Palladius, Peder WI Tro alle sammen paa en Gud

En anden Sang om vor Christelige
Tro/ ret aff Tydsken/ vdset paa Danske/ oc siungis
met de samme noder/ wi tro
alle Sammen etc.

WI Tro alle sammen paa en Gud/
Himmelens oc Jordens Skabere/
Som gaff sig til en Fader god/
Paa det wi hans Børn skulde vorde/
Hand vil oss altid vel nære/
Liff oc Siel oss vel beuare/
Al wlycke vil hand aff styre/
Inted ont skal oss vederfare/
Hand sørger for oss/ Strider oc vocter dag oc nat/
For det staar altsammen i hans Mact.

Wi Tro ocsaa paa Jesum Christ/
Hans enborne Søn/ vor Herre/||
Som euig er hoss Faderen vist/
Lige Gud/ aff Mact oc ære/
Aff Maria ren Jomfrue/
Lod sig it sant Menniske føde/
Ved den Helligaand i Troen/
For oss/ wi som vaare lagde øde/
Paa Kaarssit hand døde/ Oc aff Døden igen opstod/
for det er alt sammen skeet ved Gud.

395

Wi Tro/ oc paa den Helligaand/
Gud met Fader oc met Søn/
Som er alle bedrøffuedis Trøstermand/
Oc met gaffuer pryder hand menniskens køn
Den gantske Christenhed paa Jorden/
holder i it sind/ oc lige Samfund/
Alle Synder her forladne vorde/
Legemet skal igen leffue karsk oc sund/
effter denne elendighed/ Er oss met glæde bered/
It andet Liff i Euighed.
Finis
Pet. Pall: