Baggesen, Jens Labyrinten paa Rim

Labyrinten paa Rim.

Til Grev Adam Moltke.
1790.

Paa Reiser, tænkte jeg, man lærer eet og andet,
Og, naar man kommer holden hiem,
Trods Farerne paa Jorden og paa Vandet,
Saa kan man etonnere Fødelandet
Med Kundskab, med sig selv, og dem.

Jeg ei bestemme vil, om jeg har reiset meere
For - andre, eller mig - at etonnere.

Ad verbum etonner vil jeg erindre blot,
At intet Ord paa Dansk det ret kan give
(Det Land, vi reiser i, forstaaer det got).
Først naar jeg kommer hiem, vil Gud, i Live,
Skal jeg see til, med største Flid
Det at omskrive -
Dertil jeg nu har ingen Tid.
Jeg her saa got som mundtlig pludrer,
Ved Hielp kun af en Blyantpen,
Hvad Rimet felv mig forefludrer,
For at fornøie dig, min Ven!
Du bad mig, rime dig min hele Reise,
Mens her nu til Paris vi deise -
Jeg i det mindste vil - berime den.
44 Fra Kiøbenhavn paa Vand til Kiel jeg kom,
Og saae en Hoben Bølger rundten om;
Fra Kiel til Lybek gik det over Landet,
Her saae jeg Træer, og ikke noget andet;
Fra Lybek og til Hamborg saae jeg ei,
Saa vidt jeg husker, meer end bare Vei.
Jeg blev paa den bestandig ved at plire
saa længe, til jeg øined Hamborgs Spire.

Det gamle 'Rusalem jeg fandt i denne By -
To Bøsseskud derfra - det ny.

Og Vierlands Haver satte mig t Stand
Til rigtig at bedømme Kanaans Land;
Dog, da jeg Christen er, og ikke Jøde,
saa keedte det mig alt ttldøde.

Jeg skyndte mig derfra til Lyneborg,
Og drukned der i smukke Døttres Blikke
Min smerte, Keedsomhed og Sorg.

I Celle nytted dette Middel ikke;
De skiønneste laae slukt' i denne Borg.*)

Uendelige Heder kom jeg over
I Tydsklands-Jammerdalen til Hannover.

Her saae jeg mig i nogen Tid omkring,
Og fandt en Hoben høist westphalske Ting -
Jeg tog et Silhouet af Baron Knigge,
Og alt det andet lod jeg ligge.

Jeg gaaer en Fæstning om, og rundt forbi,
Af Had til bitterlig Kakophonie,**)

* * 45

Saa meget meer, da med Herr Weber siden
Jeg drukned reent t Orphisk Harmonie.
Han komponeerte mellem tre og fire
I tonefalig Suus og Duus
Arions sønderbrudte Lire,
Crods Larmen i det næste Huus.
Det kaldte du for musikalskt at svire. -
Men da vi siden giennem Hessen gik,
God Nat Musik!

Først paa Maynstrømmen klang i Graad og Latter
Den brustne Harpes Strænges Sangbund atter;
Gud veed, om den vil klinge meer,
Før Offeret paa mit nedbrudte Leer.

I Mainz jeg færdig var af Fryd at daane,
Da jeg i denne By fik Øie paa
Den levende velsignte Maane,
Man under den livløse saae
For noget siden rundt om Jorden gaae.*)
Den loved mig, hvis snart dertil blev Føre,
Den Tour engang med mig at giøre.

Med Hovdet fuldt af denne Plan
(Hvormed det gaae, for Resten, som det kan)
Jeg, som du veed, med dig gik videre paa Jorden,
Til over Knæerne i Viin,
Langs med den overgivne Rhin,
Der næsten bindegal var vorden.

I Heidelberg jeg ei var rigtig glad;
I Kroppen havde jeg for megen Qvide,
Og, skiøndt den gamle Viin jeg vel gad lide,
Gad jeg dog ikke see dens store Fad.

* 46

Men da jeg, ganske siæle-keed af Kroppen
(Der fast i Krampe skildtes ad),
Saa snart som mueligt himle gad,
Saa kravled jeg i Straszborg op til Toppen,
Og saae - jeg husker ikke længer hvad. -
Saa meget jeg erindrer kun, at Øiet,
Paa Pynten der, skiøndt spiret er defekt,
Var med den øvrige ret artige Prospekt
Ret vel fornøiet.

Jeg siden, blandt Ruiner paa Ruin,
Selv halvveis ruinert, og skranten,
Og vranten,
Trods al min Ruus af Frihed og af Viin,
Saae mange Ting, hvorom forgiæves leder
Eens Blik paa Kortet hiemme ved eens Bord:
En Mængde nemlig maleriske Steder,
Der ikke males got med Ord:
Fuldkommen kiendelige Syndflods-Rester,
Vidunderlige Dyr, katholske Præster,
Og Sydens Mennesker, og andre Spor
Af dit og dat, der sielden sees i Nord.

I Skafhuus saae jeg, trods min Krops Marasme,
Kaalbøtten af den alpefødte Rhin
Med en saa siæleglad Enthusiasme,
At jeg mig og gav til at støde min -
Og stødte den saa got, at med et Hul i Panden
Jeg kom igien, om ikke til Forstanden,
Saa dog til nye Kræfter og til Mod -
Saa jeg fra den Tid af med Schweizerheste
(Der rigtig nok ei løbe med de beste)
Løb op og ned omkaps paa lette Fod»

I Zürich saae jeg baade Povl og Peder,
Og St. Johan
47 Caspar Lavater, hvad han hedder -
I Uri saae vi Mester Urian,
Vor gamle Leder -
I Schweiz og Anterwalden Ørne-Reder -
I Zug og Glaris Duer - Husker du
Den deilige, jeg halvveis seer endnu?

Men hvad var det mod Haslis Herligheder!
Der saae jeg, hvor blandt Engle hver tog sin -
Og tænkte første Gang: Nu vil jeg og tâ min!
Her hørte jeg ei meer det Kaudervelske,
Der hidtil i det hele høie Land
Slog paa mit Bliks Beundring Vand -
Her fik, paa Myrrhabækkens Blomsterrand,
Jeg ordentltgen Lyst igien, at elske -
Skiøndt jeg endnu i Meiringen holdt Stand.

Men - da paa Thunersøens dybe Himmel,
Hvis Nadirs Sol paa Bunden laae,
Mens i det høie Himmelblaa
Det opadvendte Blik Zenithets saae -
O søde Syn! o Salighed! o Svimmel!
Da første Gang Hun saae paa mig,
Fordunklende de tvende Sole -
Middagens og Midnattens Pole,
Da vendte sig -

Efterskrift, 1819

Og her er Forudparodien ude,
Jeg fandt blandt hundred end utrykte Klude,
Da jeg blev tvungen til, igaar
At giennemlede hvad jeg har tilbage
Fra mine første KIuddre-Dage
Til sidste Trykt i dette Aar.
48 Her holdt jeg op forud at travestere
Den Labyrint, jeg siden skrev. -
Hvad Under, jeg ei videre det drev?
Min Moltke! jeg kan alt parodiere,
Hvad paa hin Vandring trylled mig og dig -
Kun ei det helligste, min Muse kiender,
Hvad i min Aften end med Andagts Purpur brænder:
Min Elskovs Morgenrødes Himmerig.