Bagger, Carl Udvalgte Skrifter

LITTERATURHENVISNINGER.

En fyldig, om end ikke fuldstændig, Bibliografi er besørget af Georg Nygaard 1918.

Foruden de ovenfor nævnte Originaltryk af Carl Baggers Værker kan nævnes: Carl Baggers Samlede Værker I-II med Biografi af Vilhelm Møller 1866-67; Digte af Carl Bagger. I Udvalg ved Vilhelm Møller. 1868; Digtninger af Carl Bagger. Udvalgte og indledede af H. Schwanenflügel 1898; Carl Baggers Samlede Skrifter. Med Forord af Otto Borchsenius. 1912. Carl Baggers Basnæs-Digte med Oplysninger af H. G. Olrik. 1920. Blandt senere Udgaver af »Min Broders Levnet« kan nævnes Schubothes Udg. med Illustrationer af Erik Henningsen og Forf.s Portræt i Træsnit. 1899; Vilh. Priors Udg. ved E. Rørdam. 1899.

269

Hovedværket om Carl Bagger er Vilh. Møllers Indledning i Samlede Værker.

Det har den store Fordel at være kontrolleret og godkendt af Svogeren Fr. Fiedler, som havde Lejlighed til paa nært Hold at følge Baggers Liv, ligesom det ogsaa af og til støtter sig til Meddelelser fra Fru Thora Borum (som Thora Bagger senere kom til at hedde); men er saaledes denne Kilde paalidelig nok i sine Meddelelser, afkræftes dens Værdi noget gennem, hvad den - af Diskretionshensyn - fortier.

I Hundredaaret for Baggers Fødsel (1907) udkom to Biografier: den ene af Dr. H. Schwanenflügel, den anden af A. Dolleris. Den første hefter navnlig sin Opmærksomhed paa Forholdet mellem Carl Bagger og Thora Fiedler og hævder at være meget vel underrettet: »Hvad Trediemand kan vide om denne skæbnesvangre Begivenhed .... ved jeg; thi jeg har .... modtaget de nøjagtigste Oplysninger vedrørende hans og hendes personalia«. Selv om Forf. utvivlsomt ved god Besked paa afgørende Punkter, er Bogen dog i sin Helhed et naivt Arbejde; og en stor Del af den optages af et besynderligt Angreb paa Thora Baggers Karakter. Dolleris har ligget inde med et stort og godt Materiale, og hans Oplysninger gør et paalideligt Indtryk; men Bogen er umetodisk og uden Sans for væsentligt og uvæsentligt.

Fyldige Kommentarer, som tilsammen udgør et smukt Totalbillede, er givet af H. G. Olrik i hans Udg. af Basnæs-Digtene. Den eneste Karakteristik af Baggers samlede Produktion - ud over Vilh. Andersens og Hans Brix' i Litteraturhistorierne - er et smukt lille Essay af Georg Brandes (1898).

Af andre Behandlinger kan nævnes:

J. N. Madvigs Anmeldelse af »Min Broders Levnet« i Maanedsskrift f. Litt. XIII S. 437-50; Kr. Arentzen: Carl Bagger (Dansk Maanedsskrift 1868 I 105-28); Carit Etlar: Minder 1896, 120-26; Chr. Krum: Carl Baggers Ægteskab (Vor Ungdom 1898, 622-6); Emil Sloman: Carl Bagger (Tilskueren 1899, 241-68): Charles Mourier: Carl Bagger og hans Hustru. Ibd. 596-601; Th. Hauch-Fausbøll: Personalhistoriske Samlinger II. 1913, 53-60; Robert270Neiiendam: Carl Baggers Forhold til Teatret. Personalhist. Tidsskrift VI R. 5. 215.

Breve:

1.

Til H. C. Andersen: Abrahams Brevsamling 6. 2) Til Sekretær Liunge: Nyere Breve D. (30/7 34). 3) Til Etatsraad Tauber Nk. S. 4° 2632 (7/8 41). 4) Til Boghandler Dahl. Nk. S. 4° 2655 (30/6 1837). 5) Carl Ploug Abrahams Br. 6. 19/8 1834. 6) Til H. C. Andersen (31/10, fortsat 5/11 1827). Vilh. Møller II. 541. 7) Til Fuldmægtig Neergaard (15/5 28?) Vilh. Møller II. 545. 8-11) Til Thora Fiedler. [8) 7/1 1828. 9) før Marts 29. 10) 26/10 36 fortsat 1/11 36. 11) midt i Nov. 36]. Illustreret Tidende 1900 N. 37-8. Sidstnævnte Breve (til Thora Fiedler) er genoptrykt og kommenteret hos Olrik S. 35-40 og S. 78-95. 12-14) 3 Breve til det kgl. Teaters Direktion. Personalhist. Tidsskr. VI. 5. 217-23. 15) Til Joh. Ludv. Heiberg. Rigsarkivet.

I Henvisningerne til nærværende Indledning (Fodnoterne) er anvendt flg. Forkortelser:

Carl Baggers Samlede Værker I og II ved Vilh. Møller = Vilh. Møller I og II. Vilh. Møllers Biografi i Samlede Værker = Vilh. Møller (med vedføjet Romertal); Schwanenflügel: Carl Bagger = Schwanenflügel. Dolleris: Carl Bagger = Dolleris.