Palladius, Peder Sandelig Gud er Israel god oc naadig

DenLXXIII. Psalme. Quam bonus
Israel Deus.
D. Petrus palladius.

Denne Psalme saa vdrimet/ om de wgudelige Mammons trælle/ som ere Aagerkarle/ Kornpuger/ Voldsmend/ oc andre gerige halse/ den rige Fraadzeris stalbrødre/ om deris leffnit oc lycke/ fig oc gerighed/ om deris endeligt/ oc om den stød oc forargelse/ som de fromme fattige Christne faa aff saadane wgudelige Stympers omgengelse/ Siungis met de Noder som den wgudelig sequentz/ Aue præclara/ bleff siungen met i
Paffuedommen. Gud giffue huer naade
til at rette sig/ Amen.
M. D. liiij.

1. Sandelig Gud er Israel god oc naadig||
huo som vil aff hiertet sin tro beuare.
Men all min mod begynte som min Fod at skride oc falde
ieg vaar i liffs oc Sielens fare

374

2. For ieg bleff vred og haftig
paa hine stolte Brasker
der ieg saa den store lycke
der gaa dem vel
foruden skel
hine ugudelige||
som mig kan tycke.

3. Til Gud sette de icke lijd
de frycte sig icke for dødsens tid
Men som it Slaat baade fast oc sterck
saa de ret aldrig it Hoffuit verck
men ere fri for sorg oc vaande

4. Derfor ere de saa glade
at giøre andre || skade
saa driffue de deris spil
for Rigdom falder dem til
375 de ere hoffmodig oc stolte offuer maade

5. Met spot oc spe alleting foracte de
huad de tencke paa
maa strax for sig fremgaa.
Huad de monne tale oc andre befale
det maa den menige mand all tage ved
lige || som det vaar kommit fra Himmelen ned
Derfor maa den fattig holde sig til dem
for hand er trengt til dem.

6. See saadanne ere de ugudelige
som i Verden sige
riffue oc kratte at de kunde io bliffue rige.
376 Huad skal ieg mere sige?
Der ieg de saa da skred min Fod
oc ieg || vilde være deris lige.

7. O min Gud
dersom ieg da haffde brudet dit bud
som du gaffst mig
da haffde ieg fortørnit dem som tro paa dig
O Herre Gud

8. Jeg tog mig for udi mit sind
oc gick hen op i Templen ind.
Der fick ieg at høre
|| at de staa paa fuld løssn grund
oc at deris endeligt den er ond
Dieffuelen dem bortfører.

9. Derfor vil ieg nu bliffue althoss min Gud
frycte hannem oc holde hans bud.
O Herre tag mig ved din høyre haand
oc leeed mig til Himmerige
mit rette Færneland
Amen