Baggesen, Jens Taksigelsen

Taksigelsen.

Til min Recensent.
1806.
Kiøbenbavn.

Man tvang dig, trods din Mistroe til din Evne
At dømme Sagen selv, end sige meer,
Poeter for din Domstoel at indstevne,
Og mig, din ubektendte Ven, blandt fleer.
Hvordan du ved de andre dig har skillet,
Og baade dem og Sandhed tilfredsstillet,
Det veed jeg ei; det la'r jeg staae derhen -
Men mig i lærde Efterretningen
Om første Bindet af Jens Baggesen
Du har behandlet strængt, og dog som Ven;
Og, med en Salomons og Sancho Pansas Viisdom,
Foreent i Recenstonens Kiendt for Ret
(Hvad sandeligen ikke var saa let)
Venskabets Skaansel med Kritikens Jisdom.
Du fandt mit Bind, sont hvert et andet, deelt:
En Blanding af det gode og det slette -
Amuelig torde du det rose heelt,
Og, ak! du fandt det mindste got - med Rette!
Sex og halvfemsindstyve Stykker smaa,
Hvoraf de sex maaskee, for ei at lyve
(Thi mueligt disse selv kun ere saa som saa),
Er just som slige Digte være maae;
159 Og Fuskerier de halvfemsindstyve. -
Hvad var at giøre her, for med en stræng Kritik
Mig ei aldeles at tilintetgiøre?
£)g dog ei heller just at sætte Klik
Paa eget skarpe Syn og sine Øre?
Du traf det, ædle Claus, du traf det paa en Prik!
For mig at blege hvid, og ei dig selv at plette,
Du dadled hvad var got, og prisede det slette,
Saa jeg paa den Maneer dog et Accessit fik.

Men, mellem os, skiøndt denne Slags Kritik
Giør baade dig og mig i visse Maader Ære,
Du giorde, troer jeg, bedre dog,
Ifald du holdt dig til din Bønnebog,
Og lod Poeter, som du ei begriber, være.