Bagger, Carl Udvalgte Skrifter

BEMÆRKNINGER
Tekstgrundlaget.

Grundlaget for nærværende Udgave er Originaltrykkene af »Min Broders Levnet« 1835; »Erindringer fra et Ungkarls-Liv i Kjøbenhavn«, Søndagsbladet 1835, Nr. 27 og 28; »Smaadigte« 1834; »Digtninger, gamle og nye« 1836; »Øieblikkets Børn« 1845. Endvidere er efter Vilh. Møllers Udgave af Carl Baggers Samlede Værker II, 1867, aftrykt nogle faa Digte, som ikke har været optaget i nogen af Baggers egne Samlinger.

Retskrivningen og Interpunktionen er Originalernes med ganske enkelte Rettelser, hvor Trykfejl synes at foreligge.