Palladius, Peder Huo som vil salig udi Verden leffue

Den samme CXXVIII. Psalme/ om
Guds veisignelse vdi en Gudfryctig Hussholdning.
D. Petrus Palladius.

1. Huo som vil salig udi Verden leffue/
I Herrens ords oc fryct skal hand sig øffue.

2. Den euige Herre Gud skal hand oc dyrcke/
I troen til hannem sig altid styrcke.

3. Vilt du ocsaa leffue met Gud oc ære/
Aff dine hænders arbeide skalt du dig nære.

4. Fructsommelig skal oc din Hustru være/
Som it Vintræ mange vindruer mon bære. ||

5. Oc skulle dine Børn deilige oc rene
Om dit bord side/ som Oliue grene.

6. Saa skal den mand aff gud velsignet være/
Som hannem hjertelig vil frycte oc ære.

7. Herren skal dig oc lenge i Verden spare/
Oc altid met sit salige Ord beuare.

8. At du maat see dine Børnebørn vden skamme/
Oc siden Israels fred euig anamme.

9. Her til beslutte wi nu allesammen/
Sigendis huer aff hiertet/ Amen Amen.