Baggesen, Jens Forfatterens Liv og Levnet i Paris

Forfatterens Liv og Levnet i Paris.

Til Fru Charlotte K** i Kiøbenhavn.
1803.
Paris.

Elskværdtgste blandt alle danske Koner -
Hvis alle Dyders Øven uden Tvang,
Bestandig Munterhed paa Livets Gang,
Uskyldighed og, hvad jeg tidt besang:
Det yndige, jeg veed et hvad, som kroner
Det alt, berettiger til første Rang
I Kredsen af de Kiøbenhavnerinder,
Jeg eengang hyldede som troe Veninder -
Charlotte! vil i dtsse Træk,
Som, ak! (jeg seer det af et gammelt Brev med Skræk)
Først efter femten Mellemvintres Ende
Dem kommer fra den samme Pen tilhænde,
Den samme Baggehund, som eengang giøede Dem
Saa snorrigt, at De fandt de ypperligste Sange
Af andre Dtgterdyr kiedsommelige lange
Mod hans Vov vov! naar han mod Dem sprang frem,
Paa fire Been, fra alle sine fem?
Erindrer De, hvor lig han dengang var en Hund
(I Væsen, meener jeg, i Troskab, og i Sproget;
Thi alle Lignelser i Verden halte noget)
Han er, og bliver det endnu i allenstund,
94 Endskiøndt han nogen Tid lod til at øve
Sig i, paa tydsk at vorde Løve,
Og af og til endogsaa reiste sig
Paa sine Bagbeen for lidt opad Banke
Med mere strunk Alvorlighed at spanke
Og lade noget mere folkelig.
Han streed imod Naturen, da det Jydske
Han i sit Væsen prøved' at fortydske:
Og endnu meget mere, da det Danske
Han gav sig til, o Rasen! at forfranske -
For længe siden han den Ruus udsovet har,
Og er igien, som før, en ærlig Siællandsfar.

Hvor uforanderligt hans Hierte dansk mon være,
Kan den Omstændighed Dem lære:
At Amor selv (der dog, som hver Mand veed,
Formaaer endog Umuelighed)
Ved tvende Gange ham at binde,
Først ttl en tydsk, saa til en gallisk Schweizerinde,
Har ganske spildt sin Tid
Og Flid
Paa hans Omdannelse. Han er og bliver
Den samme; logrer, muuler, giøer
Endnu bestandigen som før;
Og, som sor femten Aar han skrev, endnu han skriver.

Hvor langsomseent en Tid af femten Aar
Paa Livets Kiøgevei bortgaaer,
De neppe veed, letfodede Veninde!
De dandsede paa Roser ligefrem
I Livets første Vaar, og tryg, i elskte Hiem.
Den samme Strækning jeg i hede Sommerdage
Blandt Torne lagde stønnende tilbage
Paa mangen Sidevei, nu hist, nu her.
Og saa betydelig den Forskiæl er,
95 At mig nu synes fiern, hvad Dem end synes nær.
Paa denne Grund jeg haaber, De vil finde
Hvad, efter et Forløb af femten Aar,
Jeg skriver her - et Svar paa det, De skrev i Gaar,
Endskiøndt mig samme Brev er gaaet reent af Minde,
Saa reent, at jeg endog tør ikke sværge paa,
At De mig skrev et saadant nogensinde.

Jeg over denne Tvivl en Streg vil slaae -
Og, glemmende mit halve Liv, nu lade,
Som om jeg Dem for femten Dage saae,
De veed nok selv, i Lille-Kongens-Gade,
Og sidste Gang, hvor nu De boer,
Og hvor jeg kyste Deres Haand i Fjor.

O Lotte! Lotte! - (Deres Mand forlade,
Som Broder og som Ven, at ligefrem,
Som til en Søster, end jeg skriver Dem!
Jeg veed, De Begge stive Titler hade) -
O Lotte! kunde jeg i disse Blade
Mig lægge heel og holden, som jeg staaer
Og gaaer!
Og med den gode Letlighed mig liste
Fra min Pariserpult til Deres Sofa, Seng,
Stol, Stolestad, Gaard, Have, eller Eng -
Med eet Ord: hvor De er! jeg gierne gav mit sidste
Udødeligheds Haab, min sidste danske Sang
Derfor! saa heftig brænder i mit Hierte
Den Længsel, Dem at see endnu engang,
Og takke for det Baand, De mig forærte
Til Afsked - som er heelt endnu -
Og, til min Glæde (skiøndt jeg daglig strækker
Dets Silke, naar jeg op af Lommen trækker
Mit Uhr, og Deres blide Minde vækker),
Ligt vores Venskabs, aldrig gaaer itu.
96 Hvor levende staaer malet for mit Øie
Den Punsch, hvori De Glædens Moly giød,
Lig Helena! hvori min Sorg og Møie
Saa sødt ved Deres gtæstfrie Bord henflød!
End seer jeg Deres Mand og ved hans Side
Den stille Anker, og den gode Ven,
Jeg havde bragt med mig til Deres Gilde hen,
Og som De syntes Alle got at lide -
Castor- og Pollux-Wedel - og den Brud,
Hvis Øine, selv ved Deres Side,
Mig truede med de bekiendte Skud,
Der, uden Hovedet just bort at tage,
Ei lade meget stort deri tilbage;
Jeg meener hende, som formodentlig
Alt længe gier vor Manthey lykkelig -
Den hele Himmel for mit Øie staaer,
Som om jeg først faldt ned deraf i Gaar!
Hvi kan jeg ikke did igien opspringe?
Men ak! det Middel, mig er levnet her
Til Fugten mod Olymp, er ingen Gudevinge,
Men blot en Gaasefjær.
Kan Tanken og, ved Hielp af den, sig svinge
Til Dem, saa bli'r dog Kroppen, hvor den er.

Men sæt engang, det Flugtmirakel skeede,
At Kroppen virkeligen fulgte med -
Og at jeg pludselig i min Begeistrings Heede
Fløi, som jeg staaer og gaaer, til Deres Opholdssted:
Hvad vilde følge? Spørsmaal, sammenblandet
Med Studseraab: "Men er det virkelig
"Dem selv? Naar kom - hvordan? hvorfra? - men sig!
"Hvorledes lever De? - Fortæl os ordentlig!" -
Hvad havde jeg derved at tage vare?
Svare! -
97 I Grunden kunde jeg ei giøre meget meer,
End hvad jeg nu vil giøre her.

Jeg lever - for Dem alt til Punkt og Prikke
Sandfærdigen at melde - som en Mand
Af min Natur, i min Forfatning kan:
Jeg lever - reent ud sagt - jeg lever ikke.
Jeg høit/ paa en vellysttg Enkes Viis
(Hvis man vil kalde Liv at aande, spise, drikke,
Som det sig i et Hospital kan skikke)
Henbringer Livet her i Enden af Paris.
Jeg paa Regentsen selv med denne Byes Personer
Meer Omgang holdt end, midt iblandt dem, her;
Jeg saae dog et Par franske Mænd og Konor;
Jeg læste tidt dog Moniteuren der;
Og vidste dog omtrent, hvad Landsbyepræster vide,
Om hvad der gaaer i Svang i denne Hovedstad,
Om ei saa meget, som de fleste gide,
Saa dog langt meer, end selv jeg vide gad.
Men her jeg ikke veed engang af franske Sager
Saa meget som om Grønlands - skiøndt hvad alt
Jeg veed om disse, Puff mig har fortalt:
At nemlig Landet fast paa Dankwerts Kort optager
En Plads som Frankrig - "at den østre part er størst" -
Og - "at man har sin Grund til den at sælge først."
Jeg om Paris i en ægyptisk Pyramide,
Hvad her jeg veed, og mere, kunde vide;
Thi mangt et Mindeskrift maaskee mig lærte der
(Da næsten alle franske Generaler,
Hvorhen de komme, Væggene bemaler),
Hvad jeg for lang Tid siden glemte her.

Min Omgangskreds er, langt fra Verdens Trængsel,
Indskrænket, i mit stedse lukte Fængsel,
Til trende Væsener af begge Kiøn:
98 Min Kone, hendes Fader og min Søn.
Den første, sygelig/ forlader et sin Stue -
Den anden, meer end syg, forlader ei sin Seng -
Den tredie, min søde Frue!
Saae sidste Gang i Fjor en Eng -
Jeg selv, for at forstrøe min hospitalske Jammer,
Som oftest sidder, hvor Herr Patrioten sad,
Der skrev om Sparsomhed et Ugeblad,
Nedgravet i en Art af Pulterkammer,
Og skriver - om just ikke paa et Fad,
Som Harlekin - saa dog, maaskee "til Skade
"For Blæk, og Pen, og for de skiønne rene Blade,"
Et patriotisk Heltedigt
Om Odin, Skjold, og første danske Sæder -
Der, som jeg haaber, bliver ypperligt,
Hvis Nornen mig at ende det tilstæder.

Jeg ingensinde var saa pære dansk,
Som jeg det her, hvor alt er ganske fransk,
Maaskee netop af denne Grund, er blevet;
Og aldrig hiemme jeg i lige Tid
Saa meget siællandsk digtet har og skrevet.
Jeg dansker, fynsker, jydsker Dag og Nat,
Som om jeg af Peer Syv og Edda var besat;
Jeg ingen anden Ting i Verden ændser -
Min Siæl er snart i Jisland, snart paa Hveen,
Snart paa Fredsberg, snart paa en Bautasteen;
Kun aldrig uden for det elskte Nordens Grændser.
Min Helt er ogsaa der. De veed min gamle Skik,
At stirre med enthusiastisk Øie
Paa, hvad mig synes straale fra det Høie;
Lidt Hang fra Barnsbeen af jeg til Beundring fik -
Men, skiøndt i Skyggen her af en og anden Mave
(Som efter Keisermad skal være reent af lave,
Og som for sig vil Alles Stirren have),
99 Mit opadvendte Digterblik
Sig hefter eene paa vor Frederik.

Nu har jeg Dem, Veninde! næsten alt,
Hvad jeg om min Forfatning veed, fortalt -
Hvis De min Fanny havde lært at kiende,
Jeg havde sprunget reent forbi
Det hele dumme Vrævlerie
Og blot fortalt Dem sødt og sandt om hende. -

Men Himmel! hvor dog Tiden den kan rende!
Trods Hulbyeveien i min Poesie,
Tre Timer ere løbne mig forbi!
Jeg maae i Hast til Slutningen mig vende.

Lyksalig Ægtekiærlighed
Er Himlens beste Gave, som De veed:
Os begge denne Skat blev rundeligen givet -
Men ak! der hører meer end himmelsk Salighed
I huuslig Eenighed og Fred,
Til froe paa denne Jord at nyde Livet
Vi, trods vor Elskovs Himmel, ofte fandt
En smule Skiertsild, selv lidt Helved, deriblandt
Vi Dødelige til saa meget andet trænge:
Til Støvler, for Exempel, og til Skoe,
Til Sundhed, Snuustobak, og Natteroe,
Til gode Venner, og især - til Penge.
"Af bare Ktærlighed," forsikkred Rector Ott,
"Kan leves got,
"Men ikke længe."
Den eene Forskiæl er: hvor samme finder Sted
Med Tab af andre Livets Glæder,
At doppelt man hvert Modgangsstød begræder,
Og tvende lide, hvad en enkelt ellers leed. -
En tabt og hidtil uerstattet Datter -
En Fader af et apoplectisk Stød
100 Henstrakt paa Leiet mellem Liv og Død -
Min Fannys svage Helbred - sparsomt Brød -
Parisisk Vand, og aldrig siællandsk Grød -
Racines Graad, og aldrig Holbergs Latter -
Forkommen underveis af mangt et Brev -
Og næsten aldrig Svar paa dem, jeg skrev -
Det Alt, tilsammentaget, min Veninde!
Mig nøder til, trods min Gudindes Favn,
Langt mere suurt end sødt at finde
I Himlen langt fra Dem og Kiøbenhavn.
O! kunde hun, som eene hvert et Savn
Forsøder mig, vort Nordens Kuld fordrage;
Og var ei Livet paa den Plet, hvor jeg blev fød,
For hende sikker, uundgaaelig Død;
Trods alle Hindringer, jeg skyndte mig tilbage!
Men fastholdt, hvor jeg er, af dette Baand
(Hvis Styrke Deres eget Hierte kiender),
Jeg arme Baggehund kun af og til min Aand
I længselfulde Bief mod Norden sender.

Men det er Tid, at jeg for denne Gang
Min Bieffen ender;
Den blev Dem ellers alt for lang.
Af Frygt for nye Henfalden i
Mit gamle velbekiendte Mulerie,
Jeg bryder af i Hast - og kysser Deres Hænder.

E. S. Et venligt Svar jeg haaber fuldt og fast
Paa denne Tilskrift af mit fulde Hierte -
Og hvis det brister, ubønhørt, af Smerte,
Hvis De mig svarer ei med nogenlunde Hast:
Jeg meener, om en fiorten, femten Dage,
Jeg sværger - og hvad jeg har svoret paa, det staaer:
Dem med et Sendebrev om femten Aar,
Om ikke før, igien at plage.