Stub, Ambrosius Uddrag fra Digte

Ach! hvi har jeg dog saalænge Nr. 106
Ach hører Himlens Ord - 110
Adam var min første Fader - 37
Af tre blev dend ene, dend anden dog lug - 40
Af 3 er den eene den anden ey lig - 39
Bedrøvet Verdens Glæde - 98
Begierlighed, saa bøi dit Knæ - 601
Bestandighed er rar - 8
Borrichii sic alma domus - 1
Bort Jordisk Sorg - 119
Da mangel har forvoldt, Clienten ey betaler - 85
De Prophetiers lange Regning - 104
De viiser, som man seer, Enhver et naadigt Øye - 82
Den kiedsom Vinter gik sin gang - 23
Din Quindes Skiærs-Ild var dit Helved alle Dage - 58
Du deylig Rosen-Knop - 14
Du lille Ande Noer - 431
Efter Ærter - 54
En fremmed Medicus i Lægekunsten øvet - 50
Een Røver og til Paradis - 101
Endog til Brude-Seng er Middel-Veien sikker - 4
Er Daasen ikke rar og Net - 76
Er mit Hiem end ey saa nær - 19
Er nogen, jeg er glæde riig - 69
Et varigt Vel er dog engang at finde - 112
Ey saa hvi tripper du saa fast - 70
Eya! hvor Synden trykker - 111
Forhadte Navn af Toldforpagter - 66
Fødes. Græde. Svøbes. Ammes Nr. 57 og Till. III
Før din hellig Lyst blev syndig Nr. 95
Gak bort, Nord-Vest - 55 177
Gak ind, ô Siæl, gak ind! om du vel har i Sinde Tillæg IV
Gak Leser og betragt din egen Død og Grav Nr. 29
Gid den faae Skam der slaaer i dag - 2
Giv Sag og Søgsmaal, naar du vil - 113
Græm dig aldrig; thi det svier - 45
Haab ikkuns! Haab kuns! bekymrede Hierte - 20
Her bragte Tiden en Pocal - 61
Her er jo Fred - 63
Her findes Hierter nok, her findes 10 for Et - 46
Her glæde sig, hvad der kan glædes - 83
Her holdes Vare fal - 22
Her seer jeg Tiiden har - 30
Her skiuler Muld og Nat en Konges Værdig Dotter - 64
Her slaaer jeg ald min Sorg reent hen i Veyr og Vind - 93
Her sover da Dit Støv udi sin Jorde-Blee - 73
Herop vor Glædskabs danske Flag - 62
Hin Samson slog paa Land en Løve, som var bister - 53
Hierte Ven! vi ere lige - 11
Hvad er vor Glæde dog - 118
Hvad Regner Naturens Randsagere op - 94
Hvad vindes ved Verdens vidtløftige Hav - 86
Hver tiime er forgylt - 38
Hvi døde du saa snart, du lille Ande-Noor - 43 II
Hvi har min Moder giftet sig - 65
Hvi render I Verdens Olympiske Gecke - 92
Høye Gud! Vort Fald des verre - 96
I Dyder bandt min Siæl - 75
I hvad min Talsmand leed - 991
Jeg er ey død endnu, jeg ligger kun og luurer - 52
Jeg er et Hoved uden Krop - 77
Jeg er fornøyet med min Gud - 116
Jeg har kun Dyden kiær - 13
Jeg laver tynd Caffe - 44
Jeg lever jevnt fornøyet - 7
Jeg lever vel tilfreds - 27
Jeg seer dit Konstverk store Gud - 90
Jeg staar paa mine Fødder - 80 178
Jesu Kors lad eene blive Nr. 109
Kan Tørstens Brand fortørre den - 103
Kongen opnaae Snee-hviid Alder - 84
Lad Krig fornøye Potentater - 68
Lyksalig endte Da! min Frelser sine Dage - 105
Man har for nylig hørt Kanoners hule Torden - 24
Man saae ham al sin Tid - 28
Mand, Mand, Mand - 78
Medgangs Ven har lært at smiile - 17
Min Brude-Seng blev reedt i Muld - 49
Min eene kiære - 5
Misundelse bøy her dit Knæ - 60 II
Nei den Ræson var syg, der knæler strax og falder - 48
Nu er jeg befriet for Kierligheds Pagt - 59
Nærværende Anton og Anna hands Brud - 21
O du dybe Fald og Vaade - 97
O! høye Raab, hvis lige aldrig hørtes - 102
O! min Siæl du gaaer og vanker - 91
O rige Nøisomhed - 51
Op af Synden - 108
Oprigtig Herrens Frygt, foruden Svig og Sminke - 81
Oprigtighed, min Fryd - 6
Paa denne Steen de Naune staa - 3
Prent selv Immanuel - 99 II
Rare Printz! toe Kongers glæde - 42
Reen Handel og Vandel florere i Landet - 32
Saa sortnes vort Levnets den blideste Dag - 87
Saa stiger dyb Forstand til norske Klippers Toppe - 34
See Himlen Skienkte Os Kong Friderich den Femte - 67
See, Skiønhed er en Skat - 15
Seer det end for dig dunkelt ud - 117
Seer jeg Naadens Frelser Mand - 115
Skal Dahlens Lillie af Foragt - 16
Skal skaalen tømmes ret - 33
Som en nøysom jeg foragter - 18
Spring, Hierte! spring forbi de Døre - 10
Stadfæst dit Forsyns Verk, det huus o fromme Gud - 36 179
Tiden løber som en Floed Nr. 41
Tjen ærlig, vel og tro - 56
Toe Rigers Fader Selv og Moder seer mand stige - 26
Toe Rigers Velfærds Fødsels Dag - 72
Trefoldig Nar tredobbelte Tillæg II
Trofasthed er den Dyd, jeg søger Nr. 9
Uforsagt hvordan min Lykke - 88
Uskyldig Tidsfordriv jeg har - 12
Var Jesus end paa Korset bragt - 100
Ved Vinen den klare - 35
Vel an, endskiønt jeg skal - 107
Vel dig din Sag er god - 114
Vel født er vel en Trøst - 79
Verden er et Flyve-Sand - 47
Vi har alle den samme Troe - 74
Vor brave Stochfleth sad forleeden Dag saa eene - 25
Vaare Dage løbe fage - 89
Vor Neubergs Bryst - 31
Vor stoere Falsters Liv fandt just i Død sin Vinding - 71