Baggesen, Jens Foresporgselen

Foresporgselen.

Til Assessor A.S.Ørsted.
Kiøbenhavn.

O du, som veed at dømme hver en Sag,
Saavel ved Hoffet som i Staden,
Hvis Mandag er en evig Dommedag
For Folk Paa Marken og paa Gaden;
O du, som kiender Retten for og bag,
Og veed hvor vidt enhver, med sammes Velbehag,
Tør vove sig i Giøren og i Laden!
Tillad at jeg, mens det er Tid endnu,
Din Forudkiendelse mig i en Sag udbeder,
Hvori jeg tænker paa med Gru,
At kunne have syndet uden Hu,
Og stødt lidt an imod, om ikke stødt itu
Een af de tredive Samvittigheder,
Som, efter Obelizes Alphabet,
Bør findes, selv hos en Poet.

Historien, min gode Ven, er denne;
Jeg i en Tid af to og tyve Aar,
Fra Vintren fiir og fiirs og til i Gaar
Har dyppet fyrretive spidse Penne
Paa min Maneer, i eget Blæk,
Og dermed skrevet rolig væk
To Sneese skiemtefulde Breve,
Hvori jeg ingenlunde tænkte paa,
161 Hvad i Forordninger maaskee kan staae,
Som maaskee siden trykte bleve,
Som end maaskee vedlige staae,
Og som maaskee, hvad veed jeg? evig leve.

Jeg disse Breve samlet har,
Og trykt, min Fâr!
Hvorfor? - Ja! hvorfor skriver man, og maler?
Og hvorfor synger man, og tænker man, og taler? -
For sig og andre Tiden at forslaae;
For noget dog paa denne Jord at giøre -
Slaae Folk ihiel, i Retten gaae,
Sye Støvler, brænde, brygge, bage, kiøre,
Og hvad man ellers giør, som saa,
Vi ikke alle kunne giøre -
Enhver giør sit;
Og jeg, i det jeg eet og andet Stykke
Lar trykke,
Giør, efter fattig Evne, mit.

Trykt er det altsaa; men nu kommer Knuden:
Der findes hist og her en Smule Skiemt deri;
Og jeg er uvis, om i vores Poesie
Skiemt er, paa Grund af nogen Lov, forbuden? -
Jeg skulde næsten troe det; thi jeg seer,
At fra det nye Aarhundredes Begynden,
Trods gamle Fristeren og Arvesynden,
Og alt det løierlige, som dog skeer
Saa got som før, slet ingen skiemter meer,
End fige - leer.

Jeg udenfor mit Fødeland har levet
I længer Tid, end nødig var,
For reent at glemme, hvad vel aldrig lært jeg har;
Meddeel mig derfor i et got prosaisk Svar,
Hvad om poetisk Skiemt i Loven findes skrevet.
162 Som sagt, trods min Uskyldighed,
Og trods den inderlige Siælefred,
Som grunder sig derpaa - den Alvor, som jeg læser
Paa næsten alle Hovedstadens Næser,
Den overhaands Afholdenhed fra Skiemt,
Og Spøg, og Skiærts, og hele Resten,
I hvad der skrives for at more Næsten
(Saa stor, at Ordet selv alt synes glemt),
Mig kunde fast den lille Frygt indjage,
At Skiemt forbuden er i vore Dage,
Selv, ikke blot i Prosa, men i Vers,
Den Skiemt, at sige, som hver ærlig Jyde,
Fra Holbergs Tid, har vant sig til at nyde
Paa langs og tvers -
Hvoraf saa gierne jeg i disse Breve
Lod noget op paa nye, hvis det tillades, leve.

Dog jeg vil haabe, det er blot en panisk Skræk
(Den værste rigtig nok, naar Pan man kiender
Og veed, hvad veb hans Død paa Jorden hender),
Og bitver altsaa ved, at lade trykke væk,
Indtil du Svar paa dette Brev mig sender,
Hvormed jeg venteligen siger Stop
Til Musens skiemtende Galop;
Den ei mod Vinden gierne længe rider,
Mindst mod Sydvest ved Juletider;
For megen Regn og Rusk og Snee og Slud
Den standse kan, saa got som Lovens Bud.

Jeg lidt alvorlig alt at blive selv begynder,
Og ender, er jeg bange for, med Graad,
Hvis, inden Siælens Pels mig bliver alt for vaad,
Jeg med at døe mig ikke skynder.