Bagger, Carl Udvalgte Skrifter

ERINDRINGER FRA ET UNGKARLS-LIV I KJØBENHAVN

143

Søren: jnf. Promenaden om Natten. (Søren Wedege Blicher).

145

en Ambe: se Note til Side 28: en Terne.

151

more antiquorum: paa de gamles Vis. den fidele Hedenfarne: fidel d.v.s. gemytlig, munter.

154

not a stone tell where I lie: I et Digt »Ode on Solitude«, som Pope skrev, da han var 12 Aar, hedder det: Thus let me live, unseen, unknown, Thus unlamented let me die, Steal from the world and not a stone Tell, where I lie. [The Works of Pope Vol. I p. 87. London 1757]. I sit Testamente gør Pope dog omhyggeligt opmærksom paa, hvad han ønsker, der skal skrives paa hans Gravskrift. Gud veed, hvor nær mig er min Ende: »Hvo veed, hvor nær o. s. v.«: er en af Rostgaards 41 udvalgte tyske Psalmer 1742 (Den tyske Original er af Juliane Æmilia, 1637-1706).

157

rue de Saint Antoine d.v.s. Antoniestræde, »har Navn af Helgenen Antonius og beboes nu af mange Skjøger« [København. Satirisk-komisk Veiviser ved J. Behrend. 1839].

165

skjøndt jeg ikke er født paa en Søndag: Det siges om Søndagsbørn, at de er baade synske ( d.v.s. de kan se, hvad andre ikke kan se) og fremsynede ( d.v.s. de kan se ind i Fremtiden, forudsige Dødsfald o. l.) [J. M. Thiele: Danmarks Folkesagn III Nr. 638].

167

i den Periode, da Napoleons Planer havde bragt Tydskland i Forstyrrelse: vel fra 1 8 0 6, da et Forbund af 16 tyske Stater gav sig ind under Frankrigs Protektion, hvorved det tysk-romerske Kejserrige opløstes.