Palladius, Peder Menniske vilt du mig høre

Menniske vilt du mig høre etc.
D. Petrus Palladius.

1. Menniske vilt du mig høre
ieg vil dig vnderuise
dit hierte o mund at røre
Gud skalt du loffue oc prise.

2. Vilt du dig rette oc bedre
Imod din skaber oc Gud/ ||
Da merck at dine Forfædre
Adam oc Eua de brøde hans Bud.

3. Der de dig Dieffuelen saalde/
I Synden bleffst du nedsenckt/
Guds Bud kant du ey holde/
Din gantske Natur hun er forkrenckt.

4. Huad Gud dig monne befale
Det er Ti tusind pund/
Dem kant du icke betale
Huercken met gierninger hierte eller mund.

5. Vilt du dig ret besinde
Om all din art oc natur/
Da faar du det at finde
At Adams Eble vaar beeskt oc surt.

349

6. Du kant det icke fordrage
Men sette dig der vdi mod/
I alle dine liffuis dage/
Alt met dit arme Kiød oc blod.

7. Her skalt du tage dig vare
Alt for frimodighed/
At du skalt icke forfare
Aff skrømpterij oc Hoffmodighed.

8. Thi lad du dig indlede
I Skolen ved Moysi low/
Oc met Sancte Peder begræde
Dine Synder/ aff gantske hierte oc hu. ||

9. Du skalt oc icke falde
Fra Gud vdi noget Mishaab/
Men du skalt lade dig kalde
Ved Euangelij røst oc raab.

10. Oc strax alt met det første
Din Synd den vorder dig leed/
Da skalt du hungre oc tørste
Effter Christi Retfærdighed.

11. Thi Christus monne oss kalde/
Som hand er Liffsens brønd/
Kommer hid til mig alle
Som ere besuarit met sorrig oc Synd.

12. Som nu i kinder ere blege
Aff Synd oc Sorrigfuld mod/
Jeg vil eder alle vederquege/
Oc skencke min Aand oc Vand oc Blod.

13. Disse ord maat du begribe
Alt met en stadig tro/
Om du vilt salig bliffue/
Oc faa den euige glæde oc ro.

350

14. Som Peder oc Magdalene
Der de komme i Syndsens nød/
De flyde til Jesum allene/
Oc strax vndflyde den euige død.

15. Saa faar du fred oc huile
Met en god Samuittighed/ ||
At du tørst icke tuile
Paa Himmerige glæde oc salighed.

16. Nu skalt du være den bæste
Met hielp oc trøst oc raad/
Imod din broder oc Neste/
Som flyer til dig met suck oc graad.