny kgl. Saml. 923,8°, »Allehaande Poesier fra min [N. C. L. Abrahams'] Farfader«. Uindb., 16 x 21. 2. Halvd. af 18. Aarh. Heri Hg. Digte af Stub. S. 48 Nr. 49 og S. 55 Nr. 39 og 40.

Thott 1529,4°, Samlingspakke. I Læg XVIIII fra 2. Halvd. af 18. Aarh. Stubs Vers Nr. 31.

Thott 1537,4°, Visehaandskrift. 2. Halvd. af 18. Aarh. Papbind, 15,5 x 20. Indeholder flg. Digte af Stub: S. 48 Nr. 21, S. 52 ff. Nr. 35, 39, 52, 58, 49 og 48.

Thott 473,8°, Visehaandskrift, 2. Halvd. af 18. Aarh. Halvlæderbind, 10 x 16. S. 1: »Denne Bog er min H. H. Biernet«. Indeholder af Stubdigte som Nr. 112 Digtet Nr. 89 og som Nr. 117 Verset Nr. 84.

Additamenta 533,4°. Visehaandskrift. 2. Halvd. af 18. Aarh. Titel med nyere Haand: »Haandskrevne Digte, Epigrammer, Paskiller o. s. v.« 16 x 20. Nyt Bind. Fol. 79r de to Impromptuer af Stub Nr. 35 og 31.

Collins Samling 535,4°, Visehaandskrift, Hæfte i nyere Papbind mærket 2, 16,5 x 21, 2. Halvd. af 18. Aarh. Indeholder S. 5-8 følgende Digte af Ambr. Stub: Nr. 22, 31, 35, 95, 39.

Universitetsbiblioteket i Oslo

Oslo Universitetsbibliotek 1464,4°. Heri Folioblad 19 x 23 m. Stubs Digt Nr. 65. 2. Halvd. af 18. Aarh.

Dansk Folkemindesamling

Foto af Haandskrift tilhørende J. J. Espersen m. Titel: »Viise-Bog som tilhører mig underskrevne Johannis Henricus Leegaard«. Paa Bagsiden

163

af Titelbladet: »Begyndt den 20. Augustii 1755«. Oktavbind med Læderbind, paa Forsiden H. H. L. (dvs. Hans Henrik Legaard). Indeholder af Stubdigte Nr. 6 og første Vers af Nr. 11.

Rigsarkivet

Klevenfeldts Samlinger 12: Poul Løvenørn. 2 sammenhæftede Folioark 21 x 32,5 med Stubs Digt Nr. 24.

Landsarkivet, Viborg

Haandskriftsamlingen, tidl. Catharine Kirkes Arkiv i Ribe. Protokol med kongelige Reskripter m.m. Heri f. 224 Stubs Digt Nr. 75.

Ribe Bispearkiv. Egenhændigt Brev til Stiftamtmand G. F. Holstein dat. 5. Juni 1756 med Stubs Digt Nr. 82.

Ribe Katedralskoles Bibliotek

D 25: Stubiana. Indeholder følgende Stykker: 1. 2 sammenhæftede Folioark 20,5 x 33 med flg. Digte af Ambr. Stub: Nr. 17, 24, 31, 33, 35, 42, 43, 46, 50, 60, 75-78, 85, 86, 92. Paa de to sidste Sider er indført et satirisk tysk Digt af Dr. Joachim Lange mod Filosoffen Wolff, et Svar derpaa af Provst Reinbek i Berlin og endelig 4 danske Smaadigte af Rektor Bredal. 2. Kvartblad 15,5 x 20 med Stubs Digt Nr. 91. 3. 2 sammenhæftede Kvartark med Stubs Digt Nr. 71. 4. 2 Kvartark 15 x 20 med Tillæg II: Svar til Calumnianten. 5. 2 sammenhæftede Oktavark med samme Digt. I Noterne er 1. betegnet »Ribe« med Nummer i Parentes, de øvrige Stykker er betegnet »Ribe«. Se Indl. S. 48.

Privateje

Guldbergs Salmebog fra 1780erne i Læderbind m. Spænder i Direktør Holger M. Rasmussens Samlinger. Paa Indersiderne i Bindet to Digte 164 med Navnet Ambrosius Stub under begge Digte, paa forreste Bindside Nr. 118 og paa bageste Nr. 119. Se Indl. S. 68.

Eksemplar af Heibergs »Arier og andre Poetiske Stykker af Ambr. Stub« 1771 tilhørende Redaktør Hans Andersen, Aarhus. Paa Indersiden af Bindet Navnet Christianus Eilschovius. S. 77 er indført Stubs Vers Nr. 76 og S. 78 Nr. 77. Se Indl. S. 68.

Tryk og Udgaver

»Da man spurgte til Thorsinge, At Den Høy-Ædle og Velbaarne Frue Frue Adolphine Christine Rostgaard, Ved en salig Himmelfart Den 16. Augustij Anno 1740. Havde efterladt Sin allerkiæreste Herre Den Høy-Ædle og Velbaarne Hr. Justits-Raad og Lands-Dommer Hr. Christian de Stochfleth, i een høybedrøvet Enke-Stand, Bleve følgende Tanker overleverede til Papiiret Af En Pligt-skyldig Client. Ambrosius Stub. Imprimatur C. Thestrup. Kiøbenhavn, Trykt hos Owe Lynow, Kongel. Universitets Bogtrykker«. Folio. Eksemplar i Rigsark. Haandskriftsaml. Personalhist. Stockfleth. Stubs Digt Nr. 25. Se Indl. S. 20 f.

»Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender« 1752 11. Dec. Nr. 99. Stubs Digt Nr. 71. Se Indl. S. 37 f.

Do. 1753 6. April Nr. 28. Stubs Digt Nr. 72. Se Indl. S. 40 f.

Samuel Simon Weise: Det Danske Syngende Nymphe-Chor. 1ste Samling 1753. Heri som Nr. 1 Stubs Digt Nr. 72.

»Da Hans Kongel. Majest. Vor Allernaadigste Arve Konge og Herre Den Stormægtigste Monarch Kong Friderich den Femte Hans Høye Fødsels-Dag d. 31. Martii 1757 Blev celebrered med Oration og Music paa det Kongelige Gymnasio udi Odense blev dette indsendt fra den bekiente Danske Poët Ambrosius Stub. Odense tryckt hos Peter Wilhelm Brandt«. Folio. Eksemplar i Kgl. Bibl. Stubs Digt Nr. 83. Se Indl. S. 41.

»Danmarks og Norges Oeconomiske Magazin« 1. Bd. Kiøbenhavn 1757. Efter Fortalen, dat. 28. Okt. 1757, Stubs Vers Nr. 84. Se Indl. S. 41.

Fruentimmer- og Mandfolke Tidende 1768. Heri S. 3 som Nr. 10 Stubs Digt Nr. 86.

165

Samling af adskillige Moralske Sange, nye og lærerige Oder og Arier for det smukke Kiøn. Aalborg 1771. Heri S. 22 som Nr. 12 Stubs Digt Nr. 10.

»Moersomme Læse- og Synge- Kabinet indeholder Læseværdige Stykker, samt nye Kiempeviser, andre Viser og Arier, Mørketaler og Sindbilleder etc. Kiøbenhavn 1775«. Eksemplar i Univ. Bibl. S. 12 Stubs Digt Nr. 13.

En meget smuk Nye Sang over det menneskelige Livs Løb, og begynder saaledes: Fødes er vor første Smerte etc. Trykt i Haderslev 1789. Indeholder Tillæg III.

»Kiøbenhavns Aften-Post« 1790 Nr. 46. Stubs Digt Nr. 69 V. 3 og 5.

»Ikkun Tanker til en altid behagelig Eftertanke i December Maaned 1792 og fremdeles«. S. 10. Digtet Tillæg III.

Hesperus III (1820) S. 301 Stubs Digt Nr. 24. Se Indl. S. 46.

[T. S. Heiberg]: »Arier og andre Poetiske Stykker af Ambr. Stub. Kiøbenhavn 1771. Trykt hos H. J. Graae, Boende ved Gammel Strand«. Indeholder Digtene 2, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 31, 32, 35, 38-40, 42-46, 69, 70, 72, 86, 89, 90, 92, 94-99, 101, 102, 105, 107-109, 111-115. I Noterne betegnet »Heiberg 1771«. Se Indl. S. 49.

[T. S. Heiberg]: »Arier og Sange. Første Bind. Bestaaende af et par Hundrede Sange. Kiøbenhavn 1773. Trykt og bekostet af H. J. Graae, boende Knabro-Strædet Nr. 70«. Indeholder Digtene 2, 5-17, 20, 23, 38, 44, 57, 59, 70, 86, 88, 89, 92. Se Indl. S. 51 ff.

[T. S. Heiberg]: »Arier og Sange. Anden Deel. Bestaaende af to Hundrede og Firsindstyve Stykker. Kiøbenhavn 1777. Trykt og bekostet af H. J. Graae, boende i Knabroe-Strædet i No. 70«. Indeholder Digtene 31, 32, 35, 42, 45, 66, 69, 84, Tillæg III. Se Indl. S. 51 ff.

[Christian Stub]: »Arier og andre Poetiske Stykker af Ambrosius Stub. Andet, rettede og forøgede Oplag. Odense 1780. Trykt i det Kgl. Privil. Adresse-Contoirs Bogtrykkerie«. Tilegnet Grev Friderich af Ahlefeldt. Indeholder Digtene 2, 5-7, 11, 13, 17-19, 21, 23, 24, 27, 31, 32, 35, 38-40, 42-47, 57, 59-61, 68-70, 72, 74, 84, 86-88, 90-117. I Noterne betegnet »Chr. Stub 1780«. Se Indl. S. 53 ff.

»Anhang til Ambrosii Stubs Poetiske Tanker af Christian Stub. Odense 1782. Trykt i det Kongel. Privil. Adresse-Contoirs Bogtrykkerie«. Tilegnet Kammerherre Friderich Juel til Thaarsinge. Med »Anhang af Christian Stub«. Indeholder Digtene 4, 8-10, 12-16, 20, 22, 34, 48-51, 166 53, 58, 62, 63, 65, 66, 71, 83. I Noterne betegnet »Anhang 1782«. Se Indl. S. 55 ff.

»Ambrosius Stubs samlede Digte, Tredie Udgave besørget ved Frederik Barfod Kiøbenhavn. Forlagt af Samfundet til den danske Litteraturs Fremme«. 1848-1852. XCVIII + 203 Sider. Indeholder 95 Digte. I Noterne betegnet »Barfod III«. Se indl. S. 58 f.

»Samlede Digte af Ambrosius Stub. Fjærde Udgave. Besørget ved Frederik Barfod. Forlagt af G. E. C. Gad«. 1878. VI + 138 Sider. Indeholder 105 Digte. I Noterne betegnet »Barfod IV«, men citeres kun, hvor Udgaven har Noter. Se Indl. S. 59.

»Samlede Digte af Ambrosius Stub, Femte Udgave besørget ved Frederik Barfod. Forlagt af G. E. C. Gad 1879«. Indeholder 105 Digte. I Noterne betegnet »Barfod V«, men citeres kun, hvor Udgaven har Noter. Se Indl. S. 59.

»Ambrosius Stub. Samlede Digte. Udgivet ved Henning Fonsmark«. Hans Reitzels Forlag. 1961. Indeholder 108 Digte. I Noterne betegnet »Fonsmark«. Se Indl. S. 59 f.

Gravskrifter

Tavle i Køng Kirke over Morten Stubs Svigerforældre Christopher Hansen i Stormgaard, d. 1715, og Hustru Kirsten Pedersdatter, d. 1730. Se Nr. 3.

Tavle smst. over Morten Stub, d. 1725, og hans Hustru Karen Møller, d. 1743. Se Nr. 29.

Tavle i Vedtofte Kirke over Karen Møllers anden Mand Hans Giislef, d. 1741. Se Nr. 28.

Tavle i Verninge Kirke over Ambrosius Stubs Svoger Pastor Schyth, d. 1756. Se Nr. 81.

I Noterne til Digtene henvises til følgende litterære Arbejder ud over de allerede nævnte:

Sperontes (Scholze): Singende Muse an der Pleisse. Leipzig 1741 (ældste Udg. 1736).

167

P. N. Thorup: »Rector Falsters Biographie« (Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Ribe 1828).

A. P. Berggreen: Folke-Sange og Melodier III 1845.

J. Kinch: »Bidrag til Ambrosius Stubs samlede Digte efter nye Kilder« (Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner i Ribe Kathedralskole Juli 1854). I Noterne betegnet »Kinch«.

C. F. Bricka: Historisk Tidsskr. 4. Rk. VI S. 10 Note 3, 1877-78.

R. Mejborg: Gamle danske Hjem 1888.

A. D. Jørgensen: »Ambrosius Stub« (Dansk Tidsskr. 1898 S. 1 og Historiske Afhandlinger III 1898 S. 464). I Noterne betegnet »A. D. Jørgensen« med Sidetal efter Hist. Afhandlinger.

P. Severinsen: »Smaating af Ambrosius Stub« (Dania VIII 1901 S. 58).

O. Andrup: »Vel født er vel en Trøst«. Danske Studier 1909 S. 216.

H. Trier: Ambrosius Stub, Udvalgte Digte 1912.

Samme: Digterisk Fællesgods, Tilskueren 1921, S. 356 f.

G. L. Wad: Et Impromptu af Ambrosius Stub og andre Vers, Fra Fyens Fortid III, 1921, S. 204 ff.

P. Severinsen: »En Variant« (til »Kongen opnaa snehvid Alder«). Danske Studier 1922 S. 75.

Ad. Clément: »Et Patriotisk Ynske« Svar paa foreg. (Danske Studier 1922 S. 178).

Th. A. Müller: »Om Ambrosius Stubs Liv og Personlighed« (Festskrift til Kristian Erslev 1927 S. 409 og i Afhandlinger i Udvalg 1945 S. 176).

Vilh. Andersen: Illustreret dansk Litteraturhistorie II 1934. I Noterne betegnet »Vilh. Andersen«.

H. Brix: Analyser og Problemer I 1933.

Samme: Danske Digtere 3. Udg. 1951.

Samme: Ambrosius Stub 1960.

T. Vogel-Jørgensen: Bevingede Ord, 1940, Sp. 595.

F. J. Billeskov Jansen: Danmarks Digtekunst II 1947, 2. Udg. 1964.

Samme: Den danske Lyrik før 1800, 1963,2. Udg. 1967.

Samme: Dansk Litteratur Historie (Politikens Forlag) I 1964.

B. Kornerup: Fra Ambrosius Stubs sidste Aar, Kulturminder 1952 S. 38 ff.

Jørgen Ottosen: »Nogle Brix-Konjekturer til Ambrosius Stub« (Danske Studier 1962 S. 106). I Noterne betegnet »Ottosen«.

E. Kroman: Ambrosius Stub og hans ærøske Forbindelser 1967.

168
169

Oversigt

over Forholdet mellem Rækkefølgen af Digtene i Udgaven og Rækkefølgen i de vigtigste Haandskrifter og tidligere Udgaver

170

Levin Heiberg Chr. Stub Hellemann
1 Borrichii sic alma domus
2 Gid den faae Skam 34 34 47 11
3 Paa denne Steen
4 Endog til Brude-Seng
5 Min eene kiære 24 24 37 22
6 Oprigtighed, min Fryd 59
7 Jeg lever jevnt fornøyet 21 21 34 10
8 Bestandighed er rar
9 Trofasthed er den Dyd
10 Spring, Hierte
11 Hierte Ven! vi ere lige 17 17 30 9
12 Uskyldig Tidsfordriv
13 Jeg har kun Dyden kiær 20 20 33 7
14 Du deylig Rosen-Knop
15 See, Skiønhed er en Skat
16 Skal Dahlens Lillie
17 Medgangs Ven 19 19 32 8
18 Som en nøysom jeg foragter 54
19 Er mit Hiem end ey saa nær 27
20 Haab ikkuns! Haab kuns
21 Nærværende Anton 21
22 Her holdes Vare fal
23 Den kiedsom Vinter 22 22 35 12
24 Man har for nylig hørt 67
25 Vor brave Stochfleth sad
26 Toe Rigers Fader Selv
27 Jeg lever vel tilfreds 57
28 Man saae ham al sin Tid
29 Gak Leser og betragt
30 Her seer jeg Tiiden har
31 Vor Neubergs Bryst 32 32 45 16
32 Reen Handel og Vandel 28 29 42 15
33 Skal skaalen tømmes ret
34 Saa stiger dyb Forstand
35 Ved Vinen den klare 31 31 44 17
36 Stadfæst dit Forsyns Verk
37 Adam var min første Fader
38 Hver tiime er forgylt 27 27 40 5
39 Af 3 er den eene 36 36 49 18
40 Af tre blev dend ene 37 37 50 19
41 Tiden løber som en Floed
42 Rare Printz 33 33 46

171

Anhang Arier
og S.I
Arier
og S. II
Ribehs. Barfod III Barfod
IV og V
Fonsmark
77 53 52 53
S. 197 99 101
6 64 65 64
160 47 46 47
57 39 38 39
55 37 36 37
16 72 40 39 40
17 73 41 40 41
18 74 42 41 42
75 48 47 48
19 106 52 51 52
20 107 (a) 36 35 36
21 107 (b) 44 43 44
22 105 43 42 43
23 66 45 44 45
112 3 35 34 35
38 37 38
34 33 34
24 76 31 104 107
80 83 80
14 89 90 89
189 46 45 46
8 62 62 62
94 103 106
51 50 51
S. 196 98 100
197 4 70 73 70
269 67 70 67
13 85 95
3 81 84 81
193 12 69 72 69
110 66 69 66
72 75 72
73 76 73
56 11 58 57 58

172

Levin Heiberg Chr. Stub Hellemann
43 Du lille Ande Noer 35 35 48 20
44 Jeg laver tynd Caffe 29 28 41 14
45 Græm Dig aldrig 30 30 43 24
46 Her findes Hierter nok 38 38 51 21
47 Verden er et Flyve-Sand 52
48 Nei den Ræson var syg
49 Min Brude-Seng blev reedt
50 En fremmed Medicus 43
51 O rige Nøisomhed
52 Jeg er ey død endnu
53 Hin Samson slog paa Land
54 Efter Ærter
55 Gak bort, Nord-Vest
56 Tjen ærlig, vel og tro
57 Fødes. Græde. Svøbes. Ammes 53
58 Din Qvindes Skiærs-Ild
59 Nu er jeg befriet 65
60 Begierlighed, saa bøi dit Knæ 63
61 Her bragte Tiden en Pocal 64
62 Herop vor Glædskabs danske Flag
63 Her er jo Fred
64 Her skiuler Muld og Nat
65 Hvi har min Moder giftet sig
66 Forhadte Navn af Toldforpagter
67 See Himlen skienkte Os
68 Lad Krig fornøye Potentater 61
69 Er nogen, jeg er glæde riig 23 23 36 13
70 Ey saa hvi tripper du 25 25 38 23
71 Vor stoere Falsters Liv
72 Toe Rigers Velfærds Fødsels Dag 26 26 39
73 Her sover da Dit Støv
74 Vi har alle den samme Troe 62
75 I Dyder bandt min Siæl
76 Er Daasen ikke rar og Net
77 Jeg er et Hoved uden Krop
78 Mand, Mand, Mand
79 Vel født er vel en Trøst
80 Jeg staar paa mine Fødder
81 Oprigtig Herrens Fygt
82 De viiser, som man seer
83 Her glæde sig, hvad der kan glædes
84 Kongen opnaae Snee-hviid Alder 60

173

Anhang Arier
og S. I
Arier
og S. II
Ribehs. Barfod III Barfod
IV og V
Fonsmark
5 71 74 71
199 56 55 56
270 68 71 68
7 74 77 74
75 78 75
7 82 82
9 84 84
13 6 88 89 88
10 86 87 86
15 79 82 79
90 90
91 91 91
92 92 92
90 95 105 108
8 83 86 83
127 50 49 50
15 76 79 76
77 80 77
1 59 58 59
12 87 88 87
61
11 85 85
25 37 65 66 65
55 54 55
111 54 53 54
144 49 48 49
5 63 64 63
60 59 60
63
78 81 78
10 94 96
14 95 97
17 97 99
16 96
93 93 93
98
S. 197 100 102
S. XXXIX 67 94
2 61 60 61
266 57 56 57

174

Levin Heiberg Chr. Stub Hellemann
85 Da mangel har forvoldt
86 Hvad vindes ved Verdens 16 16 26 2
87 Saa sortnes vort Levnets 55
88 Uforsagt hvordan min Lykke 56
89 Vaare Dage løbe fage 41 42
90 Jeg seer dit Konstverk 39 39 24
91 O! min Siæl du gaaer og vanker 16
92 Hvi render I Verdens Olympiske Gecke 18 18 31 6
93 Her slaaer jeg ald min Sorg 58
94 Hvad Regner Naturens Randsagere op 2 1 1
95 Før din hellig Lyst blev syndig 4 3 3 1
96 Høye Gud! Vort Fald, des verre 5 4 4
97 O du dybe Fald og Vaade 6 5 5 og 28
98 Bedrøvet Verdens Glæde 7 6 6 3
99 I hvad min Talsmand læd 42 (V. 4) 41 (V. 4). 17
100 Var Jesus end paa Korset bragt 18
101 Een Røver og til Paradis 13 13 19
102 O! høye Raab 14 14 20
103 Kan Tørstens Brand 21
104 De Prophetiers lange Regning 22
105 Lyksalig endte Da 15 15 23
106 Ach! hvi har jeg dog saalænge 13
107 Vel an, endskiønt jeg skal 10 9 9
108 Op af Synden 9 8 8
109 Jesu Kors lad eene blive 8 7 7
110 Ach hører Himlens Ord 14
111 Eya! hvor Synden trykker 11 11 11
112 Et varigt Vel er dog engang at finde 12 12 12
113 Giv Sag og Søgsmaal 1 10 10 4
114 Vel dig din Sag er god 40 40 25
115 Seer jeg Naadens Frelser Mand 3 2 2
116 Jeg er fornøyet med min Gud 29
117 Seer det end for dig dunkelt ud 15
118 Hvad er vor Glæde dog
119 Bort Jordisk Sorg

175

Anhang Arier
og S. I
Arier
og S. II
Ribehs. Barfod III Barfod
IV og V
Fonsmark
1 68 105
87 9 27 27 27
28 28 28
69 29 29 29
56 30 30 30
26 26 26
32 31 31
91 2 33 32 32
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
13 13 13
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 10 10
11 11 11
12 12 12
14 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
21 21 21
22 22 22
23 23 23
24 24 24
25 25 25

176