Palladius, Peder Hielp oss O HERre Jesu Christ

Den XIV. Psalme/ Eructauit etc .
Vor Herris Christi Brude Vise.
D. Petrus Palladius.
Til Læseren.

DEr faare er denne Merckelig oc Trøstelig Christi Brudpsalme paa rim vdsæt/ at erlige Quindfolck/ Fruer oc Jomfruer/ Dannequinder oc gode Møer/ kunde bruge den til || gaffns oc til Guds ære/ at siunge Brude til seng met/ lige vnder de samme noder/ som den tvgudelig Brudeuise/ ved naffn Mariskiold bleff seduonlige siungit met/ oc hør
hen til Helligens paakald/ oc er der faar afflagt/
at Gud skal icke mere der aff
fortørnis.

1. Hielp oss O HERre Jesu Christ
Gud Faders søn
vor eniste frelsermand foruist
oc altid hør vor bøn
saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.

2. Nu ville wi siunge en vise/
I denne Stund/
Vor Konning der met at prise/
Vdaff ret hiertens grund/ ||
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.

364

3. Du est den deiligst i Verden er/
Baade mild oc blid/
Der for haffuer Gud dig saare kier/
Alt ind til euig tid/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.

4. Du veldige Først/ baade klog oc viss/
Bint op dit Suerd/
Thi du est prydet met loff oc priss/
Oc est det fulduel verd/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.

5. Lycksalig est du i din Herlighed/
For sandheds ord/
Oc vnderlig gierninger oc Salighed/
Din høyre haand haffuer det giort/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.

6. Dine ord ere skarpe som pile/
I hiertit ind/
Da monne de sig først huile/
De dræbe oc døde dine Fiender/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.

7. O Herre Guds Søn som himmelen reger
Til euig tid
Da bliffuer dit Rige oc Kongelig spir/
Met loff oc priss giør du din flid/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.

8. De onde dem haffuer du intet kier/
Men de Retuise/
Thi skencker Gud dig sine gaffuer fler/
End hand dine brødre beuiste.
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.

365

9. Dine Klæder de lucte aff dyrebar Mirr/
En Kongelig sed/
Alt naar du ganger aff Høyelofft neer/
Vdi din Herlighed/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.

10. Her dantze de Jomfruer baade skøne oc blide
Oc Sallen er fuld/
Din Brud staar ved din høyre side/
Prydet met Perler oc Guld/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.

11. Min Daatter du skalt icke forsømme
At høre mine ord/ ||
Oc der vdoffuer forglemme/
Dit Folck oc Faders gaard.
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.

12. Kongen vdaff din deylige mod
Bær lyst: oc glæde/
For hand er Gud oc Herre god/
Hannem skalt du tilbede.
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.

13. Der kommer til dig baade quinder oc mend
De Rigiste/
De skencke dig gaffuer huer oc een/
Oc Folcket disligeste/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.

14. Du est vor Konningis Daatter ven/ Saa ærefuld/
Dine Klæder ere besæt omkring/
Alt met det røde Guld/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.

366

15. I kaastelige Klæder oc herlige Bram/
Til Kongen ind
Dine Jomfruer følge dig erlige fram/
Oc tiene dig effter dit sind/ ||
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.

16. Dine Jomfruer føre sig vdi skarlagen skind/
Met glæde oc fryd
Gaa de til Kongen i Høyelofft ind/
Altsammen met ære oc dyd/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.

17. Dine Børn voxe op met ære oc tuct/
Offuer alle dem Fædre
I Verden saa vide at giøre fruct/
Oc Førster der at være/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.

18. Her ville wi ende vor Vise/
Dit hellige Naffn
Det ville wi loffue oc prise/
Oss alle til gaffn/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.