Baggesen, Jens Brevlængselen

Brevlængselen

Til Fru Pram.
1787.
Trolleborg.

Den nysbortløbne stolte Baggehund -
Som hver en anden Titel kan undvære,
Som evig intet andet Navn vil bære,
Fra den velsignte Hyrdestund,
Hvori det første Kys af Deres Mund
Belønnede hans Troskab - som desuden
Ei skammer sig ved et i Grunden ædelt Navn,
Fordi det er gemeent i Kiøbenhavn,
Hvor Hund erindrer blot om Bieffen og om Tuden,
Og hvor man synes reent at have glemt,
At intet er paa Jorden saa fornemt
(Endog i Ridderstiernevrimlen)
Som Stiernehunden Sirius paa Himlen -
Den derfor af sit Navn, med doppelt Grund,
Som sagt, alvorlig stolte Baggehund
Er lykkeligen svømmet over Søen
Fra Herthedalen hid til Odinsøen,
Og i Behold, og frisk og sund.
Men den, som kiender lidt til Verdsens Sager,
Begriber let,
At det i dette Liv, som har saa mange Plager,
Er ikke nok med det.
16 Ak! altfor elskede Mama!
De stikker fem og tyve Mil herfra:
Og jeg - desværre, det er ligefrem,
Jeg stikker fem og tyve Mil fra Dem -
See! det er Ormen, som mit Hierte nager!
Og Himlen veed, at Kummer over sligt
Er fem og tyve Gange værr' end Gigt
Men - Laas for Munden! Snak om, hvad jeg lider,
Bekymrer Dem, og lindrer ikke mig -
Taal! hedder Symbolet i vore Tider,
Symbolet vil jeg sige -
Virkelig!
Jeg taaler meer, end nogen skulde troe,
Der kunde taales af en Hund, som gaaer paa to:
Og dog jeg piber ei det mindste, som De seer -
Nu meer!
Jeg kom til Trolleborg i Gaar ved Aften,
Hvor alt i Dag fortryller mig,
Og hvor jeg leve gad evindelig -
Men ak! i dette fyenske Himmerig
Jeg bliver blot til Agens sidste Dag;
Dyp derfor snart en Fiær af Gaasens Bag
I sorte Galdebærresaften,
Og mal dermed paa Fladbrød af Kattun
En Meening eller to, saa blød som Duun:
Den Pude nemlig, De mig loved,
Hvorpaa min Siæl kan lægge matte Hoved -
At De kan tage paa, hvad hermed jeg forstaaer:
Skriv mig et lille Brev saasnart, som Posten gaaer!

O! lad et saadant komme mig tilhænde,
Før min Lyksalighed er her tilende;
At det maae lindre lidt min Sorg
Ved at forlade Brahetrolleborg,
17 For at begive mig til Verdens Ende
(Saa kalder jeg med Grund, i sand poetisk Stil,
Kiel,
Hvor neppe tvende
Barbarer mine danske Viser kiende),
Skriv! jeg besværger Dem, skriv snart! o skriv!
At, vant paa Trolleborg til Guders Næring,
Jeg undervets skal et forgaae af Tæring.
Det fikkert koster mig mit Liv.
Jeg i det mindste gaaer aldeles fra Forstanden,
Hvis i det Øieblik, jeg gaaer herfra,
Jeg ikke, ved et Brev fra min Mama,
Med Nektar bytte kan Ambrosia,
Og flyttes af en Himmel i en anden.