Baggesen, Jens Uddrag fra Riimbreve og poetiske Epistler. 1. Samling, 1784-1808. - 1890

- 131, - 16. "Hvis Borger?" Danmarks Sprogs!] I P.A.Heibergs Piece "Om mit Forhold til Baggesen" (Drammen 1826) hedder det, S. 5-6: "Siden den Tid (d. e. siden H. 1789 udgav sin,,Holger Tydske", en Parodi paa Bagg.s Opera "Holger Danske") har jeg gjordt to 331 Epigrammer imod ham, i Anledning af et Bers, som han havde ladet indrykke i Iversens Fyenske Avis, hvori han taler om, at han bar Kronprindsens Uniform, og siger, at han var det Danske Sprogs Borger. Disse Epigrammer have, saavidt som jeg veed, aldrig været trykte". Af disse Epigrammer kjendes nu kun det sidste, hvortil selve det originale Manuskript - der fra Paris, hvor Heiberg som bekjendt opholdt sig, har været tilsendt Iversen til Optagelse i den fyenske Tidende - for Tiden findes i en større Autografsamling her i Byen. Det bestaaer i et Brev, der paa Adresse- og Seglsiden er mærket med de talrige originale Poststempler og Portoangivelser for Befordringen fra Paris over Hamborg til Odense, men som forresten foruden Udskriften: A Monsieur Monsieur Iversen, Imprimeur-Libraire à Odensee, en Dannemarck ikke indeholder andet Skrevet end selve Epigrammet. Dette lyder saaledes: