Baggesen, Jens Riimbreve og poetiske Epistler. 1. Samling, 1784-1808. - 1890

Saaledes som det nærmere vil findes omtalt i Anmærkningerne bagi, indeholder nærværende Bind den første Halvdeel af Baggesens Riimbreve og poetiske Epistler; den anden Halvdeel, fra Aarene 1809-23, vil blive meddeelt i 3die Bind, som nu forberedes til Udgivelse.

Ogsaa for nærværende Binds Bedkommende har Hr. Prof. L. Wimmer ydet mig den samme velvillige Bistand, hvorfor jeg allerede havde Anledning til at bringe ham min Tak ved Udgivelsen af 1ste Bind. Jeg skylder saavel ham som Hr. Dr. phil. O. Siesbye, der ligeledes af Interesse for Sagen med imødekommende Belvillie har tilbudt at gjennemlæse mit Manuskript forinden Trykningen, et ikke ringe Antal Bink og Bemærkninger, som paa forskjellig Maade ere komne mit Arbeide tilgode, og bringer herved begge de Herrer min forbindtligste Tak for den med saa stor Beredvillighed ydede værdifulde Haandsrækning.

Portraiterne, forestillende Baggesen og hans første Hustru, Sophie v. Haller, som han havde ægtet d. 5 Marts 1790, ere Gjengivelser, i en Trediedeel forstørret Maalestok, af to særdeles fiint og meb kunstnerisk Smag og Dygtighed udførte Medailloner, paa eet Blab, i Tusch og Bandfarve, som af det unge Ægtepar veb Afreisen fra Bern i Juni s. A. skjænkedes i "Schultheisz" v. Sinner, den Samme, i hvis Selskab Digteren i Begyndelsen af September 1789 første Gang havde truffet sin tilkommende Hustru, ved Bredderne af Thunersøen, og som derefter havde introduceret ham i den Hallerske Familie i Bern. Dengang disse to Portraiter bleve tagne, var Baggesen 26, hans hustru 21 Aar gammel. Det originale Blab, som foruden de to Silhouetter tillige indeholder et tydsk Afskedsdigt fra Baggesen, findes i en større Samling Baggeseniana, som for ikke lang Tid siden er kommen i det store kgl. Bibliotheks Besiddelse.

Frederiskberg, Mai 1891.
Udgiveren.